Valencià B1

Què és?

Valencià nivell elemental B1 és un curs en el qual es prepara a l’alumnat per a la presentació a les proves de Grau Elemental B1 Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

A qui va dirigit?

A l’alumnat que acredite uns coneixements bàsics de Valencià. Encara queno és necessari haver superat el nivell de coneixements orals de Valencià per a preparar el nivell elemental, és aconsellable tindre uns coneixements bàsics d’expressió/comprensió per a aprofitar al màxim aquest nivell.

Estructura de les proves lliures

  • Àrea de comprensió lectora 20%
  • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
  • Àrea d’expressió escrita 20%
  • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 2 hores.

Més informació i examen model

Horari del curs 2023/24