ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ 24-25

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA

QUI POT PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ?

L’alumnat que s’incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.
– Nascuts al 2021: infantil 3 anys.
– Nascuts al 2018: 1r de primària.
– Qualsevol alumne/a que estiga matriculat/da en un centre diferent i sol·licite plaça per a qualsevol dels nivells que s’imparteixen al nostre centre: INFANTIL (3 anys, 4 anys i 5 anys) i PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).

CALENDARI D’ADMISSIÓ

PROCEDIMENT

 1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS: del 30 de maig al 6 de juny.
  https://portal.edu.gva.es/adminova/
  1.1) CLAU D’ADMISSIÓ:
  Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre prèviament la CLAU D’ADMISSIÓ.


  1.2) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:
  La persona interessada haurà de fer una sol·licitud d’admissió per a cada alumne/a per a qui sol·licita plaça.

  a) Identificació de la persona que presenta la sol·licitud.
  b) Identificació de l’alumne/a per a qui es sol·licita plaça.
  c)Existència de germans/es al centre. Indicar el NIA.
  d) Agrupar les sol·licituds per a l’alumnat nascut de part múltiple.
  e) Marcar la casella corresponent si la sol·licitud es fa per canvi de localitat o per ser la primera vegada que sol·liciten plaça en un centre de la Comunitat Valenciana.
  f) Identificació dels membres de la unitat familiar.
  g) Marcar la casella corresponent en el cas de hi haja no convivència, separació, divorci, etc., si cal.
  h) Autorització a l’AEAT a obtindre dades de la renda familiar.
  i) Nivell educatiu sol·licitat.
  k) Declaració responsable.
  l) En el cas de vindre d’altre centre fora de la Comunitat Valenciana, compromís d’aportar la baixa del centre anterior.
  m) Centres sol·licitats. Fins a un màxim de 20 ordenats per ordre de preferència.
  n) Correu electrònic en el qual rebrà la informació sobre el resultat del procediment d’admissió.

  En el moment de fer la sol·licitud no caldrà aportar cap documentació de les circumstàncies al·legades, però sí s’aportarà en el moment que es formalitze la matrícula.

2. BAREMACIÓ I PUBLICACIÓ DE LLISTATS
– Resultats provisionals i puntuació: 1 de juliol.
– Període de reclamacions: fins al 3 de juliol.
– Publicació de resultats definitius i puntuació: 15 de juliol.
Els resultats es podran consultar al tauler d’anuncis del centre.

Consulta ACÍ els criteris d’admissió per al curs 24-25.

3. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
– Matrícula telemàtica: del 15 al 19 de juliol (serà imprescindible aportar la documentació de forma presencial, demanant cita prèvia).
– Matrícula presencial: del 15 al 23 de juliol (amb cita prèvia).

En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.

En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER COMPLETAR EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ (PRÒXIMAMENT)