Currículum 2n

Currículum

2n CURS Troncals Física i Química
Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Matemàtiques
Primera Llengua Estrangera
Lliure configuració  Valencià
Específiques  Educació Física
Religió / Valors Ètics
Música
Tecnologia
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
Optatives 1 Informàtica youtube-icon
Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)
Iniciativa Emprenedora i Empresarial
Cultura Clàssica
Segona Llengua Estrangera
Taller d’Aprofundiment
Projecte Interdisciplinari

Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)