PAU 2024 i Preinscripció Universitària

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Informació extreta de la web de Conselleria d’Educació. Si vols més info, punxa ACÍ.

CALENDARI

 • Horari PAU 2024 Horari_PAU_2024
  (curs 2023/2024)
  • ORDINÀRIA: 4, 5, 6 (i 7) DE JUNY
  • EXTRAORDINÀRIA: 2, 3, 4 (i 5) DE JULIOL

LLOC DELS EXÀMENS

TRIBUNAL Nº 21

E.T.S. ENGINYERIA CAMINS, CANALS I PORTS
(CAMPUS CAMÍ DE VERA, S/N VALÈNCIA)
Edificios 4A, 4E y 4H http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html

INSTRUCCIONS PER A MATRÍCULA DE LES PAU 2024

Del 21 al 24 de maig de 2024 fins 13 h: FASE ORDINÀRIA (exàmens JUNY- CONV. ORDINÀRIA)

Del 17 al 20 de juny de 2024 fins 13 h: FASE EXTRAORDINÀRIA (exàmens JULIOL- CONV. EXTRAORDINÀRIA)

En el cas que siga impossible dur a terme la matrícula telemàticament, poden fer-ho de manera presencial. Horari de secretaria de 9:00 a 13:00 h

Per la seva banda, una vegada introduïdes les dades al sistema per part del centre, Itaca els enviarà el corresponent resguard de la matrícula. És molt important que comproven que les dades siguen correctes. En el cas que volgueren fer qualsevol correcció, han de comunicar-ho a el centre abans del dia 27 de maig, 10 h (PAU ordinària) o 21 de juny, 10 h (PAU extraordinària). Després d’aquesta data no s’admetrà cap modificació.

1. Has d’haver emplenat el FORMULARI DE MATRICULACIÓ: https://forms.office.com/e/7ZPyWrEQFF?origin=lprLink (COPIAR I PEGAR ADREÇA FORMULARI EN UNA ALTRA FINESTRA)

2. Justificant de pagament de la taxa de matrícula PAU (ENVIA PDF O FOTO AL CORREU-E)
3. Documentació acreditativa de qualsevol descompte de la taxa (matrícula d’honor, família nombrosa (en vigor), monoparental, víctima de violència de gènere …). Ha d’estar en vigor. (ENVIA PDF O FOTO AL CORREU-E)

 • TAXES PAU 2024

D’acord amb el que s’estableix en el Decret 118/2023 de 4 d’agost (D.O.G.V. 8-8-23), l’import d’inscripció per a les proves d’Accés és de 78,20 €. Sobre aquest import procedeixen efectuar les següents bonificacions i exempcions, segons els articles 14.3.6 i 14.3.2 de la Llei 20/2017 de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:
Disposen de bonificació del 50% de la quota íntegra, és a dir, tenen una taxa reduïda de 39,10 €:

– Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. General – Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. General

Disposen d’Exempció Total de la taxa:

– Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. Especial – Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. Especial
– Alumnat afectat per una discapacitat igual o superior al 33 % Alumnat amb Matrícula d’Honor en l’avaluació global de l’etapa de Batxillerat o Premi Extraordinari.
Alumnat víctima de violència de gènere Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació
Alumnat víctima del terrorisme Alumnat en situació d’exclusió social

L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’aquestes causes haurà d’acreditar documentalment la mateixa.
Es recorda que el títol de Família Nombrosa (FN) o de Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la Sol·licitud de renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el termini de matrícula de les PAU)

 • Ingrés de Taxes:
  • L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:
  – ENTITAT: CAIXABANK
  – COMPTE (CODI IBAN): ES89 2100 7084 5813 0012 6559
  – BENEFICIARI: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
  – Si l’ingrés es realitza de forma individual per a cada alumne, en CONCEPTE, indicar:
  Taxes PAU + nom i cognoms de l’alumne/a que es presenta a les PAU.

( Si per error es realitza un ingrés per un import superior al que correspon, o no s’ha indicat el nom de l’alumne/a:
NO FER UN NOU INGRÉS, és suficient amb sol·licitar-nos el reintegrament de l’ingressat de més per a que ho enviem a la UPV, o amb escriure el nom de l’alumne/a en el justificant. I, en el cas d’haver ingressat de menys, ingressar només la part que falte fins a
completar l’import que corresponga.
)

MOLT IMPORTANT:

 • L’alumnat ha de concórrer a las Proves aportant D.N.I., N.I.E. o Passaport, i preferiblement amb 45 minuts d’antelació al primer examen del primer dia de les PAU, i amb 15 minuts d’antelació a la resta d’exàmens.
  • L’ALUMNAT PROCEDENT DE BATXILLERAT QUE NOMÉS ES PRESENTE A LA FASE VOLUNTÀRIA I L’ALUMNAT PROCEDENT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR HAURÀ DE PRESENTAR-SE AL SEU
TRIBUNAL A LES 12:00 HORES DEL MATÍ DEL PRIMER DIA DE LES PAU.

ACCÉS AL PORTAL DE L’ALUMNE

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA curs 24-25 (NO ACTUALITZAT ENCARA)

ENLLAÇ A LA PÀGINA DE CONSELLERIA ON TENIU TOTA LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER A LA PREINSCIPCIÓ UNIVERSITÀRIA:

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA >> CALENDARI I INSTRUCCIONS>>  https://innova.gva.es/va/web/universidad/preinscripcion

PLAÇ DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS > termini de presentació des del  19 de juny al 7 de juliol fins les 14:00 hores (TOTS: PAU ORD I EXTRAORD)

L’alumnat que haja superat la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) en convocatòria de juliol de 2023 a la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins al dia  7  de juliol inclusivament, encara que no es coneguen les seues qualificacions de la prova d’accés de juliol. Serà el programa informàtic el que carregarà les seues qualificacions, si en té, abans del procés de baremació i adjudicació de places.

Nota: L’alumnat que tinga aprovada la PAU en la convocatòria de juny de 2023 o anteriors i es presente a la convocatòria extraordinària de juliol de 2023 per pujar nota, ha de presentar també la seua sol·licitud de Preinscripció.