Pla de Contingència i Continuïtat

PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN EL TREBALL DURANT LES FASES DE NOVA NORMALITAT DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

ACTUALITZACIÓ SETEMBRE 2020

Índex de continguts

1. OBJECTE 5

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 6

3. CONSIDERACIONS PRÈVIES 6

4. PLA DE CONTINGÈNCIA DE CADA CENTRE 9

4.1. UNITAT ADMINISTRATIVA /CENTRE DE TREBALL 9

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA I RESPONSABLE COVID-19 10

4.3. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS 11

4.4. PERSONAL TÈCNIC DE L’INVASSAT ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR EL SUPORT DE L’SPRL AL SEU PLA 11

4.5. PERSONAL RESPONSABLE DE LES EMPRESES CONTRACTADES PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC ESPECIALITZAT PER A L'ELABORACIÓ DELS PLANS DE CONTINGÈNCIA 11

4.6. PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS ÀREES PER A L'ELABORACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA EN ELS SERVEIS CENTRALS DE LA CONSELLERIA I PERSONAL DE CONTACTE 12

4.7. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS DESENVOLUPATS QUE ES VEUEN AFECTATS 12

4.8. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA 12

4.9. MESURES GENERALS 14

4.9.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC 15

4.9.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT 16

4.9.3. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ 17

4.9.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 19

ANNEX I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENERALS A IMPLANTAR 34

ANEXO II GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS 58

ANNEX III COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMIENT DELS REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 59

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional amb la finalitat d'afrontar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual va ser prorrogat fins a les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020, l'última en ocasió de la publicació del Reial decret 555/2020, de 5 de juny. Va resultar, per tant, necessària l'articulació de la seguretat i salut del personal empleat públic amb l'efectiva prestació del servei públic educatiu. Per a això, es van dictar resolucions i instruccions tant en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat, com en el de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i, de manera específica per als centres educatius, en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per això, el 4 de maig es va signar i es va publicar en la pàgina web d'aquesta Conselleria el Pla de Contingència i continuïtat en el treball durant les fases de desescalada i transició cap a una nova normalitat dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que ara procedim a actualitzar.

L'Acord del Consell de 19 de juny de 2020, sobre mesures de prevenció davant la COVID-19, estableix les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la primera etapa de nova normalitat i per a recuperar l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, aquest acord ha sigut actualitzat amb la publicació de la resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció davant la COVID-19.

D'altra banda, l'ordre EFP/561/2020, de 20 de juny, va publicar l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació per a l'inici i desenvolupament del curs 2020-2021. Amb data 22 de juny el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, van establir les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021.

Així mateix, l’Ordre comunicada del Ministeri de Sanitat de 27 d’agost aprova la declaració d’actuacions coordinades en salut pública davant la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2020-2021.

La pandèmia de la COVID-19 ha implicat la necessitat de prendre mesures de prevenció i protecció que han obligat a un replantejament de l'organització de múltiples activitats per a poder reprendre-les de manera segura, la recuperació de l'activitat en els centres educatius ha d'adaptar-se també a aquestes mesures.

Hem de tindre en compte que el tancament dels centres educatius ha tingut com a màxima conseqüència, en un primer moment, la necessitat de plantejar una educació a distància. Aquesta estratègia ha pogut resoldre una situació amb la qual la majoria dels països es van trobar i a la qual va caldre donar resposta de manera immediata sense temps suficient per a una adequada planificació. No obstant això, l'educació a distància no substitueix l'aprenentatge presencial i la socialització i desenvolupament que permet l'entorn escolar i la interacció entre el personal docent i entre l’alumnat. Es fa necessari, per tant, reprendre l'activitat presencial en els centres docents, però adoptant una sèrie de mesures de prevenció i d'higiene davant la COVID-19 que garantisquen que es puguen desenvolupar les activitats pròpies del sistema educatiu de manera segura minimitzant al màxim el risc.

Amb la finalitat de regular l'activitat educativa en els centres docents de la Comunitat Valenciana s'han establit per als diversos centres i etapes Instruccions de la secretària autonòmica d'Educació i Formació Professional per a l'organització i funcionament de cada tipus de centre en el curs 2020-2021.

A més, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport han establit el Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21. També està en procés d'elaboració per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública un document per a la «gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-20221».

Això farà que el començament del curs 2020-2021 es realitze a partir d'una planificació de les mesures de prevenció, en les quals s'han tingut en compte, les característiques de la població escolar, adaptades en funció de l'edat i del nivell educatiu, per a permetre complir els objectius educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de la infància i adolescència, pal·liar la bretxa educativa generada, previndre el fracàs escolar, l'abandó educatiu primerenc i garantir l'equitat.

Per a això, una vegada que per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports s'ha determinat l'organització de l'activitat docent a desenvolupar en els centres educatius, i considerant les mesures i recomanacions de l‘INVASSAT i les que contemplen els diversos documents i normes abans citades, s'han elaborat per a cada nivell educatiu les mesures de prevenció davant la COVID19, que hauran de ser adoptades tant en els centres docents com pel personal empleat públic que figuren en els annexos a aquest document. A partir d'aquest document la direcció de cada centre educatiu incorporarà i implantarà, d'acord amb les seues necessitats, les mesures corresponents, a fi de completar les que ja tinguera implantades en el seu Pla de Contingència, comptant, per a això, a més dels mitjans ja aplicats, amb el servei d’assessorament i suport tècnic especialitzat per a l’elaboració dels plans de contingència, contractats per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport

Les futures concrecions per nivells educatius i situacions o casos tipus que es publiquen per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport també hauran de suposar una actualització del Pla de Contingència, en el seu cas.

Hem de considerar també les diverses actualitzacions del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-Cov-2 que s'han anat publicant. En la redacció d'aquesta versió s'ha tingut en compte la de 14 de juliol de 2020.

Per tot això, resulta necessari realitzar una actualització del Pla de Contingència dels centres docents aprovat el mes de juliol que tindrà efecte per al curs 2020-2021.

Els centres privats i els dependents de l'administració local hauran d'adaptar les mesures contingudes en aquest pla en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció.

1. OBJECTE

L'objecte d’aquesta actualització del Pla de Contingència i Continuïtat del Treball consisteix a determinar les condicions per a l'obertura i funcionament dels centres docents públics per al curs 2020-2021, en l'etapa de Nova Normalitat. Tot això amb la participació dels representants del professorat, dels Comités de Seguretat i Salut i de l'assessorament del personal tècnic de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

Aquesta nova versió del Pla una vegada aprovada es concretarà en cada centre adaptant-la a les seues característiques específiques.

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu en la modalitat de treball presencial del personal docent i no docent amb la identificació dels riscos d'exposició a la COVID-19 dels diferents llocs de treball i activitats que es desenvolupen en els centres educatius i amb les mesures preventives i organitzatives per al seu control. A més, es pretén garantir la coordinació amb les empreses concurrents que exercisquen totalment o parcialment la seua activitat en els centres educatius dins de la integració efectiva de les activitats laborals.

A més, aquest Pla pretén:

1. Crear entorns escolars saludables i segurs en el context de la pandèmia per la COVID-19, a través de l'aplicació de mesures de promoció de la salut, de protecció i de prevenció adaptades a les diferents etapes educatives.

2. Facilitar la gestió adequada dels casos amb SARS-CoV-2 a través de l'establiment de protocols d'actuació i de coordinació factibles.

Paral·lelament, el Pla de Contingència és una eina per a assegurar el funcionament adequat de l'activitat preventiva de cada centre, servei o unitat del sector docent. Ha de convertir-se en un document pràctic que reculla les especificitats de cada centre. És, a més, una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha d'anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi.

Aquest document té un caràcter general i, per tant en ell s'estableixen les línies mestres que han de guiar l'actuació dels centres educatius dependents de l'àmbit d'actuació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat, de les persones designades en la gestió de la prevenció, del personal docent i no docent, així com del personal concurrent en el centre de treball i de l’alumnat, en relació amb la seua potencial exposició a la COVID-19 durant la Nova Normalitat.

Per a l'actualització d'aquest Pla s'han tingut en consideració: l'ordre EFP/561/2020, de 20 de juny, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació per a l'inici i desenvolupament del curs 2020-2021, l'Acord del Consell de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció davant de la COVID-19, la resolució de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció davant la COVID-19, les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021 de data 22 de juny del Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-Cov-2 de 14 de juliol i el Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, l'Ordre comunicada del Ministeri de Sanitat de 27 d’agost que aprova la declaració d’actuacions coordinades en salut pública davant la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 20202-2021 i el document per a la «gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021» elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta actualització serà aplicable en tots els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen els ensenyaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, inclosos els centres de formació, innovació i recursos educatius (els CEFIRE i els serveis psicopedagògics escolars (SPE)).

No obstant això, els centres privats i els dependents de l'administració local elaboraran les seues actualitzacions del Pla de Contingència tenint en compte l'indicat en aquest Pla i en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció. Tot això, d'acord amb la normativa que és aplicable a cadascun d'aquests centres.

3. CONSIDERACIONS PRÈVIES

El Pla de Contingència i Continuïtat (PCC) elaborat comprén les mesures, tècniques, humanes i organitzatives necessàries d'actuació a cada moment o situació respecte a la materialització de la potencial amenaça. A més s'estableixen clarament les instruccions i responsabilitats precises, per la qual cosa hauran de quedar definits:

 • Quins recursos materials són necessaris.

 • Quines persones/càrrecs estan implicades en el compliment del Pla i quines són les responsabilitats concretes d'aquestes persones/càrrecs dins del pla.

 • Quina normativa, protocols i/o instruccions d'actuació s’han de seguir.

Totes les actuacions del centre educatiu estaran coordinades per la direcció del centre amb el suport de l'equip directiu, i del claustre de professorat i tot el personal d'administració i serveis. La direcció del centre elaborarà la seua actualització del pla de contingència amb les mesures de seguretat i prevenció que corresponguen. Els equips directius de cada centre establiran procediments interns per a adaptar aquesta nova versió del Pla de Contingència i Continuïtat al seu centre en funció de l'activitat a desenvolupar, tipus de centre, grandària, etc. Aquesta actualització del Pla es donarà a conéixer a tota la comunitat educativa.

La inspecció d'educació, els serveis i unitats de les direccions territorials i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat donaran suport als centres en la implementació i seguiment de les noves mesures establides en aquesta actualització i del pla elaborat. També, comptaran amb el servei d'assessorament i suport tècnic especialitzat per a l’elaboració dels plans de contingència, contractat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que posarà a disposició dels centres educatius un equip de personal tècnic per a la resolució de dubtes, la revisió tècnica del Pla i la formulació de suggeriments i propostes als centres per a la millora del Pla que s’elabore. Per a això, aquest equip posarà a disposició de la direcció del centre un telèfon de contacte i un correu electrònic per facilitar la interlocució. Es realitzarà una visita al centre en aquells casos en què siga necessari.

