PRIMER PERÍODE D’ADMISSIÓ DEL 19/6 al 3/7

EN CAS DE DUBTE, ESCRIVIU-NOS A

12007279+matricula@edu.gva.es

BONIFICACIONS O EXEMPCIONS

  • En el cas de famílies nombroses o monoparentals, s’ha de presentar una fotocòpia compulsada del document que ho acredita.
  • En el cas de famílies víctimes del terrorisme o de violència de gènere, cal aportar en la matrícula un certificat oficial emés per l’Administració competent.
  • En el cas d’alumnat que presente algun tipus de discapacitat, ha de presentar un certificat oficial que ho acredite, expedit per l’Administració competent, i ha de fer, en el moment de la matricula, una sol·licitud expressa del tipus d’adaptacions que necessita durant el curs i per a les avaluacions, per tal de poder cursar l’ensenyament objecte d’aquesta resolució en condicions d’igualtat.

CERTIFICATS O TÍTOLS PER A MATRICULAR-SE A UN CURS SUPERIOR A L’A1

  • Els sol·licitants majors de 14 anys que vulguen seguir l’ensenyament d’un idioma diferent del primer idioma que cursen en l’Educació Secundària Obligatòria, han de presentar un certificat del centre docent on cursen actualment els estudis que acredite el curs que fan i l’idioma o idiomes que estudien.
  • Els sol·licitants que disposen del títol de Batxillerat i vulguen accedir als estudis d’idiomes de primer curs del nivell B1 o de segon curs del nivell A2 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat han de presentar un certificat acadèmic en què conste la primera llengua estrangera que han cursat en el Batxillerat i que tenen, o estan en tràmit d’obtindre, el títol de Batxillerat.
  • Els sol·licitants que disposen del certificat acreditatiu de CUID-UNED d’haver superat el nivell A2 o el B1, per a poder accedir directament al primer curs del nivell B1 o B2, respectivament, han de presentar el certificat.
  • Els sol·licitants que disposen del diploma DELE, d’espanyol per a estrangers, del nivell A2, B1 o B2, per a poder accedir directament al curs corresponent, han de presentar el certificat acreditatiu.
  • Els sol·licitants que hagen superat la prova homologada per a l’obtenció del certificat de nivell A2 que es fa en els centres d’Educació Secundària i de Formació Professional, han de presentar un certificat acadèmic en què conste la superació de la prova per a matricular-se en el nivell B1.
  • Els sol·licitants que es matriculen en els nivells A2, B1, B2 i C1 i que no fan la prova de nivell perquè tenen un certificat reconegut (VEURE ACÍ), han d’aportar el