Formació en Centres de Treball (FCT)

QUÈ ÉS EL MÒDUL DE FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL?

La formació en centres de treball (FCT) o mòdul de pràctiques és un bloc de la FP inicial/reglada que es desenvolupa en l’empresa. No està associat a una unitat de competència concreta, sinó que afecta la competència general del cicle formatiu. Del mòdul de pràctiques cal destacar les següents característiques:

 • Es concreta en la realització d’unes pràctiques que es programen prèviament i són obligatòries per a obtindre el títol.
 • Consistix en la realització d’activitats productives pròpies del perfil professional del títol a aconseguir.
 •  La característica més rellevant és que es desenvolupa en un àmbit productiu real, l’empresa.
 • En tot este procés, els alumnes estan orientats i assessorats per dos persones clau: el professor-tutor (del centre educatiu) i el tutor, monitor o instructor (de l’empresa o entitat col·laboradora).

El nostre centre gestiona la FCT dels següents cicles:

FAMÍLIA DE COMERÇ I MÀRQUETING

 • CFGM ACTIVITATS COMERCIALS
 • CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT
 • FPB SERVICIS COMERCIALS

FAMÍLIA SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

 • CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
 • CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
 • CFGS EDUCACIÓ INFANTIL
 • CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

FCT informació Conselleria

Portal TodoFp Informació del Ministeri d’Educació i Formació Professional

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL DEPARTAMENT DE FCT

Amb la finalitat de mantindre la satisfacció i confiança del nostre alumnat i empreses, el Departament de FCT de l’IES F. Figueras Pacheco, definix esta política de qualitat.

Així doncs, hem adoptat un compromís amb la millora contínua i la màxima satisfacció del nostre alumnat, empreses i altres parts interessades, pels quals ens comprometem a complir els requisits, disposicions legals i reglamentàries en els servicis; així com seguir un pla de millora continuada mitjançant un sistema de gestió de qualitat. A tal fi, hem establit i desenvolupat un sistema de gestió de la qualitat que inclou l’establiment de l’estratègia i objectius per a la FCT. La Direcció del centre evidencia este compromís determinant i proporcionant els recursos necessaris per al compliment d’este compromís.

Considerem que la millor carta de presentació del nostre Departament és l’execució amb qualitat d’un projecte. I per a l’obtenció d’eixa qualitat, i el seu continu creixement i millora contínua, fem ús d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’ISO 9001 per a oferir una solució que s’adapte al client.

Els pilars de la nostra actuació són l’excel·lència en el servici, l’eficiència i l’enfocament a l’alumnat i empreses, oferint un servici de qualitat i millora continuada que satisfaça a les parts interessades i permeta la consecució dels nostres objectius i la millora constant.

Visió

 • Contribuir a l’aprenentatge i la millora de les capacitats de l’alumnat i als objectius del sistema educatiu.
 • Fomentar el compromís amb les institucions públiques i privades en la inserció i millora laboral del nostre alumnat.
 • Ser un centre de referència en la Formació Professional per les seues metodologies actives, la integració, el respecte a les diferències i la igualtat de gènere.

Missió

Ser un centre de referència en la formació de l’alumnat de formació professional, utilitzant metodologies actives per a motivar i facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i de les seues competències professionals, personals i socials, procurant la millora escolar i la innovació, en un entorn els principis bàsics del qual són la inclusió, el diàleg, la igualtat i la solidaritat.
Gestionar la infraestructura del centre, amb sistemes testats de qualitat, per a aportar valor i servici a la nostra Comunitat, participant en projectes de qualitat i innovació educativa nacionals i de la Unió Europea.

Valors

Els principis que servixen com a referència dels comportaments i actituds personals del nostre Centre partixen del compromís social per a exercir una ciutadania activa que aposta per la igualtat, la solidaritat, el consum responsable i sostenible, el preservació del medi ambient, el reciclatge i el respecte a l’entorn. Els valors que guien la nostra acció són:

 • Obertura i transparència.
 • Participació i col·laboració.
 • Responsabilitat i professionalitat.

Durant el curs escolar 2022/23 al desembre de 2022 hem aconseguit la certificació UNE-EN ISO 9001:2015 per a la gestió de la Formació en Centres de Treball (FCT).

NORMATIVA DE FCT

 • Orde 12/2022, de 9 de març, regula el mòdul de Formació en Centres de Treball.
 • Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.

OBJECTIUS DE LA FCT

 • L’objectiu primer i fonamental de la FCT consistix en el fet que l’alumne tinga l’oportunitat real d’aplicar l’aprés en els centres educatius, així com d’evidenciar les competències adquirides en processos productius concrets i en situacions laborals reals. D’aquí ve que a les tasques que ha de realitzar l’alumne en el centre de treball se les denomine oficialment “formatiu- productives”.
 • El segon objectiu, que l’alumne conega i comprenga el que és realment l’organització soci-laboral d’un centre de treball o empresa.
 • Com a tercer objectiu cal assenyalar la finalitat avaluadora, és a dir, la possibilitat d’obtindre informació sobre la qualitat de la formació impartida en els centres educatius i del seu complement en l’empresa, en definitiva, de l’adequació del sistema als requeriments productius.

COM ES DESENVOLUPA EL MÒDUL DE FCT?

