PROGRAMA COEDUCACENTRES

2023-01-19 11_28_11-Window
frame (1)

És un programa que naix a partir de la publicació del:

Una de les principals característiques és la participació de la comunitat educativa: alumnat, famílies, personal no docent, professorat... per este motiu, és fonamental la seua participació perquè el projecte COEDUCACENTROS obtinga el major impacte possible en el centre educatiu. 

EXPERIÈNCIES COEDUCACENTROS

NORMATIVA

XARXA COEDUCACENTRES

 

Consulta els centres participants en la xarxa COEDUCACENTRES

👉ací.

FASES COEDUCACENTRES 23/25

COEDUCACENTRES és un projecte que "CANVIA LA MIRADA" de la comunitat educativa perquè treballa tots els aspectes de la igualtat, seguint els orientacions del DECRET 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià i la LOMLOE.

Al llarg del tercer trimestre cada CEFIRE territorial organitza reunions informatives per a explicar els principals característiques del projecte coeducacentres:

- La necessita de treballar conjuntament famílies, professorat, alumnat i personal no docent per tractar tems tan importants com són: la prevenció de violència contra la dona, educació sexual, orientació acadèmica, convivència escolar...

- la participació en el projecte està basat en sesions formatives basades en el diàleg per tal de detectar els seus preocupacions amb els temàtiques anteriors.

- la necessitat de conèixer els característiques del currículum coeducatiu seguint els orientacions de la LOMLOE.

Agents dinamitzadors del projecte COEDUCACENTRES

Durant el desenvolupament del projecte, la comunitat educativa definirà la seua senya d'identitat a partir de:

Cada centre decidirà de quina manera motivarà en la participació del projecte al claustre,  els famílies, l'alumnat i el personal no docent.

Exemples de material utilitzat pels centres per a motivar a la participació de la comunitat educativa. 

La formació és desenvoluparà al llarg de dos cursos acadèmics:  23/24 i 24/25, a través de la plataforma "aules". Facilitem la unitat didàctica del bloc 3 com a exemple: "Prevenció de la violència contra els dones". 

Per altra banda, hi haurà quatre reunions a través de la plataforma TEAMS al llarg del curs per tal d'explicar i resoldre dubtes sobre el desenvolupament del projecte. En aquestes reunions participaren els persones implicades: ponents, dinamitzadors/dinamitzadores externes,  Coordinador/a de l'Acció Formtiva (CAF) o els persones que considere l'Equip Directiu. 

La formació del projecte COEDUCACENTRES per al curs 23/25 correspon a dues accions formatives  dins del Pla Anual de Formació (PAF) que és desenvolupa en la modalitat de Projecte de Formació en Centres (PFC) per a desenvolupar en dos cursos acadèmics. Cada PFC te una durada de 30 hores, dels quals 6 hores seran amb un/a ponent extern/a, 6 hores amb un/a dinamitzador/a extern/a i la resta d’hores, seran dinamitzades per diferents agents de la comunitat educativa: comissió d'inclusió, igualtat i convivència o semblant, el/la Coordinador/a de l'Acció Formativa (CAF), el/la Coordinador/a d'Igualtat i Convivència (CIC) i orientació educativa. 

A continuació facilitem el programa  formatiu COEDUCACENTRES per als cursos 23/24 i 24/25.

Destaquem la importància del compromís   dels agents dinamitzadors perquè el programa és desenvolupe sense problemes. Nota: aquests programes poden variar segons els dotacions econòmiques de cada curs acadèmic.

Participants:

  • Equip motor. Persones inscrites al programa: professorat, alumnat, famílies, educadors/és, regidories de l'ajuntament, agent d'igualtat i oportunitats del municipi,  personal no docent...
  • Comunitat educativa. Persones no inscrites al programa que puntualment poden participar dels sessions formatives.
Slide1
Slide2

Continguts del curs 23/24

Bloc 1. Presentació del projecte

Sessió 1

Contingut:

1. Presentació del projecte COEDUCACENTRES.
2. Presentació del Pla Director Coeducació.
3. Experiències COEDUCACENTRES.
4. Explicació Projecte Final COEDUCACENTRES. Exemples.

