Valencià C1

Què és?

Valencià nivell mitjà C1 és un curs del CFPA Menicil en el qual es prepara a l’alumnat per a les proves lliures de Grau Mig C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
.

A qui va dirigit?

A l’alumnat amb coneixements previs elevats (Grau Elemental de Valencià) i parla fluida. Encara queno és imprescindible haver obtingut prèviament el Grau elemental, sí que és aconsellable que es tinga la parla fluida en valencià que permeta un adequat seguiment de les classes.

Estructura de les proves

  • Àrea de comprensió lectora 10%
  • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
  • Àrea d’expressió escrita 30%
  • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 2 hores i 45 minuts.

Més informació i examen model

Horari del Curs 2023/24

Horari vesprada

Horari nit