Taxes

  • Alumnat oficial de l’EOI de Benidorm:
    • NOMÉS L’IMPORT DE LA MATRÍCULA
  • Alumnat oficial d’una altra escola de la Comunitat Valenciana:
    • NOMÉS L’IMPORT DE LA MATRÍCULA (Opcional el carnet)
  • Sol·licitants que mai han estat matriculats en una EOI de la Comunitat Valenciana:
    • IMPORT DE LA MATRÍCULA I OBERTURA D’EXPEDIENT (Opcional el carnet)

A aquestes taxes se li aplicarà un 10% de reducció segons el Decret llei 2/2022

TIPUS DE TAXA NORMAL BONIFICADA 50% (*) GRATUÏTA(**)
Obertura d’expedient25,98 €12,99 €0
Carnet de l’escola2,26 €1,13 €0
Matrícula Ordinària91,71 €45,86 €0
Matrícula curs intensiu66,24 €33,12 €0
Matrícula Repetidors107 €53,50  €0
Matrícula curs C2107 €53,50  €0
Matrícula actualització91,71 €45,86 €0
Matrícula curs formatiu 60h45,86 €22,93 €0
Matrícula curs formatiu 30h22,93 €11,47 € 0
Test de classificació o VIA12,23 €6,12 € 0
(*) S’ha de justificar mitjançant la presentació de l’original i fotocòpia del TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL GENERAL degudament actualitzat, o documentació acreditativa de discapacitat del 33% o superior.

(**) S’ha de justificar mitjançant la presentació de l’original i fotocòpia del TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL ESPECIAL degudament actualitzat, o documentació acreditativa de la condició de víctima del terrorisme o violència de gènere.

Atenció! La matrícula en els cursos conduents a certificació no inclou  la inscripció en la prova que haurà de realitzar-se més endavant segons el que es disposa en l’Art. 28 de l’Ordre del 14 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la Prova de Certificació dels Ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 23/06/2022).