Proves d’Accés a Cicles Formatius 2023

INSTRUCCIONS D’INSCRIPCIÓ A PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

[Instruccions PDF] [Instruccions Model 046] [Formulari CFGM]  [Formulari CFGS] [Declaració Responsable] [Normativa: Resolució 2023/339]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secretaria@edu.gva.es

En l’assumpte del correu s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant

IMPORTANT: A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.

Atenció A Persones En Situació De Dependència (APSD) Grau Mitjà
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) Grau Mitjà
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) Grau Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) Grau Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) Grau Superior
Guia, Informació i Assistències Turístiques (GIAT) Grau Superior

D.O.G.V. núm. 9512 16/01/2023

REQUISITS:

• Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu.
• CFGM: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023
• CFGS: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023. Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ:

Del 20-MARÇ AL 31-MARÇ

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

Tota la documentació ha de ser enviada signada degudament (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol•licitant. Aquesta documentació es troba disponible en l’enllaç següent http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario.

DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licituds de participació
– Menor de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Major de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Declaració responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat. (Annex V )
– Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS
IMPORTS:

GRAU MITJÀ 5,89 €
GRAU SUPERIOR 8,84 €

– Si escau, la documentació justificativa relacionada en l’apartat huité i catorze d’aquesta resolució.

CALENDARI D’ACTUACIONS I REALITZACIÓ DE LES PROVES:
Publicació llistes provisionals d’admesos a la prova: 26 a 28 ABRIL
Publicació llistes definitives d’admesos a la prova: 5 MAIG
Realització Prova de Grau MITJÀ I SUPERIOR: 22 i 23 de maig
Publicació provisional qualificacions: 1 de juny
Lliurament de certificats de la prova: 7 de juny a 3 de juliol

LLOC DE REALITZACIÓ:
• Serà realitzada en el centre on es lliure la sol·licitud.

LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ:

Del 21 de març al 30 de juny

HORARI DE LES PROVES

IMPORTANT
A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.