Els protocols, procediments, instruccions i mesures preventives i protectores generats com a conseqüència de l'avaluació de riscos, en relació amb els riscos d'exposició a la COVID-19, seran addicionals i complementaris a la resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. De totes aquestes mesures de prevenció i protecció haurà de ser informat el personal treballador, el personal alié al centre de treball i l’alumnat, a través del document informatiu SPRL_ DIPRL_11 i els seus complementaris, així com de les instruccions internes que es generen, permetent així mateix la seua participació.

Sense perjudici de les especificitats pròpies que puguen presentar puntualment els diversos centres educatius, les dependències i els espais en cadascun dels edificis, s'estableixen les següents instruccions generals i línies mestres que hauran de ser desenvolupades en profunditat per a la reordenació de l'activitat:

1. Identificació dels recursos humans disponibles en cada centre educatiu.

2. Detecció dels serveis essencials en el centre de treball i aquells llocs de treball prioritaris que garanteixen la continuïtat de l'activitat.

3. Identificació dels recursos materials i de les condicions de seguretat necessaris en el centre de treball.

4. Coordinació d'activitats empresarials. Identificació de les interaccions amb personal extern al centre i personal treballador concurrent en aquest. Les empreses concurrents, a més de ser coneixedores de l'actualització del Pla de Contingència del centre, hauran d'adaptar el seu Pla de Prevenció en nom de la coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Per a això, s'establiran reunions obligatòries amb les empreses concurrents en les quals es garantisca la informació sobre: les distàncies de seguretat que s'hauran de respectar durant els treballs per a salvaguardar la salut de tot el personal treballador, els accessos alternatius per a evitar aglomeracions amb el personal treballador del centre educatiu, si el treball no es realitza fora de l'horari de treball del personal del centre, i totes aquelles pautes que el centre educatiu considere important comunicar a l'empresa concurrent per a treballar de manera segura i evitar així el risc de contagis en les instal·lacions de treball.

5. Verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i manteniment dels equips de protecció i altres recursos materials necessaris per als centres educatius. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha subministrat als centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana i als centres privats concertats el material general de protecció individual per a cobrir les necessitats de les fases de desescalada i d’inici de la Nova Normalitat (màscares higièniques reutilitzables i quirúrgiques, guants, gels hidroalcohòlics i en el seu cas pantalles facials i màscares FFP2). A partir de l'inici de curs, els centres docents hauran de fer la previsió de compra dels equips de protecció i dels materials necessaris d'acord amb les especificitats del centre.

6. Preveure les formes de comunicació del contingut de l'actualització del Pla.

El Pla de Contingència actualitzat per a l’inici del curs serà difós a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a tot el personal delegat de prevenció. Així mateix, s'informarà del seu contingut al personal empleat públic, al Consell Escolar, a l'alumnat i a les famílies.

Es facilitarà una còpia del Pla actualitzat a la corresponent Direcció Territorial per a la informació dels Comités de Seguretat i Salut i es publicarà en la pàgina web del centre per al coneixement de tota la comunitat educativa.

7. Designació de personal concret amb responsabilitat i decisió perquè puguen vigilar el compliment de les mesures fixades en el Pla de Contingència del centre de treball.

La persona responsable del centre per als aspectes que fan referència a la COVID-19 serà el director o la directora o persona en qui delegue, que serà, preferentment, membre de l’equip directiu. Aquesta persona, que haurà d’estar familiaritzada amb els documents relacionats amb els centres educatius i la COVID-19 vigents i amb els mecanismes de comunicació que hagen estat establits amb el personal sanitari responsable del seu àmbit territorial. La persona responsable COVID-19 actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris a requeriment del centre de salut pública corresponent o per iniciativa pròpia quan haja de consultar algun assumpte.

El Pla de Contingència haurà de ser revisat periòdicament de manera ordinària quan s'incorporen noves activitats i s’hauran de numerar i datar les versions del pla, de manera que no existisca confusió amb documents anteriors. Aquesta revisió analitzarà les mesures adoptades i, si escau, les que van resultar ineficaces per a identificar i proposar noves mesures, iniciant així un cicle de millora contínua.

4. PLA DE CONTINGÈNCIA DE CADA CENTRE

4.1. UNITAT ADMINISTRATIVA /CENTRE DE TREBALL

Conselleria d’Educació, cultura i Esport

Centre de treball:

CEIP CERVANTES

Codi de centre:

03004120

Denominació:

CEIP

Adreça:

C/MONCADA

Núm.:

S/N

Codi Postal:

03760

Localitat:

DÉNIA

Província:

ALACANT

Telèfon:

966428810

Correu electrònic:

03004120@gva.es

4.2. RESPONSABLE DE LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DEL PLA I RESPONSABLE COVID-19

Cognoms, nom (director o directora del centre):

JÚLIA FORNET PASTOR

Correu electrònic:

fornet_jul@gva.es

Data d’elaboració del Pla: 1/9/20

Cognoms, nom de la persona responsable COVID-19 en el cas de no ser director o directora del centre:

Correu electrònic

La direcció del centre podrà designar persones responsables per a tasques concretes d'implementació del Pla.

4.3. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS

Cognoms, nom (inspector o inspectora del centre):

GARCIA LEÓN, EVA

Correu electrònic:

garcia_evaleo@gva.es

Direcció Territorial de:

ALACANT

Aquesta funció es realitzarà mantenint una coordinació contínua amb la direcció del centre.

4.4. PERSONAL TÈCNIC DE L’INVASSAT ASSIGNAT PER A PROPORCIONAR EL SUPORT DE L’SPRL AL SEU PLA

Personal tècnic assignat pels centres territorials per a l'assessorament dels centres docents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Alacant:

Mario Amat Puig

966 902468

amat_mar@gva.es

Castelló:

Antonio García

964558310

garcia_antmac@gva.es

València:

Juani Sánchez Piernas

963 424457

sanchez_juapie@gva.es

4.5. PERSONAL RESPONSABLE DE LES EMPRESES CONTRACTADES PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC ESPECIALITZAT PER A L'ELABORACIÓ DELS PLANS DE CONTINGÈNCIA

Personal tècnic assignat pels Centres Territorials per a l’assessorament dels centres docents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Alicante:

CUALTIS S.L.U.

Rafael Estellés Tallada

649431828

RafaelEstelles@cualtis.com

Castellón:

UNIMAT PREVENCIÓN S.L.

José Terol Muñoz

964340015

jterol@unimat.es

Valencia:

VALORA PREVENCIÓN S.L.

Toni Redondo Martínez

618198914

aredondo@valoraprevencion.es

4.6. PERSONAL RESPONSABLE DE LES DIFERENTS ÀREES PER A L'ELABORACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA EN ELS SERVEIS CENTRALS DE LA CONSELLERIA I PERSONAL DE CONTACTE

SOTSSECRETARIA

Cognoms, Nom:

Correu electrònic:

Coscollà Grau, Eva

coscolla_eva@gva.es

Cid Antón, Mari de Mar

cid_mar@gva.es

DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE

Cognoms, Nom:

Correu electrònic:

Herranz Ábalos, M.ª Ángeles

herranz_man@gva.es

Blasco Perepérez, Gisela

blasco_gis@gva.es

4.7. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS DESENVOLUPATS QUE ES VEUEN AFECTATS

En aquest apartat es descriuran les activitats previstes per a la Nova Normalitat en funció de les instruccions que es dicten per a l'organització i funcionament dels centres docents per al curs 2020-2021.

- Resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per les quals s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen cadascuna de les etapes i ensenyaments del sistema educatiu durant el curs 2020-2021.

4.8. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA

El Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició a la COVID-19, (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/prevencionrrll_COVID-19.pdf), assenyala en el paràgraf segon del seu primer apartat, que “correspon a les empreses avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar les persones treballadores en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que sobre el particular emeta el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries”.

Les mesures preventives i protectores a adoptar en el centre de treball per a protegir el seu personal treballador segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment i són addicionals i complementàries a la resta de mesures preventives implantades ja en el centre de treball amb motiu del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per al desenvolupament de l'activitat presencial en els centres educatius del personal docent i no docent de l'administració de la Generalitat, s'han identificat els següents escenaris d'exposició, en els quals s'han planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible la potencial exposició a la COVID-19, tal com han establit les autoritats sanitàries. Cal considerar que no tots els centres compten amb la totalitat de figures professionals, així per exemple, alguns centres a causa de les necessitats i característiques del seu alumnat, compten entre els professionals que desenvolupen la feina de casa en el centre docent amb personal Educador, Fisioterapeuta o Intèrpret en llengua de signes..., mentre que uns altres no.

Les persones treballadores poden ser situades en qualsevol dels 3 escenaris definits pel SPRL. S'haurà d'adaptar a l'àmbit educatiu el que s'estableix en el procediment citat amb anterioritat, no de manera permanent i general, sinó sempre en funció de la naturalesa de les activitats i de l’avaluació del risc d'exposició.

En els centres de treball considerem els següents escenaris:

Figura 1. Criteris per a la identificació dels possibles escenaris de risc

Escenari 1

Escenari 2

Escenari 3

EXPOSICIÓ DE RISC

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC

BAIXA PROBABILITAT D'EXPOSICIÓ

Personal educador d'Educació Especial

Personal Fisioterapeuta

Personal Educador d’Educació Infantil

Personal empleat públic en tasques administratives i atenció al públic

Personal de l'equip directiu

Personal docent

Personal subaltern

Personal de neteja (propi o d'empresa concurrent CAE)

Personal de manteniment (propi o d'empresa concurrent CAE)

Personal d'altres empreses concurrents (CAE)

Personal intèrpret de llengua de signes

REQUERIMENTS

REQUERIMENTS

REQUERIMENTS

ES REQUEREIX CONTACTE AMB L’SPRL PER A QUALSEVOL MESURA TIPUS EPI

Serà necessària l'aplicació de mesures higièniques de protecció individual específiques

CONTACTAR AMB L’SPRL per a qualsevol aclariment o consulta.

Per al moment actual s'ha prescrit la utilització de màscares.

4.9. MESURES GENERALS

Les mesures preventives i protectores que finalment s'adopten en el centre de treball per a protegir el seu personal treballador han de seguir totes les instruccions i recomanacions previstes per l'autoritat sanitària en tot moment. En particular, les Directrius de bones pràctiques en els centres de treball.

Les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021 de data 22 de juny del Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de data 29 de juliol de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les mesures elaborades per l’INVASSAT, l'Ordre comunicada del Ministeri de Sanitat de 27 d’agost que aprova la declaració d’actuacions coordinades en salut pública davant la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 20202-2021 i el document per a la «gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021» elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El Pla de Contingència de cada centre de treball ha de ser un document pràctic, preventiu, predictiu i reactiu, amb l'exposició clara i real de les mesures i compromisos que assumeix el centre de treball per a evitar el risc de contagi a les persones treballadores i a la ciutadania usuària del Servei Públic.

