APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP) COEDUCATIU 

Superada  la necessitat de formar els nostres alumnes  per a la societat que els ha tocat viure, en la qual puguen ser persones iguals en drets i llibertats, entenem l’exigència d’abordar la coeducació de forma transversal.

Coeducar no vol dir només fer accions puntuals en matèria d’igualtat, si no incorporar-la al currículum, a la pràctica docent ia l’organització de centre, en totes les àrees, activitats i tasques i amb tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, personal docent i no docent, agents d’igualtat …). La coeducació té la finalitat d’educar en la pluralitat, en la pau, en la igualtat i la diversitat, per tal de garantir les diferències personals.

El nostre objectiu de canviar i transformar l’escola i apostar per una escola coeducativa, ens fa plantejar-nos com a docents, quins són els millors mètodes per afrontar aquest ensenyament i incorporar la coeducació a totes les etapes i nivells educatius, considerant essencials per a la prevenció de la violència masclista en els primers nivells d’escolarització. 

Desplegar una mirada reflexiva en els nostres centres tant a nivell individual: Què faig jo com a docent per educar en igualtat? Com a nivell col·lectiu i de comunitat educativa: Què podem aportar perquè la nostra escola siga coeducativa? És el primer pas per saber d’on partim i cap a on anem.

Delimitat el concepte de coeducació, i encara queno és objecte d’aquest article aturar-nos en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) com a mètode i els orígens del mateix, així com les seues possibilitats, sí hem de definir-lo. 

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia que permet a l’alumnat adquirir els coneixements i competències clau en el segle XXI mitjançant l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real. L’aprenentatge i l’ensenyament basats en projectes formen part de l’àmbit del “aprenentatge actiu” (Font INTEF).

En l’ABP  l’alumnat ha de resoldre situacions, reptes o respondre a preguntes, a través dels seus coneixements, recursos, investigació, reflexió i cooperació activa. No és una metodologia nova,no és una moda, però sense dubte està a l’ordre del dia des de fa anys, entre d’altres tendències educatives. 

Pensem sense cap dubte, que pot ser un bon mètode per abordar la coeducació, ja que l’alumnat es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge i els oferim oportunitats de fer-se preguntes, observar, investigar, contrastar, dialogar, exposar, avaluar, crear, arribar a conclusions … en definitiva aprendre de forma autònoma, real i útil.

Una dels seus grans avantatges és la seva versatilitat ja que pot:

– Sobrepassar les parets de l’aula i expandir-se en més espais.

– Promoure la transversalitat i incloure diverses àrees, la qual cosa ens permet incorporar la coeducació de forma transversal.

– Estendre a diversos cursos, etapes o fins i tot als centres creant xarxa coeducativa.

– Obrir una via de comunicació amb la comunitat (aprenentatge servei).

– Adaptar-se a totes les etapes educatives.

– Tenir diferents durades, des de poques sessions, fins a tot un any acadèmic.

A més l’ABP coeducatiu contribueix entre altres competències a desenvolupar en l’alumnat la Competència Social i Cívica (CSC) tal com recull l’Ordre ECD / 65/2015:

“El treball per projectes, especialment rellevant per a l’aprenentatge per competències, es basa en la proposta d’un pla d’acció amb el qual es busca aconseguir un determinat resultat pràctic. Aquesta metodologia pretén ajudar a l’alumnat a organitzar el seu pensament afavorint-hi la reflexió, la crítica, l’elaboració d’hipòtesis i la tasca investigadora a través d’un procés en el qual cada un assumeix la responsabilitat del seu aprenentatge, aplicant els seus coneixements i habilitats a projectes reals. S’afavoreix, per tant, un aprenentatge orientat a l’acció en el qual s’integren diverses àrees o matèries: els estudiants posen en joc un conjunt ampli de coneixements, habilitats o destreses i actituds personals, és a dir, els elements que integren les diferents competències”.

L’ABP permet al professorat dissenyar projectes d’aula o cicle, però el que és millor dissenyar projectes coeducatius de centre als quals s’incorpori tota la comunitat.

A més a l’ABP podrem integrar altres tècniques, estratègies i metodologies complementàries: aprenentatge cooperatiu, gamificació, visual thinking, flipper classroom … entre moltes altres opcions.

