Admisión y matriculación 2023-2024

PARA CUALQUIER TRÁMITE RELACIONADO CON ADMISIÓN SERÁ NECESARIO CONCERTAR CITA PREVIA EN EL SIGUIENTE ENLACE:
CITA PRÈVIA

¿A quién va dirigida?

El alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo, inicia una nueva etapa en un centro diferente o desea cambiar de centro.

_

_

Calendario

Acceso al calendario de dmisión y matriculación

_

_

Normativa

Instrucciones del procedimiento

Acceso a la normativa

_

_

Procedimento

Presentación de solicitudes:

 • De manera telemática del 20 de abril al 28de abril . Se podrán solicitar hasta 10 centros por orden de prioridad. (Consulta los códigos de los centros aquí VAL / CAST).
 • Acceso a telematrícula

Baremación y áreas de influencia:

 • Publicación resultados provisionales 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el apartado «Admisión de alumnat» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Publicación resultado provisional 31 de mayo (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados provisionales
 • Reclamaciones telemáticas hasta el 2 de junio.
 • Publicación resultados definitivos 14 junio (se puede realizar una consulta individualizada a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado «Admisión de alumnado» y en los tablones de anuncios de los centros). Consulta aquí los listados definitivos

Formalitzación de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de junio al 5 de julio (pendiente de establecer horario)
 • En el momento de matrícula el centro solicitará a los representantes legales del alumno la verificación de los documentos o situaciones alegadas por este. En caso de que se haya marcado la casilla de existencia de no convivencia de los progenitoras, se tendrá que aportar la firma y consignar los datos del padre, madre, tutor o tutora diferente de la persona que formuló la solicitud de plaza.
 • En caso de no formalizar matrícula se perderá la plaza y saldrá a disposición de otros/as solicitantes.

_

_

Documentación

MATRICULA TELEMÁTICA

Para completar el proceso de matriculación telemática (del 14 al 30 de junio) se debe de acceder a telematricula.es y hay que adjuntar la siguiente documentación:

 • Libro de familia
 • NIF, NIE o pasaporte del alumno/a (opcional).
 • Tarjeta SIP del alumno/a.
 • Fotografía del alumno/a.
 • Certificado de baja o promoción.
 • NIF, NIE o pasaporte de los progenitores.
 • Sentencia de separación, divorcio o convenio regulador en caso de no convivencia de los progenitores.
 • Enfermedades crónicas del alumno/a.
 • Documentación acreditativa de las circunstáncias alegadas en la solicitud de admissión (justificante domicilio laboral o familiar, justificante de acogida, justificante de familia monoparental, justificante de familia numerosa, hermanos/as en el centro, etc.)

Podéis consultar los diferentes videotutoriales sobre el proceso de admisión y matriculación en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durante el período de matriculación presencial (del 22 de junio al 5 de julio), se deberá presentar en el centro la siguiente documentación:

Admissió i matriculació 2023-2024

PER A QUALSEVOL TRÀMIT RELACIONAT AMB ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ SERÀ NECESSARI CONCERTAR CITA PRÈVIA AL SEGÜENT ENLLAÇ:
CITA PRÈVIA

A qui va dirigida?

L'alumnat que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu, inicia una nova etapa en un centre diferent o desitja canviar de centre.

_

_

Calendari

Accés al calendari d'admissió i matriculació

_

_

Normativa

Instruccions del procediment

Accés a la normativa

_

_

Procediment

Presentació de sol·licituds:

 • De manera telemàtica del 20 d’abril al 28 d'abril . Es podran sol·licitar fins a 10 centres per ordre de prioritat. (consulta els codis dels centres ací VAL / CAST).
 • Accés a telematrícula

Baremació i àrees d’influència:

 • Publicació resultats provisionals 31 de maig (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats provisionals
 • Reclamacions telemàtiques fins al 2 de juny.
 • Publicació resultats definitius 14 juny. (es pot realitzar una consulta individualitzada a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’apartat «Admissió d’alumnat» i en els taulers d’anuncis dels centres). Consulta ací els llistats definitius