El començament del curs 2020-2021 ha de realitzar-se a partir d'una planificació profunda i rigorosa que permeta, a més d'establir les mesures necessàries per a previndre i controlar la pandèmia, complir els objectius educatius i de sociabilitat, que afavorisquen el desenvolupament òptim de la infància i de l’adolescència, pal·liar la bretxa educativa generada, previndre el fracàs escolar, l'abandó educatiu primerenc i garantir l'equitat.

S'hauran de considerar els següents principis bàsics de prevenció:

 1. Informació sobre el SARS-CoV-2 i la COVID-19

 2. Limitació o control del contacte interpersonal. La limitació del contacte físic es mantindrà:

  - de manera general, mantenint una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones en el centre educatiu;

  - mitjançant l'ús obligatori de màscara higiènica o quirúrgica a partir dels 6 anys (primer curs d’Educació Primària) independentment de la distància interpersonal, sense perjudici de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic;

  - i/o conformant grups de convivència estable, en l'àmbit dels quals no s’aplicaran criteris de limitació de distància.

 3. Aplicació de mesures de prevenció personal. La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexora del colze i utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.

 4. Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d'aules, espais comuns i instal·lacions i, la ventilació freqüent dels espais de convivència seran objecte d'especial atenció.

 5. Gestió de casos. La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d'una situació de sospita o aparició d'un cas. Es publicarà en breu el document «Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris durant el curs 2020-2021».

4.9.1. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC

1. El personal empleat públic que presta els seus serveis en els centres docents s'incorporarà al seu lloc de treball el dia 1 de setembre de 2020.

De conformitat amb l'indicat en el document de 22 de juny del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el qual s'estableixen les Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres educatius en el curs 2020-2021, en el Protocol de Protecció i Prevenció davant de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS-Cov-2, en versió de 14 de juliol de 2020, el personal empleat públic pertanyent als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat, a cada moment, com a grups vulnerables per a la COVID-19 (persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys) podran incorporar-se sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se, informant els equips directius del centre de la seua condició de vulnerabilitat. En cas de dubte, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la situació clínica d'aquest personal, emetent el corresponent informe.

En tot cas, cal considerar l'indicat a La guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris que figura a l'Annex II del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al Sars-CoV-2 publicat pel Ministeri de Sanitat (14 de juliol de 2020) que s'adjunta com a annex.

2. Tot el personal treballador del centre educatiu verificarà diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19. En aquest cas s'haurà de contactar amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de cita web [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ]. No s'haurà d'acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l'absència de risc per a la mateixa persona i per a la resta de l'alumnat.

S'informarà d'aquesta circumstància al centre.

Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

4.9.2. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT

1. Després de la situació de crisi sanitària i social viscuda, l'acolliment de l'alumnat serà un aspecte clau a cuidar sobretot per a l'alumnat amb situacions de major vulnerabilitat emocional i social i es tractarà d'evitar que es donen situacions d'estigmatització en relació a la COVID-19.

2. Durant el curs 2020-2021 els centres hauran d'extremar les mesures de salut i seguretat com a conseqüència dels possibles escenaris que es puguen produir d'acord amb l'evolució de la situació sanitària provocada per la COVID-19. En aquest sentit, per col.laborar amb el compliment de les normes de salut i d’higiene per a l’alumnat, d’acord amb els protocols determinats pel Pla de Contingència del centre, les famílies o l’alumnat mateix, en cas de ser major d’edat, hauran de complimentar un compromís de col.laboració i de compliment dels requisits per accedir al centre educatiu, que s’adjunta com a Annex III.

3. S'indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, les famílies o l’alumnat mateix en cas de ser major d’edat, vigilaran l'estat de salut de l’alumnat i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa per anar al centre educatiu. A més, els centres estaran equipats amb termòmetre per si fóra necessària la seua utilització.

Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19, s'haurà de contactar amb el telèfon d'atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de citaweb [ http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html ]. S'informarà d'aquesta circumstància al centre. L’equip mèdic corresponent indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

4. L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerables per a la COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial i en general, malalties cròniques d’alta complexitat que puguen trobar-se agreujades pel SARS-CoV-2), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir-hi. Es valoraran de forma conjunta per la família o per l’alumnat mateix en el cas de ser major d’edat i per l’equip mèdic corresponent, les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

5. A l'efecte del protocol per a la prevenció i control de l'absentisme escolar i del nombre màxim de faltes d'assistència permeses, les absències derivades de l'aplicació de les anteriors mesures es consideraran sempre justificades.

4.9.3. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ

1. La direcció del centre establirà els canals de comunicació amb el centre educatiu perquè qualsevol personal empleat públic i l’alumnat que presente simptomatologia que poguera estar associada amb la COVID-19 i aquell que ha estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat d'1,5 metres durant un temps d'almenys 15 minuts, ho comunique.

2. S'assegurarà un procediment per a separar l'alumnat o el personal treballador amb símptomes en el centre educatiu i un procediment d'informació als pares i mares. S'habilitarà una dependència o local d'aïllament temporal, espai COVID-19”, en cada centre educatiu, dotada dels recursos materials necessaris.

- Quan l’alumnat inicie símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre durant la seua jornada escolar, s’avisarà a la persona responsable COVID-19 del centre. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumnat de 6 o més anys, si és possible a partir de 3 anys, sempre que no existisca contraindicació per a la seua utilització, i una altra per a la persona adulta que el cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors i, per si l'alumnat no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús. Tot el material de protecció haurà de disposar-se dins d'una caixa estanca. Se’l portarà a una sala d’ús individual, espai COVID, triada prèviament, pròxima a un lavabo que dispose de ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la màscara i els mocadors d'un sol ús. Es procurarà que en aquest espai hi haja el mínim de material possible i s'hagen retirat tots els objectes que puguen dificultar després una bona neteja. S'avisarà la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s'avalue el seu cas. S’evitarà que altres persones del centre entren en contacte amb aquest alumnat. La recollida de l’alumnat per part de la familia es realitzarà, el més prompte possible, a l’entrada del centre i es procurarà que el transport siga en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.

- Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.

- En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar, s'avisarà al 112.

- El centre es posarà a la disposició dels serveis assistencials i de salut pública, per a facilitar la informació que es requerisca per a organitzar la gestió adequada de possibles casos i l'estudi i seguiment de contactes.

En tot cas, s’aplicarà el que s’ha establit en el document per a la «Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021».

3. S'haurà de proporcionar informació i formació a l'alumnat i al personal del centre sobre les mesures contemplades en el Pla de contingència del centre.

- Es garantirà un canal de comunicació d’informació sobre les mesures que s’hauran de prendre.

- S’informarà i formarà a les persones treballadores del centre sobre els riscos de contagi i la propagació de la COVID-19 amb especial atenció a les vies de transmissió i a les mesures de prevenció i protecció adoptades pel centre.

- Es recomana realitzar un recordatori a l'inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.

- Es recordaran també a l'entrada i a l’eixida del centre les indicacions sobre: horari d'entrada, acompanyament de pares i mares a l'entrada, mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar en el centre, desinfecció de mans a l'entrada, entre altres.

- S'informarà a través de diversos mitjans sobre: les mesures d'higiene personal, periodicitat de la rentada de mans en el centre, mesures d'etiqueta respiratòria, la necessitat d'evitar compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l'ús d'utillatge i/o eines, i de la distància de seguretat que hauran de mantindre.

- La formació de l’alumnat també és fonamental per a la prevenció del virus. L’alumnat rebrà educació per a la salut per possibilitar una correcta higiene de mans i higiene respiratòria i l’ús adequat de la mascareta.

4.9.4. INSTRUCCIONS GENERALS QUE S'HAURAN DE GARANTIR PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

A) DESPLAÇAMENTS

S'hauran de desenvolupar les següents instruccions, ordres i/o indicacions:

a) En el desplaçament al/del centre educatiu:

Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.

Es fomentarà, amb la finalitat de limitar els contactes, el transport actiu (desplaçament a peu o amb bicicleta) al centre educatiu, per a això es promocionaren en col·laboració amb els ajuntaments, rutes segures i es facilitaren aparcaments de bicicletes.

Les mesures a seguir per al servei complementari del transport escolar col·lectiu són:

Ús de màscares. L'ús de la màscara és obligatori per a les persones majors de 6 anys i recomanat per a majors de 3 anys, durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada. Es recomana que el servei de transport, amb la coordinació del centre educatiu, dispose de màscares per a proporcionar-les a l'alumnat en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.).

No serà obligatori en els següents supòsits:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara.

b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o de dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

c) Causa de força major o situació de necessitat.

En aquests supòsits es poden habilitar les primeres files del vehicle per a aquests usuaris, mantindre la distància de seguretat entre els seients, o facilitar qualsevol altre mecanisme que resulte viable (mampares i altres).

Assignació de seients. S'assignarà i s'organitzarà la distribució de l’alumnat dins del transport limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l'habilitació d'espais per a persones amb discapacitat. L'assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic. L'alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l'inici de la cua per a les persones que ocuparan els seients de darrere. La baixada es farà en ordre invers, sense aglomeracions i evitant contactes.

S'hauran de coordinar els horaris de les rutes i dels centres escolars, per a optimitzar el temps en les entrades i les eixides del centre.

Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. L’alumnat, abans de pujar i baixar del vehicle, haurà de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L'empresa haurà de disposar de gel hidroalcohòlic, en coordinació amb el centre educatiu, i serà l'encarregada de dur a terme les mesures de seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, entre torns o rutes, seguint la normativa vigent referida a l'ús dels productes autoritzats per les autoritats sanitàries.

En el supòsit que s'haja notificat algun cas de la COVID-19 en una persona usuària del servei, l'empresa haurà d'aplicar les mesures de desinfecció, segons normativa vigent.

b) Entrades i eixides al centre educatiu.

Sempre que siga possible s'establiran zones d'entrada i d’eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s'han de programar entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions.

Per a l’alumnat menor acompanyat de familiars pot resultar d'interés pràctic, assenyalar una distància a 2 o més metres de l'accés al recinte, des d'on poder deixar als xiquets i xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma al centre. Si és necessari, s'organitzaran cues amb senyalització de la distància recomanada.

c) Desplaçaments pel centre educatiu.

Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnat pel centre facilitant en la mesura del possible que siga el professorat qui acudisca a l'aula de referència o realitze les seues sessions de manera telemàtica en el cas dels grups de convivència estable.

El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i per les escales es farà de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. Es recomana assenyalar línies de separació en el centre dels corredors i indicar la conveniència de circular sempre per la zona indicada per a cada direcció (“carril o camí dret”). Es procedirà d'igual forma en les escales i s'indicarà la recomanació, en la mesura del possible, de no tocar els passamans o baranes. En les escales es pot recomanar deixar una distància de quatre escalons entre persones que pugen o baixen.

Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància de seguretat (1,5 metres) entre l'alumnat assistent. Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l'ús dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d'oci. L’ús del pati durant el temps d’esbarjo o en les activitats programades en aquest, es realitzarà de forma esglaonada per evitar aglomeracions i garantir la distància de seguretat tant a l’entrada com a l’eixida de l’aula. A més, es realitzarà la distribució de l’alumnat per sectors, i es reforçarà la vigilància del temps de pati. L’ús del pati per diferents grups de convivència estable s’organitzarà garantint la distància de seguretat i evitant el contacte entre diferents grups.

