TREBALL COOPERATIU

 

Desenvolupem el treball cooperatiu principalment a Educació Primària com eina d’aprenentatge en la qual l’alumnat s’organitza en xicotets grups amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

El treball cooperatiu contribueix a la socialització, l’aprofitament del saber entre els propis alumnes, el coneixement compartit, el constructivisme social, utilitzant diferents metodologies i partint d’un problema a resoldre.


Quan treballem de forma cooperativa organitzem l’aula i les tasques que s’hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, ja què cada alumne o alumna pot assolir els seus objectius si la resta dels components de l’equip aconsegueix assolir els seus.

 

El nostre alumnat interacciona amb altres companys i companyes per a explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seues idees i és capaç de percebre les seues errades i buits. Aquests processos cognitius afavoreixen sens dubte l’aprenentatge de tot l’alumnat.

 

La cooperació es positiva perquè beneficia creant relacions més positives, sentiments recíprocs d’obligació i d’ajuda i millora el pensament divergent, les habilitats intel·lectuals i, en definitiva, el rendiment acadèmic.

 

Amb el treball cooperatiu tot l’alumnat realitza la seua aportació a l’equip en la mesura de les seues possibilitats i es potencia també la pertinença al grup, la convivència i el respecte als demés.