Xerrada Policia Nacional / Charla Policia Nacional

Estimades famílies:
Us convidem a la xerrada per a famílies sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el proper 20 de gener de 2023 a les 15:30h.
Per a poder assistir és necessari plenar el següent formulari.
Gràcies!

Queridas familias:
Os invitamos a la charla sobre Cyberbullying que impartirà la Policia Nacional el próximo 20 de enero de 2023 a las 15:30h.
Para poder asistir es necesario rellenar el siguiente formulario.
Gracias.

Xerrada Policia Nacional

Xerrada per a famílies per part de la policia Nacional. Dia: 20/1/2023 Hora: 15:30h. Tema: Ciberbullying

DIA DE LES BIBLIOTEQUES / DIA DE LAS BIBLIOTECAS

Al llarg d’aquesta setmana iniciem diferents activitats i visites a la biblioteca del nostre centre per part de l’alumnat. Aprofitant que el dia 24 d’octubre es celebra el dia de les biblioteques, comencem a desevolupar de nou el nostre projecte de biblioteca on s’inclou el bibliopati i el prèstec personal.

A lo largo de esta semana iniciamos diferentes actividades y visitas a la biblioteca de nuestro centro por parte del alumnado. Aprovechando que el día 24 de octubre se celebra el día de las bibliotecas, comenzamos a desarrollar de nuevo nuestro proyecto de biblioteca donde se incluye el bibliopatio y el préstamo personal.

Admisión y matriculación 2023-2024

PARA CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON ADMISIÓN SERÁ NECESARIO CONCERTAR CITA PREVIA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
CITA PRÈVIA

¿A quién va dirigida?

El alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, inicia una nueva etapa en un centro diferente o desea cambiar de centro.

_

_

Calendario

Acceso al calendario de dmisión y matriculación

_

_

Normativa

Instrucciones del procedimiento

Acceso a la normativa

_

_

Procedimento

Presentación de solicitudes:

 • De manera telemática del 20 de abril al 28de abril . Se podrán solicitar hasta 10 centros por orden de prioridad. (Consulta los códigos de los centros aquí VAL / CAST).
 • Acceso a telematrícula

Baremación y áreas de influencia:

 • Publicación resultados provisionales 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el apartado «Admisión de alumnat» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Publicación resultado provisional 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Reclamaciones telemáticas hasta el 2 de junio.
 • Publicación resultados definitivos 14 junio (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados definitivos

Formalitzación de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de junio al 5 de julio (pendiente de establecer horario)
 • En el momento de matrícula el centro solicitará a los representantes legales del alumno la verificación de los documentos o situaciones alegadas por este. En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitoras, se tendrá que aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.
 • En caso de no formalizar matrícula se perderá la plaza y saldrá a disposición de otros/as solicitantes.

_

_

Documentación

MATRICULA TELEMÁTICA

Para completar el proceso de matriculación telemática (del 14 al 30 de junio) se debe de acceder a telematricula.es y hay que adjuntar la siguiente documentación:

 • Libro de familia
 • NIF, NIE o pasaporte del alumno/a (opcional).
 • Tarjeta SIP del alumno/a.
 • Fotografía del alumno/a.
 • Certificado de baja o promoción.
 • NIF, NIE o pasaporte de los progenitores.
 • Sentencia de separación, divorcio o convenio regulador en caso de no convivencia de los progenitores.
 • Enfermedades crónicas del alumno/a.
 • Documentación acreditativa de las circunstáncias alegadas en la solicitud de admissión (justificante domicilio laboral o familiar, justificante de acogida, justificante de familia monoparental, justificante de familia numerosa, hermanos/as en el centro, etc.)

Podéis consultar los diferentes videotutoriales sobre el proceso de admisión y matriculación en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durante el período de matriculación presencial (del 22 de junio al 5 de julio), se deberá presentar en el centro la siguiente documentación:

Admissió i matriculació 2023-2024

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:
CITA PRÈVIA

A qui va dirigida?

L'alumnat que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.

_

_

Calendari

Accés al calendari d'admissió i matriculació

_

_

Normativa

Instruccions del procediment

Accés a la normativa

_

_

Procediment

Presentació de sol·licituds:

 • De manera telemàtica del 20 d’abril al 28 d'abril . Es podran sol·licitar fins a 10 centres per ordre de prioritat. (consulta els codis dels centres ací VAL / CAST).
 • Accés a telematrícula

Baremació i àrees d’influència:

 • Publicació resultats provisionals 31 de maig (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats provisionals
 • Reclamacions telemàtiques fins al 2 de juny.
 • Publicació resultats definitius 14 juny. (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats definitius

Formalització de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de juny al 5 de juliol (pendent d'establir horari)
 • En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
 • En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

_

_

Documentació

MATRÍCULA TELEMÀTICA

Per a completar el procés de matriculació telemàtica (del 14 al 30 de juny) s’ha d’accedir a telematricula.es i cal adjuntar la següent documentació:

 • Llibre de família
 • NIF, NIE o passaport de l’alumne (opcional).
 • Targeta SIP de l’alumne/a.
 • Fotografia de l’alumne/a.
 • Certificat de baixa o promoció.
 • NIF, NIE o passaport dels progenitors.
 • Sentència de separació, divorci o conveni regulador en cas de no convivència dels progenitors.
 • Malalties cròniques alumnat.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d’admissió (justificant domicili laboral o familiar, justificant d’acolliment, justificant de família monoparental, justificant de família nombrosa, germans/es al centre, etc.)

