Valencià

El CFPA Menicil prepara per a les proves lliures de la JQCV en 3 dels 4 nivells que la Junta examina: Elemental, Mitjà i Superior.

Per tractar-se d’unes proves lliures, no existeixen centres que preparen i alhora examinen, i per tant el nostre centreno és un centre examinador.

A continuació descrivim els aspectes més ressenyables de les proves lliures de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Per a més informació, seguir l’enllaç de la JQCV.

Requisits d’inscripció

Per a poder participar en les proves és necessari tindre setze anys o més, o complir-los durant l’any de la convocatòria.

Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge en els mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià.

No hi ha per tant requisits anteriors per a matricular-se en les proves d’Oral, Elemental, Mitjà o Superior excepte el requisit d’edat. És a dir, qualsevol pot examinar-se en qualsevol d’aqueixos nivells sense haver superat els anteriors.

Marc europeu comú de referència per a les llengües

Els certificats que expedeix la JQCV portaran indicat el nivell de referència corresponent al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació, exceptuant els de capacitació tècnica. La referència serà la següent:

 • Certificat de coneixements orals: A2
 • Certificat de grau elemental: B1
 • Certificat de grau mitjà: C1
 • Certificat de grau superior: C2

ESTRUCTURA I DURACIÓ DE LES PROVES

Coneixements orals

 • Àrea de comprensió oral i lectora 30%
 • Àrea d’estructures lingüístiques 20%
 • Àrea d’expressió escrita 20%
 • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 2 hores.

Grau elemental

 • Àrea de comprensió lectora 20%
 • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
 • Àrea d’expressió escrita 20%
 • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació totalvmínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 2 hores.

Grau mitjà

 • Àrea de comprensió lectora 10%
 • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
 • Àrea d’expressió escrita 30%
 • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 2 hores i 45 minuts.

Grau superior

 • Àrea de comprensió lectora 10%
 • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
 • Àrea d’expressió escrita 30%
 • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 3 hores.