.

RENÚNCIA JUSTIFICADA

L’alumnat podrà renunciar per causa degudament justificada a la matrícula oficial fins al 30 d’abril.

1. Recorda que els motius que es contemplen per a concedir la renúncia són mèdics, laborals, d’estudis, personals o de força major que impedeixen l’assistència a classe durant un període superior a 18h lectives (9 classes). És necessari aportar:

  • Justificant mèdic
  • Justificant laboral amb data d’inici del contracte, horaris, etc.
  • Justificant o resguard de la matrícula del curs on conste data de matrícula, horaris, etc.

2. En el cas de renúncies denegades, l’alumne té 10 dies des que rep la resposta per a a sol·licitar audiència amb els Caps d’Estudis i aportar les al·legacions que estime pertinents. Contacte: 12007279@edu.gva.es

3. El llistat de renúncies acceptades i denegades es publicarà durant la primera quinzena de maig.
4. En cas de ser acceptada, no es computarà als efectes previstos que limiten el període de permanència màxima en el nivell i tindrà que constar, per mitjà de l’oportuna diligència, en el seu expedient acadèmic. L’alumnat podrà reincorporar-se als seus estudis en la mateixa escola oficial d’idiomes en el curs següent al qual haja sigut acceptada la renúncia.

RENÚNCIA SENSE JUSTIFICAR

L’alumnat podrà sol·licitar al centre la renúncia de matrícula sense necessitat de presentar cap justificació fins a la finalització del mes de gener.

L’esmentada renúncia constarà en l’expedient acadèmic de l’alumne per mitjà de l’oportuna diligència. La renúncia no computarà a efecte de permanència en el curs o nivell corresponent. Recorda que només pots estar matriculat quatre anys com a alumne oficial en cada nivell: A2, B1, B2 i dos anys en C1, C2.

Quan l’alumnat desitge continuar els seus estudis en l’Escola Oficial d’Idiomes, haurà de realitzar de nou el procés d’admissió (preinscripció).

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA