Currículum 2n

Currículum

  CIÈNCIES HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ARTS
      HUMANITATS C. SOCIALS

CURS

 

Troncals Generals Història d’Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II
Història de la Filosofia
Llengua Valenciana i Literatura II
Matemàtiques II Llatí II Matemàtiques Aplicades II Fonaments de l’Art II
Troncals Optatives 2 Biologia Economia de l’Empresa Cultura Audiovisual II
Dibuix Tècnic II Geografia Arts Escèniques
Física Grec II Disseny
Geologia Història de l’Art
Química
Específiques 1 Anàlisi Musical II
Ciències de la Terra i del Mig Ambiente
Dibuix Artístic II
Fonaments d’Administració i Gestió
Història de la Música i Dansa
Imatge i So
Psicologia
Segona Llengua Estrangera II
Tècniques d’Expressió Gràfic-Plàstica
Tecnologia Industrial II
Tecnologies de la Informació i Comunicació II youtube-icon
Una matèria del bloc de Troncals no cursada
Lliure conf. Autonom. Educació Fisicodeportiva i Salut (1)
(1) L’assignatura Educació Fisicoesportiva i Salut és de caràcter voluntari: l’alumnat que la trie cursarà addicionalment aquesta matèria
Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV núm. 8284 / 2018.04.30)