Documents de declaració responsable (protocol COVID19)

D’acord amb les instruccions dictades per la Conselleria d’Educació en relació amb el protocol per la COVID19, l’alumnat major d’edat i els representants legals de l’alumnat menor d’edat han de signar una declaració responsable per la qual es compromet al compliment per part de l’alumnat de les normes de salut i higiene establertes, així com del control diari de la salut de l’alumne/a i l’observació de simptomatologia pròpia de la COVID19 (FEBRE, tos, dificultat de respirar, etc.).

Ací poden descarregar els documents que han de lliurar degudament emplenats i signats al Centre: