Convocatòria ordinària

Aquelles persones que necessiten sol·licitar un canvi de torn per a l’examen escrit per raons justificades hauran d’emplenar la sol·licitud de canvi de torn i enviar-la juntament amb el justificant. Terminis: del 17 al 23 de maig, tots dos inclusivament.

La resolució de les sol·licituds es publicarà el dimecres 24 de maig.

L’alumnat podrà revisar el seu examen final el dia i a l’hora indicats ací.

La publicació definitiva dels resultats serà el 6 de juny a través de web família.

Segons Ordre 32/2011 de 20 de desembre  de 2011, el termini per a la presentació de reclamacions escrites serà de 3 dies hàbils a computar des de l’endemà de la publicació oficial de la nota