Podeu consultar els diferents tutorials referents al procés de matrícula al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durant el període de matriculació presencial (del 22 de juny al 5 de juliol), caldrà presentar al centre la següent documentació:

Carnestoltes 2022

El passat divendres 25 de febrer vam celebrar el Carnestoltes 2022 a l’escola. Ens va fer molta il·lusió poder celebrar aquesta festa després de tant de temps, poder fer la desfilada i que, a més, les famílies ens hagen pogut acompanyar.

Un any més ha sigut un Carnestoltes adaptat a la situació però l’hem gaudit com sempre.

Van ser setmanes de molt de treball on l’alumnat es va esforçar moltíssim en el disseny i confecció de les seues disfresses. La temàtica d’enguany va ser LA FANTASIA i l’escola es va plenar de donyets i fades, sirenes i tritons, dracs, vampirs, unicorns, àngels, dimonis i mags i magues.

Una vegada més, l’alumnat del Blasco ha demostrat ser persones crítiques, condemnant a Carnestoltes per la violència, el racisme, les desigualtats i les injustícies que cada dia es produeixen. I ara, més que mai, tota la comunitat educativa ens afegim a les condemnes de l’alumnat a Carnestoltes.

Donem les gràcies a l’alumnat del centre per haver sigut una vegada més un exemple a l’hora d’enfrontar-se a les limitacions de la pandèmia i adaptar-se a elles, pel treball i l’esforç de les ultimes setmanes. Als docents del centre per acompanyar a l’alumnat durant tot aquestes setmanes de dur treball, pel seu esforç i dedicació. A les famílies per haver-nos acompanyat en la mesura del possible, per haver comprés i respectat les limitacions derivades de la situació sanitària.

L’any que ve més i millor.

CARNESTOLTES, MOLTES VOLTES!!

VACUNACIÓ INFANTIL

SEGONA FASE DE VACUNACIÓ

Estimades famílies,
Tal com es va fer en les anteriors ocasions, des del centre vos traslladem a les mares, pares i persones representants legals de l’alumnat, el nou full informatiu que conté informació rellevant per a la família sobre la vacunació i un nou document d’autorització de la vacunació de menors en l’àmbit escolar.

Aquesta documentació-autorització signada* per les famílies ha de tornar-se al centre, com a data límit, el proper dimecres 9 de febrer.
Des del centre es comunicarà a les famílies de l’alumnat el dia i l’hora acordats quan arribe la informació des del centre de Salut encarregat de la vacunació.

(*)En les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l’autorització haurà d’estar signada pels dos progenitors.
IMPORTANT: No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada.

D’altra banda, l’alumnat haurà d’anar acompanyat en el moment de la vacunació per un familiar o qualsevol altra persona adulta en la que hagen delegat els seus representants legals. Aquelles famílies que no puguen acompanyar a l’alumnat han de signar el document de delegació per a l’acompanyament de menors.

Clique ací per descarregar la documentació:
INFORMACIÓ SOBRE LA SEGONA FASE DE VACUNACIÓ (alumnat de 4t, 5é i 6é)
AUTORITZACIÓ PER A LA VACUNACIÓ EN CENTRES EDUCATIUS
DELEGACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER A L’ACOMPANYAMENT DE MENORS

INSTRUCCIONS VOTACIONS

El proper 18 de novembre tindran lloc les eleccions al Consell Escolar.

Per a poder realitzar el seu vot ha d’acudir al centre al següent horari:
de 9:15h a 10:15h
– de 13:30h a 17:30h

En el cas de no poder acudir al centre el dia 18 per a realitzar la votació, pot emetre el seu vot de forma no presencial, seguint les instruccions de més abaix, enviant la seua votació a la mesa electoral del centre mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
Per a garantir el secret de votació s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral, o bé es podrà entregar a la direcció del centre (en horari d’atenció a famílies) que el custodiarà fins que es realitze l’entrega a la mesa electoral.
Podrá arreplegar les paperetes en la consergeria del centre.

Podeu consultar les instruccions de les votacions al Consell Escolar al següent enllaç:

INSTRUCCIONS VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2021/11/INSTRUCCIONS-VOTACIONS_-ELECCIONS-AL-CONSELL-ESCOLAR.pdf