VAGA: INASSISTÈNCIA PER EXERCICI DEL DRET DE REUNIÓ

EXTRET DEL NOF ( NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT, APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE EL DIA 17 DE GENER DE 2023), APARTAT 6.1.4.

El dret de l’alumnat d’associació i reunió està reconegut i regulat legislativament (Article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació segons la redacció de la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació.). Encara que generalment es parla de dret a vaga, aquest no existeix per a l’alumnat. No obstant això, en base al dret de reunió, l’alumnat pot prendre de manera col·lectiva la decisió de no assistir al centre, situació que es sol referir com a vaga estudiantil.


● Qui convoca i qui informa?

○ Les convocatòries de reunió/vaga les convoquen els sindicats d’estudiants o els mateixos estudiants del centre organitzats en junta de delegades i delegats o similar.
○ La informació sobre la convocatòria la dona l’estudiantat, no existint cap deure de l’equip docent en aquest sentit.


● Com s’adhereix l’alumnat a la vaga?
○ Comunicar-ho a la direcció del centre amb una antelació mínima de 5 dies.
○ La convocatòria ha d’estar avalada per un mínim de 20 alumnes.
○ L’alumnat ha d’estar cursant 3r d’ESO, 1CFB o un curs superior.
○ Signatura de l’autorització d’assistència pel propi alumnat (Segons la sentència 900/2012 de TSJVC en relació amb el decret 39/2008)

● Com actua el centre davant l’exercici del dret de reunió de l’alumnat?
○ Les faltes d’assistència es registren com a justificades en el moment l’alumnat informe que ha exercit el seu dret de reunió.
○ Si es realitza un examen eixe dia o qualsevol prova d’avaluació, es donarà oportunitat a l’alumnat de realitzar-la amb anterioritat o posterioritat.
○ L’alumnat que no desitge exercir el seu dret de reunió té dret a assistir a classe i a rebre docència per part del professorat.
○ El centre no es responsabilitza de l’actuació de l’alumnat que en l’exercici del dret de reunió no assisteix a classe.
○ El centre comunicarà a les famílies amb caràcter previ ( web del centre o família), les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat respecte a l’exercici del dret de reunió.