Accessos directes

  • Tindre setze anys o complir-los l’any natural en què es comencen els estudis.
  • Tindre catorze anys o més complits l’any natural en el qual es matricula per a estudiar una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera cursada en l’ensenyament obligatori.
  • En cas de ser estranger, només es pot matricular d’un idioma diferent de l’oficial del país en el qual va realitzar els seus estudis obligatoris.
  • Haurà d’aportar original i fotocòpia del document acreditatiu en el moment de formalitzar la matrícula.
  • En qualsevol d’aquests casos, l’interessat podrà optar, si el prefereix, per accedir al curs immediatament inferior al que li correspon.
  • Tinga en compte que, si es matricula directament en un nivell mitjançant qualsevol d’aquests títols o certificats i després considera que no té el nivell adequat, NO PODRÀ matricular-se en el nivell inferior. Si té dubtes respecte a quin nivell optar, és preferible realitzar el test de classificació.
  • En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Alemany – Espanyol – Francés – Anglés – Italià – Valencià
Equivalències amb l’antic pla d’estudis

Alemany, Francés, Anglés

Accés directe a:Títol o acreditació*
Qualsevol nivell superior a 1A2Mitjançant la realització del Test de Classificació en el centre. Més informació
1B1Certificat de Prova Homologada d’A2
1B1Títol de Batxillerat i certificació acadèmica de l’IES on conste el primer idioma estranger cursat en batxillerat
1B1 o 1B2Certificat A2 o B1 respectivament del CUID
1B1, 1B2, 1C1, 1C2Certificat del nivell directament anterior de les entitats reconegudes en els annexos de la resolució de  17 de maig de 2023.
2B1, 2B2, 2C1, 2C2Certificat d’haver aprovat 3 destreses d’aqueix nivell en les proves de certificació en convocatòries anteriors
1B2, 1C1, 1C2L’alumnat “no apte” que haja obtingut un percentatge mínim de 50% en cadascuna de les cinc activitats de llengua en certificació i un 60% de mitjana global, podrà promocionar al següent curs sense titulació
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Italià

Accés directe a:Títol o acreditació*
Qualsevol nivell superior a 1A2Mitjançant la realització del Test de Classificació en el centre. Més informació
B1Certificat de Prova Homologada d’A2
B1Títol de Batxillerat i certificació acadèmica de l’IES on conste el primer idioma estranger cursat en batxillerat
B1 o 1B2Certificat A2 o B1 respectivament del CUID
B1, 1B2, C1 Certificat del nivell directament anterior de les entitats reconegudes en els  annexos de la resolució de  17 de maig de 2023
B1, 2B2, C1Certificat d’haver aprovat 3 destreses d’aqueix nivell en les proves de certificació en convocatòries anteriors
1B2, C1L’alumnat “no apte” que haja obtingut un percentatge mínim de 50% en cadascuna de les cinc activitats de llengua en certificació i un 60% de mitjana global, podrà promocionar al següent curs sense titulació
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Espanyol

Accés directe a:Títol o acreditació*
Qualsevol nivell superior a 1A2Mitjançant la realització del Test de Classificació en el centre. Més informació
B1, B2, C1Certificat del nivell directament anterior de les entitats reconegudes en els  annexos de la resolució de  17 de maig de 2023
B1, B2, C1Diploma (DELE) de l’Institut Cervantes de nivell A2, B1  B2 respectivament
B1, B2Certificat A2 o B1 respectivament del CUID
B1, B2, C1Certificat d’haver aprovat 3 destreses d’aqueix nivell en les proves de certificació en convocatòries anteriors
B2, C1L’alumnat “no apte” que haja obtingut un percentatge mínim de 50% en cadascuna de les cinc activitats de llengua en certificació i un 60% de mitjana global, podrà promocionar al següent curs sense titulació
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.

Valencià

Accés directe a:Títol o acreditació*
Qualsevol nivell superior a A2Mitjançant la realització del Test de Classificació en el centre. Més informació
B2Títol de Batxillerat i certificació acadèmica de l’IES on conste que ha superat l’assignatura de valencià
C1Títol de Batxillerat i certificat d’haver cursat en el Programa d’Ensenyament en Valencià i/o PEPLI amb un mínim del 50% d’asiganturas en Valencià
B1Títol de Coneixements orals o A2 de la JQCV
B2Títol de Coneixements Elemental o B1 de la JQCV
1C2Títol de Coneixements Superior o C1 de la JQCV
2C2Títol de Coneixements Superior o C2 de la JQCV
B1, B2, C1, 1C2Certificat del nivell directament anterior de les entitats reconegudes en els  annexos de la resolució de  17 de maig de 2023
B1 o B2Certificat A2 o B1 respectivament del CUID
B1, B2, C1, 2C2Certificat d’haver aprovat 3 destreses d’aqueix nivell en les proves de certificació en convocatòries anteriors
B1, B2, C1, 1C2 L’alumnat “no apte” que haja obtingut un percentatge mínim de 50% en cadascuna de les cinc activitats de llengua en certificació i un 60% de mitjana global, podrà promocionar al següent curs sense titulació
En cas de dubte, consulte amb la secretaria de l’escola abans de realitzar la sol·licitud d’admissió.