Formalització de matrícula:

 • Matricula telemàtica: del 14 al 30 de juny. Enllaç al videotutorial del procés telemàtic de matrícula: https://youtu.be/eEP3DWS4RpU
 • Presencial del 22 de juny al 5 de juliol (pendent d'establir horari)
 • En el moment de matrícula el centre sol·licitarà als representants legals de l’alumne la verificació dels documents o situacions al·legades per aquest. En cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitores, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
 • En cas de no formalitzar matrícula es perdrà la plaça i eixirà a la disposició d’altres/as sol·licitants.

_

_

Documentació

MATRÍCULA TELEMÀTICA

Per a completar el procés de matriculació telemàtica (del 14 al 30 de juny) s’ha d’accedir a telematricula.es i cal adjuntar la següent documentació:

 • Llibre de família
 • NIF, NIE o passaport de l’alumne (opcional).
 • Targeta SIP de l’alumne/a.
 • Fotografia de l’alumne/a.
 • Certificat de baixa o promoció.
 • NIF, NIE o passaport dels progenitors.
 • Sentència de separació, divorci o conveni regulador en cas de no convivència dels progenitors.
 • Malalties cròniques alumnat.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la sol·licitud d’admissió (justificant domicili laboral o familiar, justificant d’acolliment, justificant de família monoparental, justificant de família nombrosa, germans/es al centre, etc.)

Podeu consultar els diferents tutorials referents al procés de matrícula al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/videotutorials/

MATRÍCULA PRESENCIAL

Durant el període de matriculació presencial (del 22 de juny al 5 de juliol), caldrà presentar al centre la següent documentació:

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El pròxim 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.


Com sabeu, els consells escolars participen en les decisions i projectes més transcendentals que afecten la comunitat educativa, com per exemple: la Comissió de selecció del director/a; el Pla específic d’organització de la jornada escolar; el Pla d’actuacions per a la millora; el Programa plurilingüe i intercultural; el Pla de convivència; el Pla educatiu del menjador escolar; etc. Per això, aquest procés electoral representa un repte i una oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat de l’educació.


Ara és el moment en què podem decidir i dissenyar escenaris igualitaris i plens d’oportunitats per a l’alumnat. Aquesta participació, a més, ha de ser una decisió responsable i compromesa per part de tots els membres de la comunitat educativa perquè és així com es garanteix un centre educatiu democràtic, solidari i plural.

Si vols presentar-te com a candidat tens de plaç fins al 7 de novembre per a fer la teua candidatura enviant un correu al centre (03010417@gva.es) adjuntant l’annex següent:
CANDIDATURA FAMÍLIES

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:
https://ceice.gva.es/es/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Certificat negatiu delictes sexuals

Estimades famílies,

Us recordem que per a poder participar en les activitats escolars proposades, quan siga possible la participació de les famílies en les activitats del centre, heu de sol·licitar i aportar en el centre el certificat negatiu de delictes sexuals (únic certificat vàlid per a treballar amb menors en Espanya).

Us deixem ací les instruccions per poder obtindre-ho:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-delitos

Puntuació ajudes de menjador curs 23-24

Avui s’ha publicat la resolució per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 23-24.

Podeu consultar les puntuacions ACÍ.

Extracte de la resolució amb el barem de renda: ACÍ

Import a pagar durant el curs 23- 24: ACÍ

Escrit d’al·legacions als llistats provisionals: ACÍ

————-

Hoy se ha publicado la resolución por la cual se establece la puntación mínima para la concesión de ayudas de comedor en el curso 23-24.

Podéis consultar las puntuaciones AQUÍ.

Extracto de la resolución con el baremo de renta: AQUÍ

Importe a pagar duranet el curso 23- 24: AQUÍ

Escrio de alegaciones a los listados provisionales: AQUÍ

Ajudes de menjador, transport i material 2023-2024

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 6 de juny fins al 5 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2023-2024.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 6 de junio hasta el 5 de julio.