B) EN EL CENTRE EDUCATIU

1. Tasques de gestió administrativa i de reunions imprescindibles amb personal alié al centre que s'hagen de realitzar en el centre educatiu.

S'hauran d'establir els mitjans telemàtics necessaris a fi d'evitar la concurrència de pares i mares en el centre educatiu.

En el cas que siga necessària l'atenció presencial, s'establirà un sistema de cita prèvia, indicant el dia i l'hora d'atenció.

El personal alié al centre tindrà l'obligació d'entrar amb màscara respiratòria.

Es facilitaran unes instruccions amb recomanacions d'higiene personal de mans abans de l'entrada al centre, indicacions que hauran de seguir-se i que hauran sigut establides pel centre.

S'hauran de restringir els moviments de personal alié el màxim possible, i el públic en general haurà de quedar-se en l'exterior de l'edifici i guardar la distància de seguretat.

En la mesura que siga possible es procurarà generar itineraris de recorregut en els edificis, com ara: marcar sentits de recorregut en corredors (anada/tornada), ús d'escales (només pujada/només baixada), accessos (en portes diferenciades d'entrades i eixides), portes (personal o usuaris), i uns altres similars, per a evitar que les persones es creuen. S'elaborarà una instrucció en la qual s'establirà la regulació de la circulació de les persones pel centre.

2. Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en el centre educatiu.

- Respecte a l'ús de màscares s'estarà al que es disposa en l'apartat 1.3 de la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció davant la COVID-19 (DOGV 18/07/2020). L'obligació de l'ús es refereix a màscares, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús adequat, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l'ús de màscara amb vàlvula exhalatòria, excepte en l'àmbit professional per al cas en què aquest tipus de màscara puga estar recomanada.

- Així mateix, s’haurà de tindre en compte el que s’ha establit en l’Ordre comunicada del Ministre de Sanitat de 27 d’agost que aprova la declaració d’actuacions coordinades en salut pública davant la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2020-2021.

Segons les diferents etapes educatives han de tindre's en compte diferents consideracions:

Alumnat:

▪ Educació Infantil: la màscara no és obligatòria.

▪ Educació Primària: La màscara és obligatòria.

▪ A partir d'Educació Secundària: La màscara és obligatòria.

▪ En el transport escolar col·lectiu el seu ús és recomanable per als majors de 3 anys i obligatori a partir dels 6 anys.

Personal empleat públic del centre:

L’ús de mascaretes higièniques o quirúrgiques és obligatori per a tot el personal empleat públic del centre.

 • El centre comptarà amb màscares quirúrgiques o màscares FFP2 per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i l’aplicació del protocol de gestió de casos.

 • A més comptarà amb màscares higièniques o quirúrgiques per a tot el personal del centre i, en cas de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a l'alumnat (oblit, deterioració o altres circumstàncies).

 • En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d'asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara, persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la màscara, persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, quan es desenvolupen activitats que dificulten o impedisquen la utilització de màscares i quan les persones estiguen soles.

- El personal alié al centre de treball, el personal concurrent en el centre de treball, l'alumnat i tot el personal treballador del centre haurà de portar màscara de protecció respiratòria, amb les excepcions indicades anteriorment. El seu ús de manera adequada és una mesura complementària i no ha de ser un reemplaçament de les mesures preventives establides, per exemple, distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca, ja que un mal ús pot comportar més risc de transmissió.

- S'hauran de garantir els equips de protecció respiratòria per al personal treballador del centre educatiu.

- L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació de paper, maquinària, aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.

- Es realitzarà una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa almenys a l’entrada i a l’eixida del centre educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i en tot cas un mínim de cinc vegades al dia.

- S'haurà de garantir la disponibilitat de sabó, de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic.

- S'indicaran també les instruccions a seguir per a la correcta rentada de mans i la ubicació dels gels hidroalcohòlics (entrada del centre, banys, entrada de les aules o portes interiors d'entrada del pati o gimnàs, entrades a la cuina, a l'interior de les sales de reunions o del professorat, etc.).

- Evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. Evitar donar-se la mà.

- En tossir o esternudar, cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu ús.

- S'establirà també la gestió de residus i els mitjans materials necessaris (poals de fem, quan resulte possible amb tapa i pedal).

- Es disposarà de tota la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el màxim d'informació general i s'establiran les zones i dependències dels centres educatius, que permeta a tot el personal treballador del centre, a l’alumnat i al personal alié al centre, seguir les mesures de prevenció de contagis de la COVID-19 establides. Mantindre una distància interpersonal d'1,5 metres.

3. Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives

- Interaccions amb persones externes a l'organització del centre educatiu.

 • Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal alié a l'organització i visites al centre d'altres professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas necessari es facilitarà que l'acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica. S'evitaran gestos d'afecte o de cortesia social amb els usuaris que suposen contacte físic, fins i tot el fet de donar la mà.

 • Durant el període d'incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d'Educació Infantil, no estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o altres familiars dins de l'aula.

 • Si cert alumnat del centre amb necessitat específica de suport educatiu disposa d'una persona assistent personal reconeguda per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o rep col·laboració de personal de la Fundació ONCE o d'una altra Fundació o Associació externa al centre, aquest personal, només tindrà contacte directe amb l'alumnat al qual assisteix, utilitzarà màscara higiènica, i haurà de mantindre amb la resta de l'alumnat la distància mínima interpersonal d’1,5 metres.

 • La comunicació amb les famílies i responsables legals de l'alumnat o d'aquests amb el professorat o amb l’equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica.

 • Els esdeveniments esportius o les celebracions que hagen de realitzar-se en el centre educatiu, es realitzaran sense públic.

- Reorganització dels espais i grups educatius del centre.

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària de la confecció de grups d'alumnat com a conseqüència de la necessitat d'adaptar-la a les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19. Entre aquestes mesures s'inclou la possibilitat de constituir grups de convivència estable (GCE) per a l'alumnat de menor edat, atés que és l'opció que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i jugar entre ells, ja que és impossible, a més de contraproduent, que en aquestes edats s'intente que estiguen en el centre mantenint tot el temps la distància social d’1,5 m.

A les aules que no siguen grup de convivència estable GCE es calcularà la distància entre llocs escolars i es reorganitzaran els espais de manera que l'alumnat compte amb una separació d'almenys 1,5 metres entre persones. En qualsevol cas, la disposició de l'alumnat evitarà en la mesura del possible l’encarament dels escolars.

En Educació Infantil i fins a segon curs d'Educació Primària, els centres podran adoptar obligatòriament la seua organització en grups de convivència estable (GCE) de l'alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de distància. A més, s’ha de garantir la estanquitat del grup de convivència estable en totes les activitats que es realitzen dins del centre educatiu.

 • Per a Educació Infantil els GCE tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de fins a tres nivells educatius.

 • Des de 1r fins a 2n curs d'Educació Primària aquests grups tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.

En els cursos de 3r, 4t, 5é i 6é d'Educació Primària, els centres podran adoptar la seua organització mitjançant grups de convivència estable (GCE) de l'alumnat o mitjançant grups en els quals s'ha de respectar la distància mínima interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

 • L'organització dels cursos configurats com a GCE tindran un màxim de 20 escolars i podran estar configurats amb alumnat de dos nivells educatius consecutius.

 • L'organització dels cursos no configurats com GCE es conformarà respectant la distància mínima interpersonal d’1,5 m. Els centres utilitzaran les aules/espais més grans per a situar aquests grups i ajustarà el nombre màxim d'alumnat que cap en cada grup. En aquest cas l'aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la superfície de l'aula (m²) per 2,25.

L’alumnat dels grups de convivència estable podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el nombre de contactes. El personal docent i no docent que no forme part del grup de convivència estable i interaccione amb aquest mantindrà la distància interpersonal.

Aquells centres que no disposen dels espais necessaris per a situar tots els grups d'alumnat que haja de configurar o quan el centre considere que és la millor opció per al funcionament del centre i per a l'atenció adequada al seu alumnat, es podrà flexibilitzar el màxim de 20 alumnes dels GCE i podrà arribar, excepcionalment, fins a 25.

El personal educador d'Educació d’Infantil, el personal educador d’Educació Especial, el personal fisioterapeuta i el personal intèrpret de llengua de signes, podrà interactuar amb més d’un alumne o alumna de diferents grups en el centre amb les mesures de protecció que es determinen per a cada circumstància. En general es recomana usar roba/bata que puga ser llavada diàriament a temperatura de 60° i s'extremaran les mesures higièniques de rentada de mans després de canvi de bolquer, neteja de secrecions, etc.

L'aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la superfície de l'aula (m²) per 2,25

Per reduir al mínim els desplaçaments de l’alumnat en el centre, cada grup tindrà la seua aula de referència i en general serà el professorat el que es desplace.

L’àrea d’educació física s’impartirà, preferentment, a l’aire lliure. Es podrà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, d’equip i de contacte respectant les mesures de sanitat i d’higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment el manteniment de la distància mínima de seguretat, quan siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.

Quan no es puga mantindre la distància mínima interpersonal, s’evitaran aquelles activitats en el centre educatiu que comporten la barreja de l’alumnat de diferents grups de convivència estable o classes.

- Mesures addicionals Educació Especial

 • Els Centres d'Educació Especial s'organitzaran per tutories i a més, hauran de crear «nuclis de convivència» per etapes o segons el criteri que establisca la direcció de cada centre. L'alumnat d'un mateix nucli de convivència podrà compartir: activitats en grup, pati, menjador, etc. El nombre total d'alumnat per «nucli de convivència» serà, aproximadament, de 20 alumnes.

 • Els centres que compten amb més d'un o d'una fisioterapeuta assignaran a cada professional alumnat d'un mateix «nucli de convivència». Els centres que compten amb una única persona fisioterapeuta, atendrà tot l'alumnat designat. El personal educador d'educació especial compartit amb diversos grups realitzarà les seues funcions de manera fixa en els agrupaments que es determine, d'un mateix «nucli de convivència».

 • Els mestres i les mestres de Pedagogia Terapèutica de suport i els mestres i les mestres d'Audició i Llenguatge realitzaran la seua intervenció sempre amb l'alumnat del mateix «nucli de convivència».

 • Les unitats específiques d'Educació Especial en centres ordinaris es configuraran com un grup de convivència estable i serà atés pel personal específic que està adscrit a les esmentades unitats. Si l'equip educatiu el considera adequat, podrà determinar si l'alumnat d'aquestes unitats forma part del grup estable de la unitat específica o, si és el cas, del grup estable de l'aula ordinària, tenint en compte els recursos personals de què disposa. En el cas de les unitats específiques situades en IES, l'alumnat sí que podrà interactuar amb el grup de referència sempre que es respecte la distància mínima interpersonal d’1,5 metres.

