Consell Escolar

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (mestres, alumnes, famílies, representant ajuntament, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la directora del centre i aixeca acta de les seues decisions la secretaria. Hi participen també la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament i els representants de casdascun dels sectors de la comunitat educativa.