Oferta educativa

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Benidorm s’imparteixen classes de sis idiomes: alemany, espanyol per a estrangers, francés, anglés, italià i valencià. Els ensenyaments estan estructurats en cinc nivells del Marc europeu comú de referència (no disponible per a tots els idiomes): Bàsic A2 , Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2. Els títols de les Escoles Oficials d’Idiomes tenen validesa en tot el territori espanyol.

Bàsic A2Intermedi B1Intermedi B2Avançat C1Avançat C2
Alemany1A2 – 2A21B1 – 2B1 1B2 – 2B2
Espanyol 1A2 – 2A2 B1 B2 C1
Francés 1A2 – 2A2 1B1 – 2B1 1B2 – 2B2 1C1
Anglés 1A2 – 2A2 1B1 – 2B1 1B2 – 2B2 1C1 – 2C1 1C2 – 2C2
Italià 1A2 – 2A2 B1 1B2 – 2B2 C1
ValenciàA2B1B2C1 1C2 – 2C2

També hi ha una oferta formativa complementària en alguns idiomes per a treballar en profunditat les diferents destreses. En la secció de Calp es pot cursar el nivell 1A2 d’anglés.