◦ Limitació de contactes

 • S'organitzarà l'entrada i l’eixida de manera que un membre del personal acompanyarà cada escolar a la seua aula de referència, si no és autònom per a anar-hi sol.

 • S'assignarà un lavabo per cada 1-2 grups, si és possible. Si no, s'intensificarà la neteja i la desinfecció.

 • Quan es vagen a produir desplaçaments pel centre educatiu, es comptarà amb un horari i una organització que possibiliten que els grups no coincidisquen alhora en els desplaçaments.

◦ Mesures de prevenció personal

 • Es recomana intensificar la higiene de mans (amb aigua i sabó) assegurant els següents moments: a l’entrada i a l'eixida del centre educatiu, després d'esternudar o sonar-se, en canviar d'espai o d'activitat, abans i després de dinar, després d'anar al bany i sempre que hi haja brutícia visible i en tot cas, un mínim de 5 vegades al dia. L’alumnat rebrà educació per a la salut per possibilitar una correcta higiene de mans i higiene respiratòria i l’ús adequat de la mascareta.

 • Es recomana evitar la utilització de gel hidroalcohòlic en xiquets i xiquetes que es fiquen les mans sovint en la boca. Tindre precaució de no deixar el gel accessible sense supervisió.

 • No es recomana l'ús de màscara en el centre educatiu ni per a menors de tres anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d'asfíxia) ni en persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la màscara o persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització el seu ús adequat i quan es porten a terme activitats que dificulten o impedisquen l’ús de mascaretes com ara, en practicar esport intens.

 • És important consolar els escolars i pot ser freqüent la necessitat de tindre'ls en braços o tindre una interacció pròxima amb ells per a la seua adequada atenció. Quan se'ls agafe en braços o siga necessària una interacció estreta, la persona cuidadora podrà portar màscara higiènica, màscara quirúrgica, mascaretes quirúrgiques i pantalla facial protectora. quan l’alumnat no la utilitze, segons les indicacions d’ús de mascareta per al personal empleat públic nomenades anteriorment.

 • En el cas de les persones treballadores, es recomana portar el cabell recollit i evitar l'ús d'anells, polseres, arracades i penjolls.

 • En la mesura que siga possible utilitzar roba de treball que es llave diàriament a alta temperatura.

◦ Ventilació del centre

 • Atés que la ventilació és una de les mesures més eficaces per a minimitzar la transmissió, i que es recomana ventilar sovint, es tindrà una especial precaució en aquests grups d'alumnat per a evitar accidents.

- Mesures addicionals Educació Infantil de Primer Cicle

◦ Aplicaran les mesures contemplades en Educació Especial, i a més:

 • Per a les migdiades, es recomana col·locar els matalassets, intercalant la direcció en la qual es col·loca l’alumnat (cap i peus en diferent direcció). Es farà un canvi diari de llençols o coixins o utilitzarà cadascú la seua pròpia canviant-les almenys setmanalment i sempre que estiguen brutes.

 • Tots els grups d'alumnat d'Educació Infantil de primer Cicle es configuraran obligatòriament com a grups de convivència estable.

 • Després del canvi de bolquer es desinfectarà el canviador entre alumnes, o s'utilitzarà un canviador personal per a cadascun d'ells.

 • Durant el període d'incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d'Educació Infantil, no estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o familiars dins de l'aula.

- Protocol per al servei de menjador escolar.

 • Abans de menjar s'ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra s'haurà de repetir en finalitzar d'aquesta. Durant aquesta s'han de posar a la disposició de l'alumnat dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

 • El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, ni estris, ni begudes.

 • En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per al personal usuari i els recordatoris de mesures d'higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de màscares).

L'hora de menjar suposa diferents reptes, atés que les màscares no es poden usar mentre es menja i els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts.

Per a això es proposa:

- Utilització de les aules per a menjar, mantenint l'estructura dels grups de convivència estable en Educació Infantil i Educació Primària. Per a això es garantiran les condicions higièniques de les aules per tal que proporcionen la seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum.

 • Per a això cada aula, en la mesura del possible, hauria de tindre el seu propi carret amb tots els estris: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.

 • El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat educativa inclosa en la formació de l'alumnat, i es podrà involucrar a aquest en la preparació de l'espai per a menjar, en l'assumpció de les normes d'higiene (ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i ús de gel desinfectant) en la preparació del servei del menjar, en l'acte alimentari, en la recollida posterior i en les mesures higièniques posteriors.

- Utilització del menjador escolar. En general, s'organitzarà l'espai del menjador i els horaris de tal forma que siga possible el compliment de la distància interpersonal d'1,5 metres. En cas de ser utilitzat per grups de convivència estable, no serà necessari mantindre entre l’alumnat la distància interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup. S’evitarà que un grup determinat de convivència estable interacciona amb un altre. S’assignaran llocs fixes durant tot el curs per a l’alumnat.

 • En la mesura que siga possible es marcaran i/o se senyalitzaran circuits d'entrada i d’eixida així com llocs d'espera previs al servei. Serà obligatori portar màscara en els circuits d'entrada i d’eixida del menjador o en els locals on es menge.

 • En el menjador escolar, es poden mantindre safates cobertes que seran recollides per l’alumnat sota la supervisió d'un monitor o d’una monitora. Si no estan cobertes, les safates seran dispensades i recollides per una única persona.

 • En qualsevol cas s'han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destinació alumnat amb al·lèrgia i intolerància alimentaria. Aquestes hauran de ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.

 • Si l'elaboració i/o servei de menjars està a càrrec d'una empresa aliena al centre, com un servei de càtering o una cuina d'un bar o restaurant, en les especificacions dels nous contractes s'haurà de fer referència al fet que s'han de prendre les mesures de prevenció establides en el document “Mesures preventives generals en relació amb l'alerta per la COVID-19 (SARSCoV-2) per a establiments, per a activitats d'elaboració i per a servei de menjars i de begudes”.

Neteja i ventilació en el menjador escolar

 • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.

 • S'haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.

Quant a la ventilació, es realitzarà igual que en altres espais del centre: abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.

- Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (escola matinera i activitats al centre i fora del centre).

De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i protecció:

 • El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2020-2021 s'ajustarà a l'evolució de la COVID-19, i es promouran especialment les activitats complementàries que es desenvolupen fora del centre educatiu.

 • Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.

- Zones comunes.

 • Es prioritzara, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci

 • A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o en altres zones comuns, durant el temps d’esbarjo o durant la realització d’altres activitats, es procurarà:

 • escalonar els horaris de descans.

 • garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i al retorn a l'aula.

 • senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors.

 • reforçar la vigilància a l'hora de l’esbarjo per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat.

 • l'ús del pati per part dels grups de convivència estable s'ha de limitar a aquests grups, garantint que entre cadascun hi haja suficient distància per a evitar el contacte entre grups diferents.

 • si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa d'espais alternatius, l'alumnat romandrà, preferentment, a la seua aula sota la vigilància de l'últim professor o professora amb el qual ha estat. En aquest cas, cal procurar mantindre l'aula ventilada durant l'esbarjo.

 • En cas d’utilitzar vestuaris i dutxes, aquests es netejaran i es desinfectaran almenys 2 vegades al dia i sempre després de cada torn d’ús. Es garantirà la distància de seguretat per a les persones usuàries i no se superarà la proporció de 2,25 m2 per persona.

Verificar que la distància de seguretat estiga garantida en totes les zones comunes (aules, menjador, lavabos, vestuaris, etc.) bé mitjançant disminució de l'aforament bé mitjançant escalat temporal. Així mateix, en biblioteques, sala d'informàtica, sales de descans, de trobada, de reunions, de tallers i d’acolliment, també ha de ser contemplada aquesta mesura.

S'hauran de definir els sentits de circulació dels corredors, sobretot si són inferiors a 1,5 metres. Establint un ordre d'eixida i d’entrada de les aules per a evitar aglomeracions.

S'hauran d'establir portes d'entrada i d’eixida independents, quan siga possible, per a evitar creuaments i preveure les zones comunes d'ús reduït.

La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física d'1,5 metres entre cada persona, i sense tocar les baranes, i en cas de no ser possible en un únic sentit.

Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació màxima serà d'una persona en cas de persones adultes i de dues persones en cas de menors o de necessitat d’acompanyants. La disposició de les persones usuàries en l’espai interior serà la que permeta la major distància de separació.

S'haurà d'estudiar en cada centre de treball la necessitat de col·locació d'elements estructurals (barreres, mampares, etc.) per a garantir la distància de seguretat, sobretot en els llocs d'atenció al públic.

Es col·locarà la cartelleria d'informació necessària i es planificarà la formació que haurà de rebre tot el personal i l'alumnat del centre.

Es realitzaran les reunions necessàries respectant la distància màxima de seguretat.

- Organització de la higiene del centre educatiu.

La direcció del centre coordinarà amb les persones responsables de l'empresa o amb el personal empleat públic corresponent, la neteja i desinfecció principalment de les superfícies o zones de major contacte i afluència d'alumnat:

Es col·locarà dispensador de gel desinfectant a les aules.

En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, reforçant-la en aquells espais que ho precisen en funció de la intensitat d'ús. Es farà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.

En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'assecatge de mans, o gel hidroalcohòlic, sempre que l’alumnat siga major d’edat. L’alumnat deurà llavar-se acuradament les mans cada vegada que faça ús del lavabo.

En la neteja i higiene se seguiran les següents pautes:

- S'utilitzaran desinfectants com ara: dissolucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l'ús d'aquests productes sempre es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

- Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura i posteriorment es procedirà a la rentada de mans.

- Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn amb especial atenció al mobiliari i a altres elements susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d'una persona treballadora.

- Les mesures de neteja s'estendran també, en el seu cas, a zones privades del personal treballador, com ara: vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

- Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts a l’inici i al final de la jornada, durant l’esbarjo, i sempre que siga possible entre classes, mantenint les finestres obertes tot el temps que siga possible. Es reforçarà la neteja dels filtres de l'aire i s'augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de climatització, en el seu cas, per a aconseguir una major renovació de l'aire per millorar la seua la qualitat.

- S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'assecatge de mans i gel hidroalcohòlic.

- En la mesura que siga possible es mantindran les taules lliures de papers o d'altres objectes per a facilitar la seua neteja diària.

-S'evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.

- Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empren per a l'assecatge de mans o per al compliment de l’“etiqueta respiratòria” seran rebutjats en papereres amb bossa o en contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal. També s’hi dipositarà el material d'higiene personal (màscares, guants de làtex, etc.). Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent.

- En cas d'usar roba específica per a les activitats en el centre docent (pitets, bates i uns altres) es recomana la seua neteja diària. Una vegada usada ha de manipular-se el menys possible, ser suaument enrotllada i portar-se directament a la llavadora o col·locar-la en una bossa per al seu trasllat al lloc de rentada. Ha de llavar-se a una temperatura de, almenys, 60 °C durant 30 minuts o amb qualsevol altre mètode que garantisca la correcta higienització.