Dinamitza: comissió d'inclusió, igualtat i convivència (o semblant).

Participa: comunitat educativa (sense alumnat) i el/la ponent extern.

Sessió 2

Bloc 2. L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe

Sessió 3

Contingut: el principi coeducatiu:  “L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral”.

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 4
Sessió 5
Sessió 6
Sessió 7

Bloc 3. Prevenció de la violència contra els dones

Sessió 8

Contingut. Principi coeducatiu: "La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 9
Sessió 10
Sessió 11

Bloc 4. Educació sexual

Sessió 12

Contingut: educació sexual.

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 13
Sessió 14
Sessió 15

Continguts del curs 24/25

Bloc 5. Orientació acadèmica

Sessió 16

Contingut. El principi coeducatiu: "La visibilització dels sabers de les dones al llarg de la història en programacions i materials didàctics situant-les en el context sociocultural que els correspon, garantint la presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 17
Sessió 18
Sessió 19

Bloc 6. Programació d'aula amb perspectiva de gènere

Sessió 20

Contingut: dones i STEAM. El principi coeducatiu: "La visibilització dels sabers de les dones al llarg de la història en programacions i materials didàctics situant-les en el context sociocultural que els correspon, garantint la presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: professorat.

Sessió 21
Sessió 22

Bloc 7. Plans d'igualtat i convivència

Sessió 23

Contingut: cultura de la pau. El principi coeducatiu: "La promoció dels valors com el respecte, la solidaritat, la tolerància, l’empatia i la responsabilitat, que faciliten la comunicació, el diàleg i la restauració, i que resulten fonamentals a l’hora de conviure. Hauran de regir les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: professorat.

Sessió 24
Sessió 25
Sessió 26
Sessió 27

Bloc 8. Avaluació del projecte

Sessió 28

Contingut: concreció de les accions formatives en igualtat.

Dinamitza: assessor/a del CEFIRE.

Participa: Equip Motor.

Sessió 29
Sessió 30

Activitat organtizada dones la comissió d'inclusió, igualtat i convivència amb la finalitat de compartir els conclusions després de la formació COEDUCACENTRES en els cursos 23/24 i 24/25.

Exemples de materials compartits en la jornada de difusió:

CEIP Alfons X el Savi (Requena)

CEIP Joan Martorell (Gandia)

IES Jaume i (Borriana)

IES l'Estació (Ontinyent)

II Jornada COEDUCACENTRES a la Nucia, 28 de juny del 2022.

Un altre aspecte important, és la revisió i actualització dels documents de centre amb perspectiva de gènere. Per a facilitar aquest treball, cada bloc finalitzarà amb una taverna que serà el resum del treballat en cadascuna dels sessions. Aquesta taverna, formarà part del Projecte Final COEDUCACENTRES que serà presentat a la comunitat eductiva en la Jornada de Difusió del projecte dins del centre que tindrà lloc en la sessió número 30. Aquest document servirà per a realitzar la memòria de final de curs i per a l’elaboració dels plans d’actuació per a la millora (PAM).
El Projecte Final COEDUCACENTRES pretén ser un document  facilitador perquè la igualtat quede reflectida en els documents de centre. És fonamental aquesta inclusió si volem que el projecte COEDUCACENTRES tinga una projecció de futur i és sistematitze la transversalitat de la igualtat en la vida del centre. Tota la comunitat educativa ha de conèixer com el centre treballa la coeducació, per aquest motiu és necessari l'actualització de la web amb la informació més rellevant en aquest àmbit. Per aquest motiu, COEDUCACENTRES és l’inici del camí.

