Matrícula – Batxillerat

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

[Instruccions PDF] [Autoritzacions] [AMPA] [Instruccions Model 046] [Formulari 1r BAT] [Formulari 2n BAT]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secret@gva.es

La documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula és la següent:

 • Imprés de matrícula emplenat amb MAJÚSCULES. Important: cal que proporcioneu el telèfon i el correu electrònic actualitzats per poder contactar i tenir accés a la web família. [Formulari 1r BAT] [Formulari 2n BAT]
 • Informe de Salut de l’escolar, emplenat pel metge (Centre d’Atenció Primària). Sols per a l’alumnat, menor de 18 anys, que inicia etapa educativa (1r ESO, 1r BATXILLERAT i 1r CICLES).
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. En cas de no tenir-ne cal aportar la fotocòpia del llibre de família (full de l’alumne) o la certificació de la inscripció de naixement feta pel Registre Civil.
 • Full d’autoritzacions complimentat i signat. [Autoritzacions]
 • En cas de pares, mares o representants legals dels menors separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagen finalitzat la seua convivència, hauran d’aportar còpia de la sentència, conveni regulador o pronunciament judicial que tinga, o puga tindre, incidència en l’àmbit escolar. (Art. 4 Resolució de 14 de febrer de 2019)
 • Pagament bancari del model 046. Sols per a BATXILLERAT I CICLES. [Instruccions Model 046]
 • Justificant d’ingrés de taxa. Alumnat de 3r i 4t ESO, BATXILLERAT I CICLES, menor de 28 anys, realitzarà un ingrés únic de 1’12 € en concepte d’assegurança escolar al compte bancari del Centre. Aboneu la taxa:

CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ

Titular: IES Sant Vicent Ferrer

Número de compte: ES43-3117-0001-9520-6114-3729

El pagament en l’entitat bancària s’ha d’efectuar per transferència o en el caixer automàtic. Cal anotar en el concepte: el nom i els cognoms de l’alumne i el curs que es matricularà.

ALUMNAT NOU: a més de la documentació anterior haurà de presentar, segons el cas:

 • Certificat de baixa del centre anterior.
 • Certificació promoció o acadèmica.
 • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare, o tutors legals.
 • Fotocòpia de la targeta S.I.P. de l’alumne.
 • Fotocòpia del NUSS de l’alumne/a a partir de 3r ESO.
 • Rebut bancari del pagament de la fiança de la taquilla, en cas de voler-ne.

TAQUILLES

Marqueu en l’imprés de matrícula en quina situació esteu, segons aquestes opcions:

 1. L’alumnat que haja tingut taquilla durant el curs i la vulga conservar.
 2. L’alumnat que haja tingut taquilla durant el curs i no la vulga conservar haurà de sol·licitar la devolució de la fiança; per a tal efecte haurà d’omplir el full de sol·licitud que n’hi ha en secretaria; aquest haurà d’estar signat pel pare, mare o tutor i entregat junt amb la clau o claus en consergeria. La devolució es farà efectiva una vegada comprovat que la taquilla es troba en condicions.
 3. L’alumnat nou i el que no haja tingut taquilla i vulga sol·licitar-ne una haurà de preguntar en secretaria si hi ha disponibilitat i després fer un ingrés de 10 €, en concepte de fiança, al número de compte de l’ institut (ES43-3117-0001-9520-6114-3729) i entregar el rebut en secretaria. És molt important anotar el nom i cognoms de l’alumne i anotar Taquilla en el concepte.