4. Coordinació amb empreses concurrents.

Es duran a terme les activitats de coordinació d'activitats empresarials que corresponguen quan les empreses que presten serveis en els centres docents ho facen sota la direcció d'òrgans de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació d'activitats empresarials fa referència a l'intercanvi d'informació preventiva entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les empreses contractades que presten els seus serveis en les instal·lacions gestionades per aquesta conselleria.

Amb la finalitat de complir el que es disposa en l'article 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, i en el Reial decret 171/2004, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de les vies de comunicació apropiades, proporcionarà a les empreses alienes contractades la informació sobre els riscos que puguen afectar les activitats desenvolupades en aquestes, les mesures referides a la prevenció d'aquests riscos i les mesures d'emergència que han d'aplicar.

En el cas especial que ens ocupa, òbviament, es farà especial incidència en les mesures relacionades amb la protecció davant la COVID-19.

Les empreses que intervenen en el centre facilitaran al seu personal la formació i les mesures preventives obligatòries, que estiguen indicades per les normes sanitàries, per a protegir-lo individualment.

Com a mitjà de coordinació, es proposarà l'intercanvi d'informació i de comunicacions, per a això se seguirà el procediment de coordinació d'activitats empresarials elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi. SPRL_PPRL_01. Procediment de coordinació d'activitats empresarials.

La Directora general de Personal Docent La Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ANNEX I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENERALS A IMPLANTAR

Índex de les mesures a implantar

ZONA ACCÉS/EIXIDA EDIFICI

TOT EL CENTRE DE TREBALL

DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES

ZONES COMUNES (corredors, ascensors, sala de professors, sales de juntes, despatxos de reunions, sala d'actes, departaments didàctics, biblioteques i menjador)

LAVABOS

PATI/ESBARJO

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

PERSONAL DOCENT

PERSONAL EDUCADOR INFANTIL

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

PERSONAL INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES

PERSONAL FISIOTERAPEUTA

MESURES GENERALS PER A LES AULES DE TOTS ELS NIVELLS

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL

MESURES ESPECÍFIQUES AULA EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUPS QUE NO SÓN DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’ESO, BATXILLERAT I FP

MESURES ESPECÍFIQUES AULA TALLER LABORATORI

MESURES ESPECÍFIQUES PER A FP (PRÀCTIQUES AMB TERCERES PERSONES)

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT)

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’FPA

MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL

MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE MÚSICA

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’INFORMÀTICA

MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O PROVES

Llistat de mesures:

1 - Formació/ Informació

9 - Neteja i desinfecció

2 - Distanciament

10 - Higiene personal

3 - Barreres físiques

11 - Gestió de residus

4 - Limitació d'aforament

12 - Ventilació

5 - Senyalització

13 - Coordinació d'activitats empresarials

6 - Protecció individual

14 - Organitzativa

7 - Redistribució de torns

8 - Teletreball

Ordre

Tasca /Activitat / Recinte

Escenari

(1, 2 i 3)

Tipus de mesura

(codificació)

Descripció de les mesures a implantar

1

2

3

1

ZONA ACCÉS/EIXIDA EDIFICI

3

1.- Formació/Informació

5.- Senyalització

Es disposaran cartells informatius de no permesa l'entrada a les persones que presenten símptomes compatibles amb SARS-CoV-2.

2

3

1.- Formació/Informació

5.- Senyalització

Es disposaran cartells informatius en tot el centre de treball, especialment en les zones d'accés/eixida i zones comunes sobre higiene de mans, etiqueta respiratòria i distància de seguretat (Cartelleria: FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S13).

3

3

2.- Distanciament

A més del personal treballador del centre i de l'alumnat, únicament accediran al centre les persones que es comprove que tenen la cita, en data i hora, i de manera individualitzada, excepte aquells casos en els quals es tracte d'una persona adulta acompanyada per una persona amb discapacitat, menor o major. Indicant-los que romandran en les instal·lacions el temps imprescindible per a la realització de les gestions pròpies del procediment.

4

3

2.- Distanciament

S'establirà un ús diferenciat per a l'entrada i per a l'eixida del centre educatiu.

5

3

6.- Protecció Individual

Es donaran les oportunes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) accedisca al centre amb protecció respiratòria amb les excepcions previstes en la normativa.

6

3

10.- Higiene Personal

Es col·locarà dispensador de solució hidroalcohòlica en les zones d'accés i d’eixida del centre, a les entrades de les aules o en punts estratègics per a garantir la correcta higiene de mans.

7

3

10.- Higiene Personal

Es donaran les oportunes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) realitze una correcta higiene de mans (on realitzar-la, amb quina periodicitat, com…).

8

3

11.- Gestió de residus

Es disposarà de contenidor amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en la zona d'accés/entrada.

9

3

14.- Organitzativa

Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al centre i les interiors romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies sempre que siga possible.

10

TOT EL CENTRE DE TREBALL

3

2.- Distanciament

5.- Senyalització

S'organitzarà i se senyalitzarà la circulació de persones i haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat.

11

3

2.- Distanciament

Es prendran mesures per a minimitzar el contacte entre les persones procurant mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres.

12

3

2.- Distanciament

Aules. Es redistribuiran els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres.

13

3

2.- Distanciament

Es garantirà la distància de seguretat en tots els despatxos, departaments didàctics i zones de treball.

14

3

2.- Distanciament

5.- Senyalització

9.- Neteja i desinfecció

Laboratoris, aules específiques i tallers, sales d'audició o aules de dansa. S'empraran únicament els llocs que permeten mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres. Se senyalitzaran els llocs que no puguen ser ocupats. En finalitzar cada sessió es netejarà i es desinfectarà el material emprat i els llocs emprats.

15

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran màscares higièniques per a tot el personal del centre (quirúrgiques o FFP2 quan calga) i, en cas de necessitat es disposarà de màscara higiènica/quirúrgica per a l'alumnat (oblit, deterioració o altres circumstàncies).

16

3

9.- Neteja i desinfecció

S'ha establit una instrucció de treball específica en la qual s'indica el reforç de la neteja i es concreten les zones, els llocs, els elements superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de cadascun i els o les responsables de la comprovació de les mesures. Està inclosa una política intensificada de neteja i de desinfecció per a quan existisca evidència d'un cas o d’un contacte estret.

17

3

11.- Gestió de residus

Es disposaran contenidors amb tapa i pedal, o amb doble bossa, per eliminar paper d'un sol ús en els lavabos i en la dependència destinada al confinament de personal amb símptomes. La bossa de fem de les papereres dels llocs de treball ocupats es retirarà diàriament amb els seus residus per a la seua gestió adequada.

18

3

12.- Ventilació

Es modificarà el funcionament dels sistemes de ventilació dels equips a fi de garantir la màxima ventilació de totes les estades i aconseguir una adequada qualitat d'aire. Per a això se seguiran les recomanacions establides en el SPRL_DTPRL_06.

19

3

13.- Coordinació d'activitats empresarials

S'establirà un procediment de treball específic per a la realització de la neteja en el qual s'indicaran les zones, els llocs, els elements superficials a incidir, la freqüència de neteja diària de cadascun i els o les responsables de la comprovació de les mesures.

Se sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de manera que s'incidisca sobre elements de treball com ara: taules de treball, taules i cadires d'alumnat, prestatgeries, taulells i taules d'atenció al públic, teclats i pantalles d'ordinadors, passamans, telèfons, pantalles tàctils, lavabos, mobiliari d'ús públic, polsadors i botoneres d'ascensors, filtres del sistema de climatització, papereres de pedal per al material d'higiene, etc.

20

3

14.- Organitzativa

S'establirà la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses concurrents (neteja i seguretat) i s’establiran reunions periòdiques amb els o les responsables de les empreses i amb el personal treballador del centre, a fi d'informar de les mesures adoptades i el compliment d'aquestes pel personal concurrent.

21

DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES

3

14.- Organitzativa

5- Senyalització

10.- Higiene Personal

6.- Protecció individual

S'habilitarà un espai tancat i pròxim a un lavabo, que es destinarà exclusivament per a ser emprat com a espai d'aïllament temporal, es disposarà en el seu interior de productes d'higiene de mans, i d’un contenidor amb pedal i bossa de plàstic dins. A l'exterior d'aquesta estada es disposarà de contenidor tancat per a residus. Aquesta estada estarà senyalitzada a la seua porta d'accés Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-19, se’l dotarà de màscara quirúrgica i romandrà en l'espai habilitat com a aïllament temporal fins que puga abandonar el seu lloc de treball, a més d'activar el protocol de neteja i de ventilació del seu lloc de treball. Si una persona estudiant iniciara símptomes compatibles amb la COVID-19, se’l portara a aquest espai separat. Es facilitarà una mascareta quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que el cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. Es disposarà de cartelleria FPRL_GT_03_S01, FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 i FPRL_GT_03_S10.

22

ZONES COMUNES (corredors, ascensors, sala de professors, sales de juntes, despatxos de reunions, sala d'actes, departaments didàctics, biblioteques i menjador)

3

5.- Senyalització

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i comprensió de les mesures de prevenció i d'higiene. Es cuidarà que aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. Es disposarà de cartelleria per a zones comunes.

FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 FPRL_GT_03_S04, FPRL_GT_03_S06, FPRL_GT_03_S07, FPRL_GT_03_S08, FPRL_GT_03_S9, FPRL_GT_03_S10 i FPRL_GT_03_S13.

23

3

5.- Senyalització

Es disposarà de cartelleria per a recordar l'aforament màxim permés i la prioritat d'ús de l'ascensor per una persona, i especialment, per a persones amb dificultat de mobilitat, embarassades, etc., amb FPRL_GT_03_S08. Se senyalitzarà en el sòl la distància d'espera.

24

3

10.- Higiene Personal

Es distribuiran dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatxos, en zones comunes com ara: sala de reunions, sales de juntes, entrada de la sala d'actes, i a l'entrada dels lavabos, per a garantir la correcta higiene de mans.

25

3

5.- Senyalització

Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació màxima serà d'una persona en cas de persones adultes i dues persones en cas de menors i acompanyant.

26

3

14.- Organitzativa

Les portes de les zones comunes romandran obertes en la mesura que siga possible.

27

3

14.- Organitzativa

S'establirà el flux de circulació en els corredors i en les zones comunes. En les vies de circulació, sempre que l'ample d’aquestes ho permeta, es definiran els sentits de circulació separats, almenys, per la distància de seguretat d’1,5 metres i se senyalitzarà el sentit de circulació. En aquells corredors que no es puga complir la mesura anterior i existisca una via alternativa per a recórrer el sentit contrari, se senyalitzarà el sentit únic. En cas d'impossibilitat, s'informarà el personal treballador i l'alumnat i s'identificarà amb la senyalització de prioritat de pas.

28

3

2.- Distanciament

Sala de juntes, sala de professorat i despatxos de reunions. Per a limitar el nombre de persones presents simultàniament en un espai, es realitzaran les reunions presencials necessàries, en aquest cas es deixaran dos seients entre persones o una distància suficient, procurant mantindre la distància de seguretat lineal d'almenys 1,5 m. Tot el personal usarà màscares.