Exemples de Projectes Finals COEDUCACENTRES:

Exemples de web COEDUCACENTRES:

RESOLUCIÓ

Programa descrit en la resolució de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual és crea la Xarxa Coeducacentres i és regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

INSCRIPCIÓ

1. D’acord amb el Pla director de coeducació, i el seu eix 2 centrat en la formació permanent del professorat, el centre comunicarà als CEFIRE corresponents els necessitats formatives detectades i la petició
de cobrir-els.
2. Podrà sol·licitar acollir-s'a la Xarxa Coeducacentres tot centre educatiu públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que contemple, mitjançant un acord de claustre, la posada en marxa del programa Coeducacentres a través de la modalitat formativa de PFC dins del seu PAF per als cursos escolars 2023-2024 i 2024-2025.
3. Els centres interessats a incorporar-s'a la Xarxa Coeducacentres formalitzaran sol·licitud, a través de la direcció o vicedirecció del centre, mitjançant un tràmit telemàtic en la plataforma OVICE que estarà
disponible a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV i fins al 20 de setembre.
https://ovice.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10014/procediments
4. És pujarà a través de la plataforma OVICE un primer PDF de l’acta de claustre, extracte d’acta del claustre o certificació de la secretària del centre educatiu, on quede reflectit l’acord favorable del claustre de compromís d’integració en la Xarxa Coeducacentres i participació en el programa Coeducacentres en modalitat de Projecte de Formació
en Centres.
5. Aquest tràmit no eximeix la gestió de sol·licitud del PAF en centres. És facilitarà per part de l’administració la informació relativa a l’emplenament de la modalitat formativa del PFC Coeducacentres. Se sol·licitarà a ITACA 3 dins del seu PAF, un PFC Coeducacentres durant els cursos 23/24 i 24/25 en els tèrmit i períodes que establisca la normativa vigent.

III JORNADA COEDUCACENTRES, SAGUNT 4 DE JULIOL

PREMIS COEDUCACENTRES

Els COEDUCACENTRES de primer i segon any tenen opció a participar en la convocatòria del premi COEDUCACENTRES 2024. Si esteu interessats o interessades a participar-hi, haureu d'elaborar un vídeo d'una durada màxima de 3 minuts relacionat amb el vostre treball en la coeducació. La data màxima d'enviament del material audiovisual finalitzarà el 25 de juny a les 23:59. Pujarem els vídeos a la nostra web i el centre més votat serà el guanyador. El període de votacions començarà el 26 de juny i acaba el 3 de juliol a les 23:59. Cada COEDUCACENTRES, tant de primer i segon any com de convocatòries anteriors, tindran dret a un vot que haurà de ser realitzat per una persona de l' equip directiu a través del següent  enllaç:

CANDIDATURES PREMIS COEDUCACENTRES 2024

1. Escola Oficial de Sagunt (Sagunt)

"A l'EOI Sagunt, aquest curs (2023-2024) hem fet el primer any de formació en el programa Coeducacentres. Fins ara, només ha assistit a les reunions el professorat, ja que el nostre alumnat, majoritàriament adult, sempre té altres compromisos, i el PAS està atenent al públic durant les sessions. Però esperem trobar-nos professorat, alumnat i PAS a la fira, i estem treballant per ampliar les connexions de cara al curs que ve.

On sí han participat membres dels tres sectors de l'escola, al voltant del 8M, ha sigut en el que considerem la nostra primera edició d'EOI Sagunt Slam, que enguany ha pres forma de recital de poesia escrita per dones, en valencià o en qualsevol altra llengua i després explicada en valencià, coordinat conjuntament per la comissió de normalització lingüística i la comissió d'igualtat i convivència de l'escola. Ha sigut un èxit en participació, acompanyat de música en directe per una artista local, Laura Miñarro, i un àpat. I no va faltar el lliurament de quatre premis per part del jurat, format per professorat i alumnat. Al final del vídeo, sentireu la veu d'una poetessa saguntina, Begonya Mezquita, que llig un poema seu.
 
Com veureu en el vídeo, a l'escola hem fet exposicions amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre), el Dia Internacional de les Dones (8 de març), el Dia Internacional del Llibre (23 d'abril) i el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia  (17 de maig), a banda d'accions puntuals per la pau, i estem acabant una actualització del nostre Pla de convivència. Així pretenem establir l'EOI Sagunt com a espai lliure de discriminació.
 
Més concretament, en les classes hem treballat els estereotips de gènere, dones destacades i activitats sobre sexualitat, entre altres. I una companya ha fet la traducció a l'italià del llibre Nerea, Martina y el latido de las mariposas. En acabar aquest curs, estem agraïdes i agraïts per la formació, ja que afortunadament mai parem d'aprendre".
 

