.

SOL·LICITUD D’ADAPTACIONS

Què són les adaptacions en EOI?

L’alumnat amb necessitats específiques de suport pot sol·licitar les adaptacions oportunes a les unitats especialitzades d’orientació, les quals determinaran quines mesures caldrà portar a terme.

Aquestes mesures d’adaptació es realitzaran en les classes presencials i les proves d’avaluació, així com en les proves unificades de certificació.

De quin tipus es tracta?

 1. Ampliació del temps per realitzar les proves 25%.
 2. Ampliació del temps per realitzar les proves 50%.
 3. Augment del cos de lletra.
 4. Edició sense graelles, imatges… text en RTF.
 5. Braille.
 6. Utilització d’ordinador a l’aula i/o per a proves.
 7. Ús d’auriculars.
 8. Accessibilitat a les instal·lacions i a l’aula.
 9. Ubicació especial.
 10. Il·luminació de l’aula.
 11. Pauses necessàries.
 12. Facilitar lectura l

Documentació

Per tal de sol·licitar les adaptacions d’accés, únicament s’admetrà la documentació següent:

 1. Certificat vigent acreditatiu d’un grau de discapacitat major o superior al 33% o dictamen tècnic facultatiu vigent, emesos per la direcció del centre de valoració i orientació que corresponga.
 2.  Informes clínics o certificats mèdics actualitzats, emesos per professionals del sistema públic de salut que tracten habitualment la persona sol·licitant o d’entitats concertades o que tenen conveni amb la Seguretat Social o règims especials, amb indicació del diagnòstic i la data inicial d’aquest.
 3. Informes clínics o certificats mèdics actualitzats, emesos per les unitats de salut mental del sistema públic de salut que tracten habitualment la persona sol·licitant o d’entitats concertades o que tenen conveni amb la Seguretat Social o règims especials, que acrediten les deficiències al·legades, amb indicació de la data inicial del diagnòstic i, si és el cas, del pla terapèutic corresponent.

Procediment per a la sol·licitud d’adaptacions

Aquest és el procediment a seguir per tal de sol·licitar una adaptació en EOI:

 1. L’alumnat, o les persones representants legals en el cas de ser menor d’edat, ha de presentar la sol·licitud d’adaptació (annex I), juntament amb la documentació que acredite la seua situació personal, a la direcció de l’EOI en què sol·licita la matrícula.
 2. La direcció de l’EOI traslladarà a la unitat especialitzada d’orientació de referència territorial les sol·licituds i la documentació presentades, per a la seua valoració.
 3. La unitat especialitzada d’orientació emetrà un informe sociopsicopedagògic, en què, d’acord amb la documentació adjunta a la sol·licitud, identificarà les necessitats específiques de suport educatiu i, si escau, farà la proposta d’adaptació, d’acord amb les adaptacions possibles.
 4. La unitat especialitzada d’orientació remetrà els informes amb les propostes d’adaptació d’accés a les classes presencials a la direcció de l’EOI.

Procediment de sol·licitud d’adaptacions d’accés en les proves unificades de certificació

L’alumnat també pot sol·licitar l’adaptació de la duració i les condicions de realització de la prova unificada de certificació.

En aquest cas, l’alumnat que no estiga matriculat durant el curs, haurà de realitzar la sol·licitud d’adaptacions d’accés en les proves exclusivament de manera telemàtica, d’acord amb el calendari establit en la corresponent convocatòria.

Així mateix, la documentació s’entregarà de manera telemàtica, sense passar per la secretaria del centre.

L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que s’inscriga en més d’una prova haurà de sol·licitar una adaptació per cadascuna de les llengües en què vulga presentar-se, i haurà d’adjuntar en cada cas la documentació pertinent.