Projectes i Programes

Projectes Europeus ERASMUS +

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu del Centre (P.E.C.) és el document que arreplega els valors, els objectius, explica la identitat del centre i les prioritats d’actuació. Servix per a orientar l’activitat educativa del centre i ha de reflectir la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa. El P.E.C. s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on està situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. És aprovat pel consell escolar.

Projecte Lingüístic del centre

El Projecte lingüístic de centre (PLC), és l’instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural d’acord amb les característiques del centre educatiu i de l’alumnat.

El Pla de Normalització Lingüística (PNL) és una part del Projecte Lingüístic de centre (PLC) en la qual es determinen les mesures previstes per a la promoció de l’ús normal del valencià en els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària i formació de persones adultes.

Concreció curricular

Les programacions didàctiques dels departaments són els instruments de planificació, desenvolupament i avaluació del currículum i en ella es concreten els objectius, les competències, els continguts, els diferents elements que componen la metodologia i els criteris i procediments d’avaluació de l’alumnat i de la pràctica docent.

Les programacions didàctiques es renoven anualment.

Banc de llibres

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària, Formació Professional Bàsica i Batxillerat en els centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

A més de garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars es complix l’objectiu pedagògic d’involucrar a l’alumnat i a tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com la solidaritat i la corresponsabilitat.

Pla per al foment de la lectura

La lectura és un dels principals instruments d’aprenentatge. Una bona comprensió lectora constituïx un factor clau per a conduir a l’alumnat a l’èxit escolar; per això, la importància que la lectura és trobe present en totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum al llarg de les diferents etapes educatives.

Animació a la lectura

Pla de convivència

El pla de convivència contempla la prevenció de les situacions conflictives, la resolució pacífica d’aquells conflictes que puguen produir-se i, si és el cas, el tractament i rehabilitació de l’alumnat el comportament del qual supose un desajustament respecte a les normes de convivència del centre.

Mediació, una forma de resolució de conflictes

Reglament de règim interior

El reglament de règim interior és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis,drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

Té com a objectiu regular l’organització i el funcionament del centre

Altres programes i projectes desenvolupats en el centre

IES F. Figueras Pacheco
C/ Vicente Chávarri 35,
C.P. 03007 – Alicante (España)

Teléfono: 965 93 64 95
Fax: 965 93 64 96

E-mail: 03001908@edu.gva.es
E-mail secretaría: 03001908.secretaria@edu.gva.es