RGPD

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de data 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD, d’ara endavant), informem a la persona sol·licitant que l’objectiu del fitxer propietat de l’AMPA IES Francesc Tàrregano és un altre que disposar de les dades necessàries i que legalment es troben emparades pel Reial decret que regula el desenvolupament de la Llei d’associacions en cadascuna de les comunitats autònomes i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, entre altres normes, amb la finalitat d’assistir les mares, els pares o tutors/es legals pel que fa a l’educació dels seus fills i filles així com en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió dels centres, col·laborar en les activitats complementàries dels centres, organitzar activitats extraescolars, culturals i esportives, incentivar la participació de les mares i els pares de l’alumnat en el centre, facilitar la representació i participació de les mares i els pares de l’alumnat en els consells escolars, promoure programes de formació dirigits a les famílies, representar les mares i els pares de l’alumnat en les instàncies educatives i altres organismes, participar i intervenir en la gestió del centre educatiu per a la consecució d’una millora de l’educació i aconseguir un clima adequat de convivència, és a dir, amb l‘objectiu d’informar, assessorar, donar suport i ajudar les mares i els pares en tot allò referent a la dinàmica educativa del centre escolar i realitzar per tant tasques pròpies de gestió per a aconseguir els fins esmentats.

Les dades que proporcioneu es conservaran en el fitxer esmentat anteriorment, mentre sigueu soci/sòcia de l’AMPA IES Francesc Tàrrega, és a dir, i atenent els Estatuts de l’AMPA, durant el temps que us trobeu al corrent de pagament de les quotes i tingueu fills/es matriculats en l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real, o siguen necessàries per a complir les obligacions legals d’aquesta associació. Aquestes dades no se cediran a tercers excepte en aquells casos en què hi haja obligacions legals.

Tot i això, les dades que proporcioneu podran ser cedides en la seua totalitat o en part, dependent de la necessitat, als possibles encarregats de tractament que aquesta associació poguera contractar i que sempre estaran reflectits en el document de seguretat de l’AMPA IES Francesc Tàrrega. Sobre aquest últim precepte, us sol·licitarem autorització expressa més endavant.

Us recordem que teniu dret, sempre atenent l’RGPD, a obtenir informació sobre si l’AMPA IES Francesc Tàrrega tracta les vostres dades personals, per la qual cosa conseqüentment teniu dret a accedir a les vostres dades personals (document 02), rectificar aquelles dades personals que vegeu que són incorrectes (document 04), cancel·lar o suprimir les dades referents a la vostra persona (document 05) i fins i tot oposar-vos al tractament d’una o diverses dades que es disposen en el fitxer esmentat (document 06), tot això en virtut de l’RGPD. 

Ací teniu tots els documents que us poden fer falta de l’AMPA