2. CEIP Bonavista (Ontinyent)

Aquest és el primer any Coeducacentres per al CEIP Bonavista. Encara que des de fa uns cursos enrere tenim posada la mirada cap a una educació basada en la igualtat,la tolerància i el respecte, amb aquest projecte volem donar un pas més enllà i fer particep a tota la Comunitat Educativa.
 
Aquest vídeo és una xicoteta mostra de les activitats que hem realitzat aquest curs a la nostra escola, i des d'ací volem aprofitar per donar les gràcies a l'alumnat, pares, mares familiars i al Claustre per la seua implicació i dedicació  per tal d'aconseguir  una escola més igualitària i justa.

3. CEIP Mare de Déu de la Salut (Onil)

"Des del CEIP "Mare de déu de la Salut" d'Onil us convidem a viatjar amb nosaltres. El destí que us proposem és: COEDUCACENTRES. Ens acompanyeu?
 
Aquest viatge, que té com a lema " obrim els ulls, coeduquem la mirada", va començar en el curs 22/23 canviant-nos totalment la nostra visió de fer i sentir l'Educació a través d'unes ulleres, les ulleres de la igualtat i del color violeta.
 
En el trajecte podreu vore una mostra del treball realitzat en els diferents àmbits de la coeducació, de la convivència i de la igualtat durant  els dos anys de formació del nostre centre. Però aquest viatge no acaba ací, aquest viatge acaba d'alçar el vol. Sense dubtes, continuarà...
 
Esperem que ho gaudiu!!"

4. IES Doctor LLuís Simarro (Xàtiva)

"La igualtat és el cami. Som afortunatsi afortunades d'elegir diferents camins d'igualtat, prosperitat i convivència. Des de l'IES Lluis Simarro convidem, acompanyem i recolzem al nostre alumnat en els diferents camins".

5. IES Enric Valor (Campello)

" Durant el curs 2023-2024, en I’IES Enric Valor hem completat la formació del Projecte Coeducacentres i, des del principi, ens va semblar fonamental ampliar esta formació del professorat amb altres cursos, seminaris i ponències. 

D'esta manera, tenim la sort de formar part del Projecte Erasmus+ Womens Legacy i d'haver comptat amb la col·laboració d'Ana López Navajas en diverses ocasions.

Com a repte de futur ens plantegem la realització de cursos relacionats amb noves masculinitats i educació sexual, seguint la senda de la coeducació.

El centre ha inaugurat dos espais expositius que han albergat multitud d'exposicions com "De morat al negre", "Lesbianes en la Història", "Contra les normes" o "De súbdites a ciutadanes" entre altres. Han sigut molt importants les col·laboracions amb la Universitat d'Alacant o l'Escola d'Art i Superior de Disseny, també d'Alacant.

Les xarrades i els tallers han sigut un dels eixos fonamentals del desenvolupament del projecte en el nostre centre i una de les millors maneres d'acostar a l'alumnat a la realitat del dia a dia que els envolta, com, per exemple, en el cicle de xarrades “Dones que inspiren” per a la setmana del 8M".

Hem comptat amb la inestimable presència d'Elena Simón (Premi Igualtat 2024 per la Universitat d'Alacant), Ana López Navajas o Marina Marroquí però també ha sigut molt important la col·laboració d’entitats i associacions externes com l'Ajuntament del Campello, la Plataforma Violeta o Chrysallis que han oferit xarrades a l’alumnat sobre violència de gènere, igualtat i diversitat sexual.

Considerem fonamental la visibilització de la lluita contra la violència de gènere, les desigualtats i la discriminació en totes les seues formes i variants. Per este motiu, el nostre centre exposa, de manera contínua, diversos treballs que, des de tots els departaments, es van fent.

Pancartes contra la violència de gènere, uniformes que denuncien la masculinització d'algunes professions, murals realitzats per l'alumnat en diferents, performance protagonitzades per les alumnes i els alumnes d'Arts Escèniques, obres de teatre que denuncien la violènica de gènere o curts sobre coeducació són només alguns exemples de tot el que podem trobar en l'institut".