Les pràctiques en les empreses col·laboradores mai suposen una vinculació laboral de l’alumnat en formació amb estes: amb caràcter general es tracta d’estudiants matriculats en ensenyaments reglats que no tenen el caràcter de treballadors.  Per esta raó l’activitat de l’alumnat en formació està reglamentada per la normativa legal:

 • La duració del període de pràctiques és de 400 hores per als CFGS Animació Sociocultural i Turística, Educació Infantil,  Integració Social i Màrqueting i Publicitat.
 • La duració del període de pràctiques és de 380 hores per als CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència i Activitats Comercials.
 • La duració del període de pràctiques és de 250 hores per a la FPB Servicis Comercials.
 • L’horari de realització estarà comprés entre les 06.00 i les 22.00 hores, de dilluns a divendres, aproximant-se la jornada a la jornada laboral de l’empresa. No ha d’excedir les 8 hores/jornada ni les 40 hores setmanals.
 • Es designen un Tutor o Tutora del Centre Educatiu i un Tutor o Tutora del Centre de Treball (instructor o instructora) per a definir el Programa Formatiu a realitzar per l’alumnat, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització d’este, emetent els oportuns informes.

L’activitat de l’alumnat ha d’ajustar-se al Programa Formatiu establit pel Tutor o Tutora de FCT amb l’empresa col·laboradora. Les pràctiques han de tindre caràcter formatiu per a l’alumnat: s’evitaran tasques repetitives o fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent

QUAN ES REALITZA LA FCT?

A determinar en l anormativa d’inici de curs 2024-25.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE FCT

Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, al menor, un any a temps complet o temps parcial d’experiència laboral o voluntariat relacionada amb el cicle formatiu que cursa l’alumnat. En períodes inferiors a l’any d’experiència laboral es podrà proposar exempció parcial del mòdul de FCT. L’exempció total es concedirà a l’alumnat que hi haja acredita la capacitació d’almenys el 85% de les competències professionals del programa formatiu.

Annex VII

SER EMPRESA COL·LABORADORA

Avantatges de ser empresa col·laboradora:

 • Col·laborar de manera altruista amb la formació dels futurs treballadors i afavorir la trobada entre el món educatiu i empresarial, l’empresa està fent una labor que sens dubte comporta un factor de prestigi social.
 • Tindre, a mitjà termini i de manera gratuïta, un treballador format i coneixedor de la seua empresa, al qual poder contractar o incorporar a la seua borsa de treball.
 • Aprofitar l’oportunitat per a aprofundir en els aspectes relacionats amb la formació dels seus treballadors.

En cas d’estar interessats a iniciar una col·laboració com a empresa de  FCT contacte en el següent correu:

03001908.fct@edu.gva.es

BOLSA DE TREBALL DE CICLES FORMATIUS DE L’IES F. FIGUERAS PACHECO

L’alumnat del centre que ha finalitzat els seus estudis pot sol·licitar ser inclòs en la borsa de treball de cicles formatius de l’IES F. Figueras Pacheco. La gestió entre l’alumnat i les empreses la realitzem a través d’un compte de correu gmail en la qual la nostra funció és d’intermediaris de les demandes de les empreses, i en la qual no manegem dades privades. Les empreses interessades ens poden manar les seues peticions al correu que s’adjunta. Per a l’alumnat ha de manar l’adreça de correu les següents dades:

 • Nom i cognoms
 • Cicle formatiu
 • Any de finalització d’estudis
 • Adreça de correu

bolsatrabajofigueras@gmail.com

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Puc anul·lar  la matrícula del mòdul de FCT?

Si, amb anteriodad a l’inici de la FCT pot anul·lar la matrícula del mòdul de FCT.  L’anul·lació de matrícula del mòdul de FCT comporta l’anul·lació de matrícula del mòdul de Projecte. Annex VII

Puc interrompre la realització del mòdul de FCT?

Si, durant tot el període de realització de la FCT, i sempre per causes sobrevingudes i degudament justificades, pot sol·licitar-se:

 • Ajornament de la Qualificació del mòdul de FCT  Annex XIII
 • La renúncia a la convocatòria, la renúncia a la convocatòria de FCT comporta la renúncia al mòdul de Projecte. Annex IX

Puc treballar mentres realitze la FCT?

Si, poden compatibilitzar-se les pràctiques en empresa amb qualsevol altre treball, igual que es compatibilitzen la resta de mòduls teòrics, perquè les pràctiques en empresa són una formació.

Puc realitzar pràctiques en dos empreses diferents?

Si, sempre que l’equip educatiu el considere adequat i/o convenient. En estos casos no poden solapar-se les hores de realització de les pràctiques, i no poden excedir-se les 40 hores setmanals.

Què ocorre si se suspén la FCT?

Quan no se supera la FCT, s’obté la qualificació de No Apte o No Apta. El mòdul de FCT, es qualifica d’Apte/Apta, No Apte/No Apta, no té qualificació númerica. Si no se supera l’alumnat pot tornar a matricular-se i realitzar les seues pràctiques en la següent convocatòria.

Quina empresa tindré?Pot l’alumnat buscar una empresa col·laboradora?

La signación d’empreses les realitza l’equip educatiu en funció del perfil de les mateixes i tenint en compte la idoneïtat de l’alumnat. Cada equip educatiu establix els criteris i l’organització per a l’assignació d’empreses que considera més adequada. El procediment habitual és oferir a l’alumnat el llistat d’empreses col·laboradores i procedir a l’assignació en funció dels criteris establits. L’alumnat pot proposar al tutor o tutora la col·laboració amb una nova empresa per a realitzar les seues pràctiques, l’equip educatiu estudiarà i valorarà l’adequació de l’empresa.