Títols

En cas de dubte pose’s en contacte amb la Secretaria

Títol de Graduat en Educació Secundària

 • No és necessari sol·licitar-ho.
 • No necessita el pagament de taxes.
 • Una vegada expedit, es recull en l’Institut, aproximadament 2 anys després d’acabar els estudis.
 • Els interessats poden retirar-ho en el Centre docent, bé directament, acreditant de manera suficient la seua identitat, o bé mitjançant persona autoritzada amb l’imprés d’autorització.

Títol de Batxillerat, Tècnic i Tècnic Superior

 • És necessari sol·licitar-ho. Ací pot descarregar la sol·licitud:
 • IMPORTANT.  Les taxes per a l’expedició del títol només podran ser abonades una vegada s’haja  estés l’acta de l’avaluació final, per a això haurà de consultar la data indicada amb el seu tutor, quan la sol·licitud es vaja a realitzar en el mateix curs acadèmic en què es finalitzen els estudis.
 • En cap cas podrà abonar-se la taxa abans que s’haja formalitzat l’acta final.
 • En el cas d’antics alumnes, abans de fer l’abonament, és convenient consultar amb Secretaria que el seu títol no estiga en tràmit o s’haja expedit ja.
 • La taxa de la Generalitat Valenciana es paguen en el següent enllaç:
  Prema en https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=titulos
Seleccione INSTITUTS D’ALACANT i el Títol que desitge sol·licitar
 • La quantitat a pagar depén del títol que haja seleccionat.
 • Seguisca les instruccions de pagament, es pot pagar telemàticament o pot imprimir els impresos i pagar en el banc.
 • Una vegada pagat, haurà de presentar en la secretaria del centre la sol·licitud, el justificant del pagament de taxes imprés i una fotocòpia del DNI/NIE.
 • Si ha tingut bonificació per família nombrosa o discapacitat també ha de presentar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o de discapacitat.
 • Està disponible aproximadament 2 anys després d’acabar els estudis.
 • Ha de recollir-ho en l’Institut acreditant la seua identitat, o bé pot recollir-lo una persona autoritzada amb l’imprés d’autorització. No s’envia per email.