29

3

2.- Distanciament

4.-Limitació d’aforament

5.- Senyalització

Sales de reunions, biblioteca i sala d'actes. Es deixaran dos seients entre persones, una vegada calculat l'aforament màxim permés. Entre files es disposaran els seients permesos en diagonal. S'intentarà deixar lliure la primera i l’última fila, així com els seients contigus als corredors, procurant mantindre la distància de seguretat d’1,5 m.

A les biblioteques, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en sala, sempre que no se supere l'aforament del 75% i es mantinga la distància interpersonal d’1,5 m. L'ús de la màscara serà obligatori en tot moment. Se senyalitzarà l'aforament i es col·locaran cartells informatius sobre mesures higièniques i sanitàries per al correcte ús dels serveis bibliotecaris.

30

3

14.- Organitzativa

7.- Redistribució de torns

Menjador. Es podrà utilitzar per a altres tasques.

A més, s'ha de respectar la distància interpersonal d’1,5 metres. La disposició de les taules i cadires haurà de ser de tal forma que possibilite el compliment de la distància de seguretat. En el cas dels grups de convivència estable que vagen a utilitzar el menjador, no serà necessari respectar la distància de seguretat entre membres del mateix grup, però sí que s'haurà de mantindre’s aquesta distància de seguretat amb la resta de grups, que podrà complementar-se amb separacions de superfície de material no porós.

S’organitzarà les entrades i les eixides del menjador de manera escalonada, evitant l'aglomeració del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i de l’alumnat. Quedaran definides i senyalitzades les zones de circulació.

31

3

14.- Organitzativa

2.- Distanciament

10.- Higiene Personal

6- Protecció individual

Menjador: En els menjadors que tinguen autoservei, haurà d'evitar-se la manipulació directa dels productes per part de l'alumnat i del personal treballador. Aquest servei el realitzarà el personal treballador de menjador llevat que es tracte de productes envasats prèviament, amb totes les mesures d'higiene i de prevenció de riscos de contagi davant de la COVID-19.

El personal de menjador que realitze el servei en taula haurà de guardar la distància de seguretat, en la mesura que siga possible. Utilitzarà sempre màscara.

L'alumnat i el personal docent i no docent també utilitzarà en tot moment la màscara per al desplaçament pel menjador, excepte durant la ingesta de l'aliment.

32

3

9- Neteja i desinfecció

Els elements auxiliars del servei, com ara: la vaixella, la cristalleria, la coberteria o la mantellera, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, lluny de zones de pas de l'alumnat i personal treballador.

El protocol de neteja s'estendrà també a les zones de la cuina on es netejarà periòdicament tota la vaixella, la coberteria i la cristalleria en el rentavaixella.

Es prioritzarà l'ús de productes monodosi d'un sol ús, per a dispensació de tovallons, de vinagreres, de setrills o altres d’utensilis similars, o bé, podran ser servits pel personal del menjador.

33

LAVABOS

3

4- Limitació d’aforament

12- Ventilació

Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de finestres, caldrà mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna es realitze amb la tapa del vàter tancada quan existisca.

34

3

11.- Gestió de residus

Es disposaran contenidors amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en els lavabos. La bossa de fem de les papereres es retirarà amb major freqüència per a la seua gestió adequada.

35

3

14.- Organitzativa

Es reduirà l'aforament per a garantir la distància de seguretat d’1,5 metres. En els lavabos molt reduïts es farà un ús individual d'aquests. Es romandrà a l'exterior i es guardarà la distància de seguretat.

36

3

13.- Coordinació d’activitats empresarials

S'incrementaran les tasques de neteja i de desinfecció en els lavabos i es comprovarà i es garantirà la disponibilitat de paper d'un sol ús, de sabó de mans i de gel hidroalcohòlic.

37

PATI/ESBARJO

3

14.- Organitzativa

Es prioritzarà, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats educatives i d'oci.

38

3

1.- Formació/Informació

5- Senyalització

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i comprensió de les mesures de prevenció i d’higiene. Es cuidarà que aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries.

39

3

2.- Distanciament

S’assegurarà la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres. S’adaptarà les condicions de treball necessàries al pati o esbarjo, com ara:

escalonar els horaris de descans.

garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i al retorn a l'aula.

senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors.

reforçar la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat.

limitar l'ús de pati per part dels grups de convivència estable garantint que entre cadascun d'aquests hi haja suficient distància per a evitar el contacte.

Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa d'espais alternatius, l'alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de l'últim professor o professora amb el qual haja estat. En aquest cas cal procurar mantindre l'aula ventilada durant l'esbarjo.

40

3

9.- Neteja i desinfecció

En el protocol de neteja i de desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre contemplat el reforç i l’especial atenció a les zones o als objectes d'ús comú, i a les superfícies de contacte més freqüents (porteries, bancs, lavabos…) s'haurà d'indicar la freqüència de neteja i de desinfecció d'aquests.

41

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència d'aigua, de sabó i de paper d'un sol ús en els lavabos del pati.

42

3

11.- Gestió de residus

9.- Neteja i desinfecció

Es disposaran, en diversos punts del pati i dels lavabos d'aquest, papereres amb doble bossa o amb tapa i pedal, que es netejaran com a mínim 1 vegada al dia, amb bossa que permeten l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes potencialment contaminades. Les bosses interiors de les papereres del pati i/o lavabos hauran de ser tancades abans de la seua extracció, posteriorment es dipositaran en els residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la neteja i la desinfecció diària de les papereres, de manera que queden netes i amb els materials recollits, amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental.

43

3

12.- Ventilació

Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de finestres, caldrà mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna es realitze amb la tapa del vàter tancada, per la qual cosa s'haurà de garantir el mecanisme de tancament del vàter.

44

3

4. Limitació d’aforament

L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos serà d'una persona per a espais de fins a quatre metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; en aquest cas, també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per a lavabos de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estada, i s’haurà de mantindre durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal.

45

3

14.- Organitzativa

Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria del pati o dels lavabos d'aquest: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc.

46

3

14.- Organitzativa

S’organitzaran les entrades i les eixides del pati de manera escalonada, evitant l'aglomeració del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i de l’alumnat. Si l'organització d'entrada i d’eixida del pati es realitza mitjançant files es garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat (exemple: corda o similar amb marques a 1,5 metres, etc.).

47

3

14.- Organitzativa

Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al pati romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies.

48

3

14.- Organitzativa

5- Senyalització

S'establiran i se senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap al pati, evitant la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estable o del personal docent, no docent i de l’alumnat.

49

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en la zona habilitada al pati que garantiran les mesures de seguretat.

50

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar l'exposició a la COVID-19, utilitzant SPRL_DIPRL_11.

51

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions del procediment a seguir per aquest personal a l'entrada d'un usuari (informació que ha de subministrar-li davant la COVID-19, actuacions davant un accident en el centre, mesures que ha d'adoptar durant la permanència en el centre, etc). Aquestes instruccions seran actualitzades periòdicament.

52

3

1.- Formació/Informació

El personal empleat públic serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual.

53

3

3.- Barreres Físiques

Es col·locaran mampares transparents amb un buit en la part de baix per a facilitar l'intercanvi de documentació garantint així el distanciament entre les persones externes a l'edifici i entre el personal d'administració i subaltern.

54

3

14.- Organitzativa

Es redactaran instruccions per al personal de recepció i de seguretat perquè recorden a la resta del personal i als possibles usuaris que respecten l'aforament i la distància de seguretat i que no passen de la senyalització de la distància mínima indicada en el sòl. Aquest personal podrà romandre a l’exterior a l'espera de poder passar.

55

3

5.- Senyalització

Se senyalitzarà en el sòl la distància de seguretat en la qual haurà de romandre la persona usuària en el taulell del vestíbul de l'edifici principal i de la secretaria del centre.

56

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual que siguen necessaris.

57

3

14.- Organitzativa

Es prohibirà la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció oficials.

58

3

14.- Organitzativa

S'establiran sistemes per a evitar aglomeracions com ara: la cita prèvia, l’atenció telefònica o les comunicacions telemàtiques, etc.

59

PERSONAL DOCENT

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè l'alumnat se situe en les taules de treball i en les aules habilitades per a aconseguir la distància de seguretat.

Es comprovarà i es garantirà l'aforament permés a l'aula mantenint la distància de seguretat.

L'aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la superfície de l'aula (m²) per 2,25.

60

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal docent, incloent-hi fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar l'exposició a la COVID-19, a través del SPRL_DIPRL_11.

61

3

1.- Formació/Informació

El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual.

62

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball que siguen necessaris, com ara: màscares higièniques o quirúrgiques en el seu cas.

63

3

2.- Distanciament

En la mesura que siga possible es mantindrà la distància de seguretat establida d’1,5 metres.

64

3

14.- Organitzativa

Actuació davant un possible cas d'alumnat o docent amb símptomes compatibles amb la COVID-19: S’activarà el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica (mascaretes FFP2, o si no pot ser mascareta quirúrgica i pantalla facial, si s’acompanya alumnat que no pot usar mascareta) (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat; comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, es contactarà amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon de referència i es contactarà amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de neteja, de desinfecció i de ventilació establit.

65

3

14.- Organitzativa

Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 s'establirà un llistat del personal treballador exposat, el tipus de treball efectuat, així com un registre de les corresponents exposicions.

66

3

14.- Organitzativa

El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a l'alumnat per a la realització de la higiene de mans i d’etiqueta respiratòria. En tot cas es facilitarà l'ús de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i a l’eixida de l'aula (especialment en les eixides al lavabo).

67

3

6.- Protecció individual

9.- Neteja i desinfecció

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a la temperatura de 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

68

3

9.- Neteja i desinfecció

Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu i aigua o amb solució hidroalcohólica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible s'haurà de desinfectar després del seu ús.

Per al cas, que per tractar-se de maquinària específica o materials especials, aquests es desinfectaran atenent les instruccions del fabricant.

69

3

10.- Higiene personal

Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d’anells, d’arracades i de penjolls, mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

70

3

14.- Organitzativa

Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

71

3

14.- Organitzativa

Els actes públics quedaran ajornats fins que la situació varie en funció de les indicacions de les autoritats.

72

3

6.- Protecció individual

El professorat d'Audició i Llenguatge haurà de distribuir l'alumnat de manera que, quan es facen tasques de fonació, es guarde la distància mínima de seguretat d’1,5 m, per a evitar que es projecten gotes envers el professorat.

73

PERSONAL EDUCADOR INFANTIL

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en les taules de treball i en les aules comunes habilitades que garantisquen les mesures de seguretat. S'hauran d'adaptar les condicions de treball, fins i tot l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre les persones treballadores.

74

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a garantir l'exposició al coronavirus. Es facilitarà un canal de comunicació àgil amb l'equip COVID_19 format en el centre i/o la persona responsable referent.

75

3

1.- Formació/Informació

El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual, la higiene personal, les distàncies de seguretat i totes aquelles mesures de prevenció adoptades per a garantir la seua seguretat i salut.