 

6. IES Les Alfàbegues (Bétera)

"Durant el curs 2023-2024 s'ha posat en marxa el programa Coeducacentres en l'IES Les Alfàbegues de Bétera. D'una banda, hem aconseguit comptar amb un grup de professorat nombrós i implicat amb el qual debatre i consensuar les nostres línies d'actuació, al mateix temps que hem realitzat les sessions formatives en les seues diferents modalitats. D'altra, ho hem intentat però ens falta desenvolupar la participació de l'alumnat i les seues famílies. Quant a l'alumnat, hem comptat amb l'equip de mediació i altres estudiants voluntaris/àries per a dur a terme les accions proposades. Pel que respecta a les famílies, algunes persones han participat en les sessions de formació, els debats, suggeriments i propostes de millora per al propi centre. Aquest curs, s'han dut a terme tres accions principals entorn de tres dies molt rellevants per al professorat del projecte: El dia per l'eliminació de la violència contra la dona (25 de novembre); El dia internacional de la dona (8 de març) i el Dia internacional contra la LGTBIfòbia (17 de maig). Cadascun d'aquests dies, s'han realitzat activitats de centre en el pati en les quals han participat el professorat i l'alumnat. A més, s'han dut a terme diferents activitats en les tutories, tallers i murals col·laboratius que han ajudat a conscienciar i a sensibilitzar a la nostra comunitat educativa respecte als temes abordats"

7. IES Pere Esplugues (La Pobla Llarga)

"A través de la campanya ​del 8M hem visibilitzat a les dones treballadores de magatzem de taronja fins inventores reconegudes en la societat actual".

 

FIRA DE 16:30-18:30

LLOC 1 . CEIP LA FOIA ( PETRER )

LLOC 2 . CEIP LA SABINA ( SANT ANTONI DE BENAIXEVE )

LLOC 3 . CEIP VIRGEN MOSERRATE ( TORREMENDO )

LLOC 4 . CENTRE PRIV. ED. INFANTIL VIRGEN DE CORTES ( VALÈNCIA )

LLOC 5 . IES BALEARES ( VALÈNCIA )

LLOC 6 . IES GUILLEM D'ALCALÀ  ( LA POBLA DE FARNALS )

LLOC 7 . IES HISTORIADOR CHABÀS ( DÉNIA )

"Perquè cada dia compta cada història compta",  Trenquem els Silencis".

LLOC 8 . IES ENRIC VALOR ( CAMPELLO )

LLOC 9 . CEIP CERVANTES ( ALCÀNTERA DE XÚQUER)

LLOC 10 . IES CABO DE LA HUERTA ( ALACANT )

LLOC 11 . IES JOANOT MARTORELL ( VALÈNCIA )

LLOC 12 . SECCIÓN DEL IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ EN VILLENA ( VILLENA )

LLOC 13 . CEIP PORT DE XÀBIA ( XÀBIA )

LLOC 14 . CEIP BEATO CARMELO ( EL REAL DE GANDIA )

LLOC 15 . CEIP LA PURISIMA ( LLOMBAI )

LLOC 16 . CENTRE PRIVAT DIVINA PROVIDENCIA ( VINARÒS )

LLOC 17 . IES CID CAMPEADOR ( VALÈNCIA )

LLOC 18 . IES DOCTOR LLUÍS SIMARRO LACABRA ( XÀTIVA )

"Som afortunats d'elegir diferents camins d'igualtat, prosperitat i convivència, des de l'IES Lluís Simarro convidem, acompanyem, recolzem al nostre alumnat en els diferents camins".