MENJADOR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD MENJADOR / NUEVA SOLICITUD COMEDOR:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Ayudas+Comedor+Escolar_180491.pdf/767372ed-eea9-cee0-1906-dbd452ddf152?t=1685954534419
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+COMEDOR.pdf/a533c1c1-0fc2-ea82-d4e5-eed9e8d6c5b9?t=1685954494435

MATERIAL NO CURRICULAR

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-MATERIAL-ESCOLAR-23-24-INSTRUCCIONS.pdf

NOVA SOL·LICITUD MATERIAL / NUEVA SOLICITUD MATERIAL
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Material+Escolar_180569.pdf/23de4c89-76ca-051a-bc81-2319bae46fbd?t=1686125594594
NORMATIVA:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93N+PUBLICADA+DOGV+%281%29.pdf/21ff3d23-08dd-7e2f-0289-45b978d458d0?t=1686123216849

TRANSPORT

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES:
https://portal.edu.gva.es/ceipvicenteblascoibanezelx/wp-content/uploads/sites/360/2023/06/AJUDES-DE-MENJADOR-ESCOLAR-I-TRANSPORT-PER-AL-CURS-2023-2024.pdf

NOVA SOL·LICITUD TRANSPORT / NUEVA SOLICITUD TRANSPORTE:
https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/ANEXO+I_Solicitud+Transporte_18598.pdf/dc896f1b-9330-c195-9b2f-023d8cdd5d69?t=1685956389395
NORMATIVA: https://ceice.gva.es/documents/162640666/172239352/RESOLUCI%C3%93JN+AIT.pdf/34a3dd58-5484-4708-e028-316a7a1ff1e4?t=1685955264635

IMPORTANT S’ha de presentar el certificat de l’Ajuntament acreditant la distància des del domicili fins al centre escolar.
IMPORTANTE: Se tiene que presentar el certificado del Ayuntamiento acreditando la distancia desde el domicilio hasta el centro escolar.

Podeu fer entrega dels esborranys o noves sol·licituds en el següent horari:
Podéis entregar los borradores o nuevas solicitudes en el siguiente horario:

Visita virtual

Us presentem la nostra escola de forma virtual perquè en aquests moments no sabem si podrà ser d’una altra forma. Esperem que us agrade!

Enllaços als videos:

Documentació

Ací podreu trobar diferents documents, justificants, sol·licituds, etc…, que podeu necessitar en algun moment.
Recordeu que podeu usar algunes aplicacions per plenar i signar documents, com per exemple Adobe Fill&Sign

Adobe Fill & sign
Adobe Fiil & sign

Carta compromís família-escola: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tutora o tutor del vostre fill/a.

Acord voluntariat: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tututor o tutor del volstre fill/a (soles en cas de voler participar com a voluntaris/es en les activitats pedagògiques del centre)

Justificant d’absència: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tutora o tutor del vostre fill/a.

Eixida del Centre en horari lectiu: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tutora o tutor del vostre fill/a.

Autorització per replegar alumnat: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tutora o tutor del vostre fill/a.

Autorització per replegar informe: Heu d’emplenar-lo i fer-lo arribar a la tutora o tutor del vostre fill/a.

Completar el procés de matriculació

Per tal de completar el procés de matriculació, s’han d’omplir els fulls de MATRICULA que podeu descarregar en aquesta pàgina i portar-los a l’escola. Recordeu que també heu d’aportar el DNI de pare /mare / tutor/a legal i el llibre de família o certificat del registre. També haureu de portar la documentació que acredite les situacions o circumstàncies al·legades quan presentareu la sol·licitud.

Si no podeu descarregar i imprimir els fulls, heu de passar per l’escola i replegar-los en Consergeria. El dia que vingueu a entregar els papers, haureu de demanar torn al conserge i esperar al pati fins que us avise.

Us esperem.