Què són els ensenyaments d’idiomes?

Els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capacitar a l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, per això són ensenyaments de règim especial.

Les escoles oficials d’idiomes fomentaran especialment l’estudi de les llengües oficials dels Estats membres de la Unió Europea, de les llengües cooficials existents a Espanya i de l’espanyol com a llengua estrangera. Així mateix es facilitarà l’estudi d’altres llengües que per raons culturals, socials o econòmiques presenten un interés especial.

Van dirigides a aquelles persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, desitgen o necessiten, al llarg de la seua vida, adquirir o perfeccionar les seues competències en una o diverses llengües estrangeres i en valencià, així com obtindre un certificat del seu nivell de competència en l’ús de les llengües.

Hi ha centres autoritzats d’idiomes?

No, a la Comunitat Valenciana no hi ha cap centre d’idiomes autoritzat.

Quins nivells i certificats pot obtindre’s amb aquests estudis?

L’alumne pot obtindre: Certificat de Nivell A2, Certificat de Nivell B1, Certificat de Nivell B2, Certificat de Nivell C1 i Certificat de Nivell C2 (C1 i C2 només de determinats idiomes fins al moment).

Quadre d’equivalències de les escoles oficials d’idiomes amb la nova Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE)

Com s’organitzen els ensenyaments d’idiomes de règim especial en la Comunitat?

Els ensenyaments d’idiomes de règim especial s’organitzen en referència als diferents nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL): Nivell A2 , Nivell B1 , Nivell B2 , Nivell C1  i Nivell C2 .

Es pot obtindre certificats de destreses?

Si. A l’alumnat que no obtinga el certificat de nivell B1, B2, C1 o C2, se li podrà expedir, a petició del propi interessat, una certificació acadèmica d’haver aconseguit el domini requerit en una o diverses de les destreses que la prova de certificació avalua.

La taxa serà la mateixa que per a la resta de certificacions acadèmiques d’ensenyaments d’idiomes que marca la Llei de la Generalitat de Mesures Fiscals i Gestió Financera i Administrativa i d’Organització de la Generalitat.

Què signifiquen les nomenclatures A2, B1, B2, C1 i C2?

És la denominació dels diferents nivells de competència lingüística que es recullen en el MECRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), que va establir el Consell d’Europa l’any 2001, amb motiu de l’any Europeu de les Llengües i que va ser assumit per tots els estats membres de la Unió. Per a consultar els nivells de referència es pot entrar en la següent pàgina:
http://es.wikipedia.org/wiki/marco_com%C3%BAn_Europeu_de_Referència_per a_les_llengües

Com s’obté el Certificat de cadascun dels nivells?

S’obté superant la prova de certificació que convoca la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Quina és la taxa per a cadascun dels certificats?

Segons el Decret legislatiu 1/2005de 25 de febrer, del Conseller de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat i amb l’actualització que es realitza anualment, pot conéixer-la seguint aquest enllaç:

http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm#tas

Quins són els requisits per a poder accedir als ensenyaments d’Idiomes en les EOI?

Tindre 16 anys complits l’any en què es comencen els estudis o ser major de 14 anys per a seguir els ensenyaments d’un idioma diferent al de la primera llengua estrangera  cursada en l’Educació Secundària Obligatòria.

Si va abandonar els seus estudis i desitja reprendre’ls, quines són les equivalències de l’actual pla amb l’antic?

Ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988Ensenyaments regulats pel Reial decret 1629/2006
Primer curs d’ElementalPrimer curs Nivell A2
Segon curs d’ElementalSegon curs de Nivell A2
  Certificat de Nivell A2
Tercer curs d’ElementalPrimer curs de Nivell B1
  Segon curs de Nivell B1
Certificat ElementalCertificat de Nivell B1
Primer curs Cicle SuperiorPrimer curs de Nivell B2
Segon curs Cicle SuperiorSegon curs de Nivell B2
Certificat d’AptitudCertificat de Nivell B2

Quan es realitza la preinscripció per a la matrícula en les EOI?

Anualment, durant el mes de juny, la direcció general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través del DOCV, publica la resolució de preinscripció i matrícula, indicant la data de la preinscripció i matrícula.

Quan es realitza la matrícula?

En la mateixa resolució esmentada en la pregunta anterior, s’especifica qui es matricula al juliol i qui ho fa al setembre. En aquest mateix mes de setembre es realitza el sorteig en aquells idiomes el contingent de preinscripcions dels quals excedeix del nombre de grups i alumnat que es pot matricular.

En quin nivell puc matricular-me?

Es pot accedir directament a qualsevol curs i nivell superant la prova de valoració de coneixements previs, denominada prova de nivell, elaborada pels diferents departaments.

Durant quants anys es pot cursar un idioma?