LLOC 19 . IES NÚMERO 1 ( XEST )

LLOC 20 . IES PERE D'ESPLUGUES ( LA POBLA LLARGA )

LLOC 21 . IES VICENT SOS BAYNAT ( CASTELLÓ DE LA PLANA )

LLOC 22 . CEIP SANT MIQUEL ( VILAFAMÉS )

LLOC 23 . CEIP ALCALDE FABREGAT ( BENASAL )

LLOC 24 . CEIP BONAVISTA ( ONTINYENT )

LLOC 25 . ESCOLA OFICIAL IDIOMES SAGUNT ( SAGUNT)

LLOC 26 . IES VERMELLAR ( L'OLLERIA )

LLOC 27 . CEIP MARE DE DÉU DE LA SALUT ( ONIL )

"La nostra propostacom a eix conductor un viatge amb destinació: COEDUCACENTRES. A la nostra taula exposarem algunes activitats coeducatives, d'igualtat i convivència realitzades durant el viatge amb el nostre alumnat: la regla de Kiko, les professions, llibres de les mans que abracen, etc. A més, també mostrarem algunes de les infografies i tríptic elaborat per la Comissió CIC per a acostar el contingut del curs a la Comunitat Educativa. Fotografies sobre les diferents commemoracions realitzades i la nostra activitat estrella:"10 MESOS, 10 REPTES". 

LLOC 28 . IES RADIO EXTERIOR ( ALACANT )

LLOC 29 . CEE PÚB. VALL BLANCA ( ONTINYENT )

"Des del CEE Vall Blanca participarem en la fira mostrant alguns dels materials elaborats per a les diferents efemèrides (25 N, 8m, 11F, 17Maig), exposarem a la taula a través d'ordinadors els muntatges fotogràfics de les activitats realitzades, a més, portarem el producte final d'una de les situacions d'aprenentatge : "Construïm el nostre cabet" que són els cabets que representen a Cleopatra i Frida Kahlo, dues dones amb rellevància en l'àmbit artístic i de la política.
Cal dir també que progressivament la vida del centre s'ha vist transformada pels valors coeducatius".

LLOC 30 . CEIP L'ERMITA ( BENIFAIRÓ DE LES VALLS )

LLOC 31 . IES PERE BOÏL ( MANISES )

LLOC 32 . CEIP SANT FRANCESC DE BORJA ( LLOMBAI )

LLOC 33 . IES EL TORRELLÓ ( ONDA )

LLOC 34 . IES LES ALFÀBEGUES ( BÉTERA )

"Durant el curs 2023-2024 s'ha posat en marxa el projecte Coeducacentres en l'IES Les Alfàbegues de Bétera. D'una banda, hem aconseguit comptar amb un grup de professorat nombrós i implicat amb el qual debatre i consensuar les nostres línies d'actuació, al mateix temps que hem realitzat les sessions formatives en les seues diferents modalitats. D'altra, ho hem intentat però ens falta desenvolupar la participació de l'alumnat i les seues famílies. Quant a l'alumnat, hem comptat amb l'equip de mediació i altres estudiants voluntaris per a dur a terme les accions proposades. Pel que respecta a les famílies, algunes persones han participat en les sessions de formació, els debats, suggeriments i propostes de millora per al propi centre. Aquest curs, s'han dut a terme tres accions principals entorn de tres dies molt rellevants per al professorat del projecte: El dia per l'eliminació de la violència contra la dona (25 de novembre); El dia internacional de la dona (8 de març) i el Dia internacional contra la LGTBIfòbia (17 de maig). Cadascun d'aquests dies, s'han realitzat activitats de centre en el pati en les quals han participat el professorat i l'alumnat. A més, s'han dut a terme diferents activitats en les tutories, tallers i murals col·laboratius que han ajudat a conscienciar i a sensibilitzar a la nostra comunitat educativa respecte als temes abordats"

LLOC 35 . CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA RIPOLLÉS ( ELX )

LLOC 36 . CEIP AUSIÀS MARCH ( SAGUNT )

LLOC 37 . CEIP SANT SEBASTIÀ ( VINARÒS )

ASSOCIACIONS

LLOC 38 . POLICIA NACIONAL 

LLOC 39 . ÀREA D'IGUALTAT DE SAGUNT

LLOC 40 . CEE ALBANTA ( SAGUNT )

LLOC 41 . "LATIDO MARIPOSAS"

AULA MÚSICA 16:30-18:30

L’aula de música del CEIP Ausiàs March està destinada a compartir experiències relacionades amb la coeducació. Consulta el programa i participa en les intervencions que consideres més interessants a la teua tasca educativa.   

