Valencià B2

Què és?

Valencià nivell B2 és un curs en el qual es prepara a l’alumnat per a la presentació a les proves de B2 de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

A qui va dirigit?

A l’alumnat amb coneixements previs intermedis. S’aconsella tindre aprovat el B1 abans d’intentar realitzar el B2, encara queno és imprescindible per a matricular-se si demostra la suficient fluïdesa oral.

Estructura de la prova lliure

  • Àrea de comprensió lectora 10%
  • Àrea d’estructures lingüístiques 30%
  • Àrea d’expressió escrita 30%
  • Àrea d’expressió i interacció oral 30%

Per a superar la prova és necessari obtindre una puntuació total mínima del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d’aquestes indistintament i del 30% en l’altra, i en l’àrea 4 (àrea d’expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
La duració d’aquesta prova serà de 3 hores.

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació: Certificat de grau B2

Horari del curs 2023/24