Aneu a la barra d'eines

Proves d’Accés a Cicles Formatius

INSTRUCCIONS D’INSCRIPCIÓ A PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

[Instruccions PDF] [Instruccions Model 046] [Formulari CFGM]  [Formulari CFGS] [Declaració Responsable] [Normativa: Resolució 2021/58]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secret@gva.es

En l’assumpte del correu s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant

IMPORTANT: A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) Grau Mitjà
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) Grau Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) Grau Superior

D.O.G.V. núm. 8993 11/01/2021

REQUISITS:

• Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu.
• CFGM: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021
• CFGS: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ:

Del 22-MARÇ AL 31-MARÇ

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

Tota la documentació ha de ser enviada signada degudament (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol•licitant. Aquesta documentació es troba disponible en l’enllaç següent http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario.

DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licituds de participació
– Menor de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Major de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Declaració responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat. (Annex V )
– Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS
IMPORTS:

GRAU MITJÀ 6,42 €
GRAU SUPERIOR 9,64 €

– Si escau, la documentació justificativa relacionada en l’apartat huité i catorze d’aquesta resolució.

 

CALENDARI D’ACTUACIONS I REALITZACIÓ DE LES PROVES:
Publicació llistes provisionals d’admesos a la prova: 28-ABRIL
Publicació llistes definitives d’admesos a la prova: 6 MAIG
Realització Prova de Grau MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig
Publicació provisional qualificacions: 31 de maig
Lliurament de certificats de la prova: 4 de juny

LLOC DE REALITZACIÓ:
• Serà realitzada en el centre on es lliure la sol•licitud.

LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ:

Del 22 de març al 2 de juny

HORARI DE LES PROVES

IMPORTANT
A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.

PROCÉS ORDINARI
SOL•LICITUDS – DEL 17 AL 25 DE JUNY
LLISTES PROVISIONALS – 20 DE JULIOL
LLISTES DEFINITIVES –  29 DE JULIOL
PRESENTACIÓ REQUISIT ACADÈMIC –  FINS EL 14 DE JULIOL

La SOL•LICITUD de PREINSCRIPCIÓ A CICLES es realitzarà telemàticament des de la pàgina web de la Conselleria

https://portal.edu.gva.es/telematricula/
https://portal.edu.gva.es/iessantvicent/

• Sols podràs realitzar una única sol•licitud indicant els centres i cicles en que estigues interessat/ada.
• El document imprés que genera l’hauràs d’enviar per correu electrònic en la secretaria del centre que sol•licites en primera opció