L’alumne té dret a cursar ensenyaments en règim presencial un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels ordenats per a l’idioma que es tracte. Una vegada esgotats els terminis previstos, no podrà matricular-se en el centre en règim presencial, llevat que, una vegada finalitzada la matrícula, el centre dispose de vacants.

Què és la prova de certificació?

És una prova única per a totes les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat. La prova de certificació és la prova conduent al certificat dels diferents nivells del Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MECRL).

Es realitza en acabar:

2n de nivell B1

2n de nivell B2

2n de nivell C1

2n de nivell C2.

Per a realitzar la prova de certificació, és necessari estar matriculat en alguna Escola Oficial d’Idiomes?

No. No és necessari haver cursat ensenyaments previs en cap escola oficial d’idiomes; en aquests casos, els alumnes lliures que desitgen ser admesos per a la realització d’aquesta prova hauran de formalitzar la matrícula i abonar la taxa corresponent.

Serà imprescindible tindre 16 anys complits l’any natural en el qual se celebre la mateixa.

Els alumnes oficials del programa a distància That’s English! tenen els mateixos drets d’accés a la prova de certificació que els alumnes oficials presencials, si bé, per a presentar-se al certificat de nivell A2 han d’haver superat el mòdul 4 del Pla 11, i per a accedir a la prova de certificació de nivell B1 han d’haver superat el mòdul 8 del Pla 11.

En què consisteix la prova de certificació?

La prova de certificació consisteix en un examen distribuït en cinc destreses: Comprensió Escrita, Comprensió Oral. Expressió i Interacció Escrita, Expressió i Interacció Oral i Mediació Oral i Escrita.

Aquesta prova serà comuna per a cadascun dels idiomes que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat valenciana.

Quins requisits es necessiten per a accedir a la prova de certificació?

Tindre 16 anys complits l’any en què se celebre la mateixa.

Quina taxa s’ha de pagar per a la realització de la prova de certificació?

L’alumnat oficial matriculat en els cursos conduents a la prova de certificació no requereix cap mena de taxa. L’alumnat no matriculat (lliure) pagarà la taxa que marca la Llei actualitzada de la Generalitat, de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i d’Organització de la Generalitat.

http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm#tas

L’alumnat no matriculat (lliure) que no haja estat mai matriculat a l’escola oficial d’idiomes en la qual desitge presentar-se haurà de pagar també la taxa corresponent a l’obertura d’expedient.

Quan es realitza la prova de certificació?

A través d’una resolució a la fi del mes de gener es publica el calendari i el període d’inscripció i matrícula per a la prova.

La prova es realitza entre l’última setmana de maig i el mes de juny.

És el mateix dia i a la mateixa hora en totes les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Es dona publicitat de la mateixa a través de tots els mitjans de què disposen les diferents EOI de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Quina és la nota per a superar la prova de certificació i obtindre el Certificat?

Per a poder obtindre el Certificat corresponent ha de superar-se la prova amb una mitjana del 65%, sempre que totes les activitats de llengua tinguen una puntuació mínima del 50%.

La qualificació s’expressa amb els termes d’APTE o NO APTE.

És possible presentar-se a qualsevol nivell en la prova de certificació?

Sí. És possible presentar-se al nivell i idioma elegit per cada candidat sense complir el requisit d’haver obtingut prèviament el nivell anterior.

A quin nivell puc accedir directament?

Entra ACÍ per a veure al fet que nivell pots accedir directament.

Què és la prova de nivell i quan es realitza?   

És una prova que mesura el nivell de competència de l’idioma triat i es realitza el mes de juny i setembre prèvia preinscripció i matrícula a aquesta.

Es disposa d’adaptacions per a cursar aquests ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes?

L’alumne amb necessitats educatives especials derivades de la seua discapacitat, degudament acreditades en el moment de la seua matrícula, disposarà de les adaptacions d’accés al currículum que li facilite o possibilite el seu procés educatiu.

Aquestes adaptacions afectaran únicament la metodologia didàctica, a les activitats i a la priorització i temporalització dels objectius, així com les que es refereixen a elements curriculars d’accés.

La Conselleria pot autoritzar una modificació de la duració del curs i del període de permanència.

És necessari anar a la seu per a tramitar la matrícula?

No. El procediment és telemàtic i, en cas de dubte es pot demanar cita prèvia, pots enviar-nos un mail a 12007279@edu.gva.es.

Puc fer un canvi de grup que supose un canvi de secció?

Sí, sempre que hi haja places lliures.

Si estic matriculat/a en una secció, on faig les proves de nivell i de certificació?

Tant les Proves de Nivell ordinàries com les Proves de Certificació s’efectuaren en la seu de l’EOI el Maestrat, a Vinaròs.