És evident que hem de formar-nos en ABP i formar-nos en coeducació, sent conscients de que aquesta formació requereix  no només: d’escoltar, assistir a una xerrada, a un debat o taller, si no formar part activa d’aquest canvi i transformació real que necessita la nostra societat i les nostres escoles.

COM COMENÇAR UN PROJECTE COEDUCATIU?

Sense dubte, el primer pas és el de dissenyar un bon projecte, en el qual es desenvolupen habilitats cognitives i competencials, i com no, treball en equip. Un plantejament d’ensenyament / aprenentatge actiu que faça visible les diferències entre homes i dones, violència masclista, estereotips… etc.

La coeducació no serà una assignatura aïllada, afegida a la resta de matèries, sinó que anirà immersa en el currículum en tots els aspectes de la programació: objectius, continguts, materials, espais, organització de temps … Tot això s’ha de tenir en compte en el moment en què el professorat dissenya projectes coeducatius. En el següent CANVA pot resultar-nos útil en el disseny de el projecte.

Un cop implementat i difós el projecte, serà el moment de plantejar se un sistema d’avaluació que ens permeta, no només, recollir el progrés de cada alumna i alumne en matèria d’igualtat, sinó també el progrés de tots els agents participants i sobretot el progrés de les actuacions coeducatives. 

En el nostre projecte es distingeixen dos aspectes fonamentals a avaluar: 

 • L’adquisició i l’assoliment dels objectius primordials, per part de tots els sectors implicats (professorat, alumnat i famílies)
 • L’interès, la participació i l’esforç dut a terme, 

constituint aquests dos aspectes els referents de la nostra avaluació.

QUINS CONTINGUTS O TEMÀTIQUES PODEM PLANTEJAR?

Algunes d’elles podrien ser:

 • Estereotips i rols de gènere.
 • La presència de les dones en la història i les seves aportacions ..
 • La presencialitat de les dones en llibres de text, en la ciència, en la música, en l’art, en la tecnologia …
 • El llenguatge inclusiu.
 • Les professions lliures d’estereotips.
 • La roba i les vestimentes.
 • Els treballs de la casa i el repartiment de tasques.
 • Els jocs i joguines.
 • Els contes. 
 • Tipologies textuals
 • La publicitat.
 • Les emocions i el treball en equip.
 • Els espais de l’escola.
 • El bon tracte sense violència.

Tenim per davant tot un món de possibilitats, de preguntes, de reptes i investigacions en les quals podem generar motivació i en definitiva aprenentatge per a tota la vida. Partir d’una bona pregunta guia, un repte motivador, és el primer pas de tot projecte, algunes d’elles  les podem trobar AQUÍ.

Plantejar un ABP inclusiu i coeducatiu ens permet pensar en  PRODUCTES FINALS molt interessants on tota la comunitat escolar forme part, com ara fer un investigació sobre professions realitzant un reportatge, un vídeo, un panell, o realitzar una exposició on visibilitzar el treball per exemple de les mares o àvies de l’alumnat, promoure una campanya de sensibilització, etc. 

D’altra banda, l’ús de les TIC amb l’ús de diferents eines i artefactes digitals en totes i cadascuna de les fases del nostre ABP, contribueixen sens dubte a anar erradicant la bretxa STEAM.

APOSTAR PER ELS PROJECTES EN COEDUCACIÓ?

Clarament SÍ, ja que ens permet cobrir necessitats, expectatives i interessos de xiquetes i xiquets, però també del currículum, i de la nostra societat ja que només així podrem fer realitat en la pràctica educativa la igualtat d’oportunitats i drets per a tots dos sexes i crear un futur el que es qüestionen els estereotips de gènere. 

En definitiva, l’ABP ens ofereix l’oportunitat de plantejar un treball amb sentit i de planificar activitats i tasques obertes en les quals cal tot l’alumnat, obrint la mirada a una veritable inclusió i coeducació dins de les aules. Això ens permetrà reflexionar, posar en comú i CO-CREAR la nostra escola en la qual totes i tots estiguem presents.

Redissenyar la nostra escola és tot un repte i un camí a recórrer. T’apuntes?