Documentació necessària per a la matrícula

 1. OBLIGATORIFormulari informació addicional emplenat
 2. Fotocòpia del DNI:
  • Alumnat UE: NIE i passaport.
  • Alumnat extracomunitari: acreditació de residència legal i passaport.
 3. Sol·licitud telemàtica de petició d’horaris (excepte cursos en línia i destreses).
 4. Imprés 046 (amb el codi de barres) i justificant de pagament bancari de la taxa (clic a “obtindre justificant” al final del procés)
 5. Una fotografia grandària carnet (només nou alumnat)
 • En cas d’accedir a un curs superior a primer d’A2:
  • Alumnat d’una EOI de la CV: certificació acadèmica.
  • Resta d’interessats: certificat acreditatiu del nivell de llengua segons el accés directe.
 • Si és menor d’edat1imprés d’autorització alumnat menor
 • Alumnat de 14 i 15 anys: certificat de l’IES en el qual s’acredite el curs en el qual estan matriculats i els idiomes que estudia
 • Si és família nombrosa o monoparental: fotocòpia del carnet en vigor
 • Si és víctima de terrorisme o de violència de gènere: fotocòpia del certificat oficial emés per l’administració competent
 • Si és alumnat amb discapacitat: certificat acreditatiu expedit per l’administració competent i sol·licitud d’adaptació.
 • Alumnat d’una altra escola: certificació acadèmica de l’EOI d’origent.
 • Estrangers que es matriculen de l’idioma del seu país d’origen: certificat que acredite el país en el qual van realitzar l’escolarització obligatòria
 • Si és PIALP: sol·licitud d’OVIDOC i acreditació d’estar en actiu
 • En cas de delegar en una altra persona per a realitzar la matrícula en el seu lloc: imprés d’autorització.

1. En el cas de l’alumnat menor d’edat els progenitors de la qual no convisquen per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parella de fet o situacions anàlogues, la sol·licitud de les dades i les signatures dels dos progenitors es realitzarà presencialment en la secretaria prèvia cita, llevat que tots dos progenitors disposen de signatura electrònica.