PROGRAMA AULA MÚSICA

16:40 - 17:00  CEIP VERGE DE LA SALUT (TRAIGUERA)

"Coeduquem, avancem resumeix l’objectiu que ja ve marcant la línia del nostre centre des de fa uns sis anys. No entenem el progrés sense la coeducació, la inclusió, el trencament dels estereotips i la reducció de les diferències que la història, malauradament, ha anat marcant entre dones i homes.
L’alumnat, des del 1r cicle de l’Etapa d’Infantil fins acabar la Primària, participa, opina i es nodreix de l’ampli ventall d’accions que es duen a terme a la nostra escola. Commemoració de dates rellevants, tallers amb agents externs al centre, sessions d’educació emocional i educació afectivo-sexual com a Projecte intern, Setmana Cultural, etc. La participació de la formació en el  COEDUCACENTRES  va posar en ordre tot allò que, anàrquicament, ja estàvem realitzant. Actualment, aquesta línia d’actuació és un tret que ens caracteritza i ha estat i és possible, gràcies a Assamblea de Cooperació per la Pau, Isonomia, Mancomunitat Baix Maestrat, Open Minds, CIES NO, Vinacae, Cefire,etc, ja que sense la implicació de tota la comunitat educativa, aquest projecte no hauria estat possible".

17:00 - 17:25 CEIP AUSIÀS MARCH ( SAGUNT )

La classe de 6é B del CEIP Ausiàs March de Sagunt, va realitzar un curtmetratge amb
l’objectiu de donar visibilitat a les persones amb discapacitat i conscienciar a l’alumnat de la
importància d’empatitzar amb elles. L’obra va ser guardonada en dos ocasions. La primera d’elles
va ser al Festival Internacional de cine per a la diversitat d’Adacam, guanyant el primer premi en
la secció Primària, en un esdeveniment que va rebre més de 120 treballas. El segon guardó va
arribar un mes després, a la I Trobada d’Escoles Ciutat de Sagunt, amb el premi “Millora de la
Convivència”.

 

17:25 - 17:45 IES JOSEP RIBERA (XÀTIVA)

"El GIR (Grup d'Igualtat del Ribera) de Xàtiva presenta un dels seus treballs coeducatius d'enguany. És el vídeo COMUNICA'T, centrat en la necessitat de comunicar-nos cara a cara, d'eixir del nostre aïllament, de la mobiladdicció, de l'obsessió per les xarxes socials. L'objectiu és superar les fonts d'ansietat i millorar la nostra salut mental".

17:45 - 18:05 IES JOSEP SEGRELLES (ALBAIDA)

"L´IES Josep Segrelles d´Albaida seguix treballant i repartint "ulleres lila" a tota la comunitat educativa. Treballant en xarxa amb diferents entitats i Ajuntaments de la Vall d´Albaida. Presentem una mostra de diferents activitats i projectes que s´han desenvolupat al llarg d´aquestos anys, especialment l´últim curs 23-24 amb un vídeo-resum".
 

MATERIALS

"La visibilitat de la coeducació en el Projecte Educatiu de Centre" Sofia Moltó LLorca i Rubén Mateo Pérez, xarxa CEFIRE 

"Estratègies per al Projecte Coeducatiu de Centre" Imma Grimaltos Amat, Yolanda Corresa Murciano i Xelo Vidal Garcia, xarxa CEFIRE 

HOTEL

Des d’ EXE Puerto de Sagunto ens oferixen un codi de descompte del 12% sobre la tarifa web perquè nosaltres mateix realitzem les reserves directament a través del següent enllaç: https://www.eurostarshotels.com/exe-puerto-de-sagunto.html?

Les reserves tenen una política de cancel·lació de 7 dies, és a dir que es podran cancel·lar gratuïtament fins a 7 dies abans de la data d'arribada (data límit per a la realització de reserves). Passada aquesta data comportaria 100% de despeses.

El codi descompte s’obte amb la següent referència: EDUCEFIRE

PONENTS

PREMSA

VÍDEO RESUM JORNADA

CONTACTE

Per a més informació contacta amb nosaltres a través del correu coeduca@gva.es.

Número de visites:

85465