INFORMACIÓ GENERAL

Què és una Prova Unificada de Certificació (PUC)?

La Prova Unificada de Certificació (PUC) mesura el nivell de competència comunicativa de l’aspirant en l’idioma i nivell seleccionat. A través de la *PUC pots certificar els nivells B1, B2, C1 i C2 segons el Marc Europeu de Referència de Llengües. Els certificats obtinguts tenen validesa plena en tot el territori nacional.

Es convoquen cada any i disposes de dues convocatòries per a superar la prova. La convocatòria ordinària se celebra al maig – juny i la convocatòria extraordinària se celebra al setembre del mateix any.

Qui es pot presentar a una PUC?

Es poden presentar tant alumnes oficials matriculat en l’EOI com qualsevol altra persona interessada (major de 16 o que complisca 16 l’any natural de la prova).

En què consisteix una PUC?

La prova consisteix de 5 parts:

 • Comprensió oral
 • Producció oral
 • Comprensió escrita
 • Producció escrita
 • Mediació oral i escrita

Les parts escrites se celebren el mateix dia. Les parts orals (producció oral i mediació oral) se celebren en un dia diferent. Consulta els apartats corresponents per a més informació. Per a més informació sobre les proves, consulta l’apartat “Mostres”.

Com puc aprovar una PUC en la convocatòria ordinària?

Per a aprovar una PUC has d’obtindre:

 • una nota no inferior a un 5 en cadascuna de les cinc parts
 • una mitjana de les notes obtingudes en cada part no inferior a un 6.5

La part de la mediació consisteix d’una part oral i d’una part escrita. Cada part equival un 50% de la nota final de la part de mediació.

Com aprovar una PUC en la convocatòria extraordinària?

Si no vas aprovar la PUC en la convocatòria ordinària o no et vas presentar a alguna o a cap part, pots presentar-te a les següent parts en la convocatòria extraordinària:

 • Si vas obtindre una nota inferior a un 5 en una part o si no et vas presentar en la convocatòria ordinària a aquesta part, t’has de presentar a aquesta part.
 • Si vas obtindre una nota no inferior a un 5 però inferior a un 6.5 en una part , et pots presentar a aquesta part de manera voluntària per a pujar la mitjana global.
 • Si vas obtindre una nota superior a un 6.5 en una part, no et pots tornar a presentar a aquesta part.

En tots els casos, sempre compta l’última nota obtinguda encara que siga inferior a l’obtinguda anteriorment. És a dir, si et presentes en la convocatòria extraordinària a una part on vas obtindre una nota entre un 5 i un 6.5 en la convocatòria ordinària, compte l’última nota encara que siga inferior.

IMPORTANT: La nota per a la prova de mediació és la suma dels resultats obtinguts en les proves de mediació escrita i mediació oral. Com cadascuna de les parts té un valor del 50%, és altament recomanable presentar-se a les dues proves, ja que, en cas de realitzar solament una de les parts, la nota màxima que es podria obtindre seria un 5 sobre 10. No es guarden notes parcials.

ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu Per tal d’adaptar la duració i les condicions de realització de la prova unificada de certificació a les característiques de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, aquest haurà d’acreditar la seua situació personal mitjançant certificats o documents expedits per l’administració competent.
Procediment de sol·licitud d’adaptació:

 1. L’alumnat que acredite necessitats específiques de suport educatiu ha de sol·licitar el tipus d’adaptació en el mateix moment d’efectuar la matrícula telemàtica, adjuntant els documents pertinents en un sol arxiu en format PDF. Per tant, no ha d’entregar presencialment en la
  secretaria del centre cap documentació relativa a la sol·licitud d’adaptació.
 2. Les sol·licituds que no indiquen i adjunten la documentació pertinent no podran acollir-se a l’adaptació de la prova.
 3. L’alumnat matriculat oficialment en les EOI que ja tinga reconeguda la seua adaptació per al curs 2023-2024 no haurà de sol·licitar-la de nou en el tràmit telemàtic.
 4. L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que s’inscriga en més d’una prova haurà de sol·licitar una adaptació per cadascuna de les llengües en què vulga presentar-se, i haurà d’adjuntar en cada cas la documentació pertinent.
(21 de març de 2024)
(9 d’abril de 2024)
(Del 22 al 27 de març de 2024)