Reclamacions

Sol·licitud de Reclamació de qualificacions (ESO i Batxillerat)

El termini per a la presentació de la reclamació serà de tres dies hàbils a computar des de l’endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. (DOCV, 28/12/2011). La reclamació s’entregarà per duplicat en la Secretaria del centre (una còpia per a la persona interessada i l’altra per al Centre).

Sol·licitud de Reclamació de qualificacions (Formació Professional)

La reclamació de qualificacions per part de l’alumnat que curse cicles formatius de Formació Professional s’ajustarà al que es disposa en l’article 14 de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació (DOCV, 06/09/2010).

Model de Reclamació de qualificacions