Accés Universitat

Curs per a preparar per a l’accés a la universitat per als majors de 25 anys. Les proves tenen les següents característiques i descripcions:

1.- CARACTERÍSTIQUES

  • Poden presentar-se a aquestes proves les persones que NO tinguen titulació necessària per a l’accés a la universitat, i hagen complit els 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es realitzen les proves.
  • En el moment de la inscripció a la prova, caldrà indicar la llengua estrangera triada (francés, anglés, italià, alemany o portugués), la branca por la que es desitja realitzar la prova específica, així com les assignatures específiques en les quals s’examinarà.

2.- DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Constarà de dues fases, la prova general i la prova específica:

Prova general

  • Comentari de text d’un tema d’actualitat
  • Llengua: Castellà
  • Llengua: Valencià
  • Llengua estrangera (francés, anglés, italià, alemany o portugués)

Prova específica

Consta de 2 exercicis d’una de les 5 branques següents:

A- Arts i Humanitats

B- Ciències

C- Ciències de la Salut

D- Ciències Socials i Jurídiques

I- Enginyeria i Arquitectura

En cadascuna de les 5 branques s’haurà de seleccionar 2 exercicis d’entre els següents.

En negreta les assignatures que prepara el CFPA Menicil.

A- Arts i Humanitats -> A triar dues assignatures entre Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d’Expressió Plàstiques

B- Ciències -> Obligatòriament de Matemàtiques i triar una assignatura entre Física o Química.

C- Ciències de la Salut -> Obligatòriament de Biologia i triar una assignatura entre Física o Química.

D- Ciències Socials i Jurídiques -> A triar dues assignatures entre Geografia, Història o Matemàtiques

I- Enginyeria i Arquitectura -> Obligatòriament de Matemàtiques i triar una assignatura entre Física o Dibuix Tècnic

Els estudiants podran presentar-se por dues branques de coneixement d’acord con les següents possibilitats :

– Per a accedir a les branques A (Arts i Humanitats) i D (Ciències Socials i Jurídiques), l’estudiant realitzarà tres exàmens en la Fase Específica: Assignatura obligatòria: Història. Una assignatura a triar entre Filosofia, Dibuix Artístic o Tècniques d’Expressió Plàstiques Una assignatura a triar entre Geografia o Matemàtiques

– Per a accedir a les branques B (Ciències) i C (Ciencies de la Salut), l’estudiant realitzarà tres exàmens en la Fase Específica: Assignatures obligatòries: Matemàtiques i Biologia. Una assignatura a triar entre Física o Química .

– Per a accedir a les branques B (Ciències) i E (Enginyeria i Arquitectura), l’estudiant realitzarà tres exàmens en la Fase Específica: Assignatura obligatòria: Matemàtiques. Dues assignatures a triar entre Física o Química o DibujoTécnico.

– Per a accedir a les branques C (Ciències de la Salut) i E (Enginyeria i Arquitectura), l’estudiant realitzarà tres exàmens en la Fase Específica: Assignatures obligatòries: Matemàtiques, Biologia i Física. Aquesta opció dona automàticament dret a poder accedir a la branca B (Ciències).

3.- PUNTUACIÓ

1. Cada exercici, tant de la fase general com de l’específica, es puntuarà con una qualificació de zero a deu, completada con dos decimals.

2. Cadascun dels exercicis de la fase general rebrà una qualificació independente. La qualificació de la fase general serà el resultat de ponderar la qualificació d’aquests exercicis de la següent manera: 40% per a la prova de comentari de text d’un tema d’actualitat i 20% per a la qualificació dels tres exercicis restants.

3. Cadascun dels dos exercicios de la fase específica rebrà una qualificació independent. La qualificació de la fase específica serà la mitjana aritmètica dels dos exercicis que la integren.

4. Els estudiants que es presenten por dues branques de coneixement tindran dues qualificacions, una por cada branca.

5. La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes dues parts, la general i l’específica, i es determinarà de zero a deu punts expressada con tres decimals.

6. S’entendrà que el candidat ha superat la prova d’accés quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final, i no es podrà, en cap cas, fer la mitjana quan no s’obtinga una qualificació igual o superior a quatre punts tant en la fase general com en l’específica. El CFPA Menicil prepara per a accedir a la universitat reforçant els tres exercicis (Comentari, Castellà, Valencià) i l’entrevista. Més informació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, en la web de la Universitat de València o en la web de la Universitat Politècnica de València. Per a consultar les branques con les titulacions punxa ací.

Horari per al curs 2023/24

PAU_titulaciones_val