76

2

6.- Protecció Individual

Serà obligatori l'ús de màscara en tots els casos. Quan s'estiga amb el grup de convivència estable en Educació Infantil, s’utilitzara màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019), es recomana lús de pantalla facial protectora (UNEIX_EN 166:2002).

77

2

6.- Protecció Individual

Actuació davant un possible cas d'alumnat o personal empleat públic: Activar el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat; (màscara FFP2 o si no és possible mascareta quirúrgica i pantalla facial, si s’acompanya alumnat que no puga usar mascareta), comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon de referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de neteja, de desinfecció i de ventilació establit.

78

3

6.- Protecció Individual

Per a les tasques de canvi de bolquer, manipulació d'aliments, cura de ferides, etc., tal com es troba establit en la ER, s'hauran d'utilitzar guants de plàstic d'un sol ús després de cada ús/tasca, seguint el procediment de col·locació, d'ús i de retirada establit.

79

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball.

80

3

6.- Protecció Individual

9.- Neteja i desinfecció

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a temperatura superior a 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

81

3

9.- Neteja i desinfecció

Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu i d'aigua o de solució hidroalcohòlica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible, s'haurà de desinfectar després del seu ús.

82

3

10.- Higiene Personal

Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d'anells, d'arracades i de penjolls, caldrà mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

83

3

14.- Organitzativa

Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

84

3

14.- Organitzativa

Si algun membre del personal o de l'alumnat presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 s'establirà un llistat de personal exposat, així com un registre de les corresponents exposicions.

85

PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en les taules de treball i en les aules comunes habilitades que garantisquen les mesures de seguretat. S'hauran d'adaptar les condicions de treball, fins i tot l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre les persones treballadores.

86

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a garantir l'exposició al coronavirus. Es facilitarà un canal de comunicació àgil amb l'equip COVID_19 format en el centre i/o persona responsable referent.

87

3

1.- Formació/Informació

El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual, la higiene personal, les distàncies de seguretat i totes aquelles mesures de prevenció adoptades per a garantir la seua seguretat i salut.

88

2

6.- Protecció Individual

10.- Higiene Personal

Durant les tasques fora de l'aula o del centre o durant el trasllat a altres centres, serà obligatori l'ús de màscara.

89

2

6.- Protecció Individual

Serà obligatori l'ús de màscara en tots els casos. Ja que podria existir la necessitat d’atenció a personal amb discapacitat o amb una situació de dependència que l’impedisca ser autònom en una interacció molt propera, es recomana l’ús de màscara quirúrgica (UNE-EN14683:2019+AC:2019) més pantalla facial protectora (UNE-EN166:2002).

90

2

6.- Protecció Individual

Actuació davant un possible cas d'alumnat o personal empleat públic: Activar el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat (màscara FFP2, o si no és possible màscara quirúrgica i pantalla facial si s’acompanya alumnat que no puga utilitzar mascareta); comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon de referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de neteja, de desinfecció i de ventilació establit.

91

2

6.- Protecció Individual

10.- Higiene Personal

En actuacions realitzades pels educadors d’Educació Especial que comporten imprescindiblement el contacte físic amb l'alumnat que necessita la seua atenció, s'haurà de realitzar prèviament i posteriorment una higiene de mans adequada, tant l'educador com l'alumnat al qual s’atén i s'empraran guants per a la realització de l'activitat. Guants d'un sol ús que hauran de complir amb la norma UNE-EN ISO 374 amb marcat específic de virus. Es recomana l'ús de protecció ocular (ulleres o pantalla facial UNE-EN 166) en aquelles actuacions en les quals existisca la possibilitat que l'alumnat puga projectar diferents fluids corporals (saliva, esputs, etc.) o menjar.

92

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball.

93

3

6.- Protecció Individual

9.- Neteja i desinfecció

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a temperatura superior a 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

94

3

9.- Neteja i desinfecció

Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu i d'aigua o de solució hidroalcohòlica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible, s'haurà de desinfectar després del seu ús.

95

3

10.- Higiene Personal

Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d'anells, d'arracades i de penjolls, caldrà mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

96

3

14.- Organitzativa

Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

97

PERSONAL INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en les taules de treball i en les aules comunes habilitades que garantisquen les mesures de seguretat. S'hauran d'adaptar les condicions de treball, fins i tot l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre les persones treballadores.

98

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a garantir l'exposició al coronavirus. Es facilitarà un canal de comunicació àgil amb l'equip COVID_19 format en el centre i/o persona responsable referent.

99

3

1.- Formació/Informació

El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual, la higiene personal, les distàncies de seguretat i totes aquelles mesures de prevenció adoptades per a garantir la seua seguretat i salut.

100

3

2.- Distanciament

Si no es pot garantir aquesta distància de seguretat o es consideren necessaris per a la tasca a desenvolupar amb l'alumnat, es podran col·locar elements efímers a una altura adequada (mampares, panells, etc.) que faciliten la separació.

101

3

6.- Protecció Individual

Durant les tasques fora de l'aula o del centre o durant el trasllat a altres centres, serà obligatori l'ús de màscara .

102

2

6.- Protecció Individual

Actuació davant un possible cas d'alumnat o personal empleat públic: Activar el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat (màscara FFP2, o si no és possible màscara quirúrgica i pantalla facial si s’acompanya alumnat que no puga utilitzar mascareta); comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon de referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de neteja, de desinfecció i de ventilació establit.

103

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball.

104

3

6.- Protecció Individual

9.- Neteja i desinfecció

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a temperatura superior a 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

105

3

9.- Neteja i desinfecció

Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu i d'aigua o de solució hidroalcohòlica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible, s'haurà de desinfectar després del seu ús.

106

3

10.- Higiene Personal

Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d'anells, d'arracades i de penjolls, caldràmantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

107

3

14.- Organitzativa

Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

108

3

14.- Organitzativa

Si algun membre del personal o de l'alumnat presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 s'establirà un llistat de personal exposat, així com un registre de les corresponents exposicions.

109

PERSONAL FISIOTERAPEUTA

3

1.- Formació/Informació

Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en les zones de treball i aules comunes habilitades que garantisquen les mesures de seguretat. S'hauran d'adaptar les condicions de treball, fins i tot l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garantisca el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre les persones treballadores.

110

3

1.- Formació/Informació

Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a garantir l'exposició al coronavirus. Es facilitarà un canal de comunicació àgil amb l'equip COVID_19 format en el centre i/o persona responsable referent.

111

3

1.- Formació/Informació

El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de protecció individual, la higiene personal, les distàncies de seguretat i totes aquelles mesures de prevenció adoptades per a garantir la seua seguretat i salut.

112

3

1.- Formació/Informació

El personal de fisioteràpia donarà indicacions a l'alumnat, en la mesura que siga possible, sobre com higienitzar les mans, etiqueta respiratòria, manteniment de distància prudencial cara-cara, ús adequat de la màscara (si l'alumnat que assistira pot mantindre-la col·locada), etc.

113

2

6.- Protecció Individual

Actuació davant un possible cas d'alumnat o personal empleat públic: Activar el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara quirúrgica (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a l'espai separat (màscara FFP2, o si no és possible màscara quirúrgica i pantalla facial si s’acompanya alumnat que no puga utilitzar mascareta); comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al seu domicili, contactar amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon de referència i contactar amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de neteja, de desinfecció i de ventilació establit.

114

2

6.- Protecció Individual

10.- Higiene Personal

En les actuacions realitzades pels fisioterapeutes que requerisquen contacte físic amb l'alumnat que necessita la seua atenció, canvis posturals, i altres actuacions relacionades amb la motricitat de l'alumnat, s'haurà de realitzar prèviament i posteriorment la higiene de mans adequada, tant del fisioterapeuta com de l'alumnat al qual s'atén, i s'empraran guants per a la realització de l'activitat (guants d'un sol ús que hauran de complir amb la norma UNE-EN ISO 374.5:2016 amb marcat específic de virus). En aquelles actuacions en les quals no siga possible l'ús de guants, el personal de fisioteràpia realitzarà una correcta higiene de mans (abans i després de tocar l'alumnat, després del contacte amb un fluid corporal i després de tocar qualsevol útil o superfície que puga haver estat en contacte amb l'alumnat.

Es recomana l'ús de protecció ocular (ulleres o pantalla facial UNE-EN 166) en aquelles actuacions en les quals existisca la possibilitat que l'alumnat puga projectar diferents fluids corporals (saliva, esputs, etc.) o menjar.

115

3

6.- Protecció Individual

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball. Serà obligatori l'ús de màscara en tots els casos. Ja que podria existir la necessitat d’atenció a personal amb discapacitat o amb una situació de dependència que l’impedisca ser autònom en una interacció molt propera, es recomana l’ús de màscara quirúrgica (UNE-EN14683:2019+AC:2019) més pantalla facial protectora (UNE-EN166:2002).

116

3

6.- Protecció Individual

9.- Neteja i desinfecció

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a temperatura superior a 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs.

117

3

9.- Neteja i desinfecció

Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu i d'aigua o de solució hidroalcohòlica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible, s'haurà de desinfectar després del seu ús.

118

3

10.- Higiene Personal

Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d'anells, d'arracades i de penjolls, caldrà mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans.

119

3

14.- Organitzativa

Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells.

120

3

14.- Organitzativa

Si algun membre del personal o de l'alumnat presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 s'establirà un llistat de personal exposat, així com un registre de les corresponents exposicions.

121

MESURES GENERALS PER A LES AULES DE TOTS ELS NIVELLS

3

1.- Formació/Informació

5- Senyalització

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i comprensió de les mesures de prevenció i d'higiene. Es cuidarà que aquesta informació es mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries.

122

3

5- Senyalització

Es recomana senyalitzar amb bandes antilliscants en el sòl, la ubicació dels grups, de taules i de cadires per a l'alumnat, els corredors de circulació a les aules, etc., amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat.

En el grup de convivència estable no resulta possible garantir la distància de seguretat, per a determinades activitats i sempre que les condicions de l'aula ho permeten, per exemple si entra professorat especialista, es recomana, intentar establir distàncies de seguretat entre l'alumnat i el personal docent (exemple: matalassets, zona de sòl, corredors, etc.).

123

3

9.- Neteja i desinfecció

En el protocol de neteja i de desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre contemplat el reforç i l'especial atenció a les zones o als objectes d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents comara: taules, poms de portes, mobles, sòls, penjadors, i altres elements de similars característiques, s'haurà d'indicar la freqüència de neteja i de desinfecció d'aquests, com per exemple en els lavabos on serà d'almenys 3 vegades al dia. Es recomana també, el reforç de la neteja i de la desinfecció després de la utilització de l'aula per a menjar i en el cas que l'aula vaja a canviar d'alumnat.

124

3

9.- Neteja i desinfecció

Eliminar de les aules adorns i elements difícils de netejar i de desinfectar sovint. En la mesura que siga possible, es mantindran les joguines, els llibres i altres en espais tancats quan no s'usen o bé s'aïllaran, a manera de cobertura, amb material no porós.

125

3

9.- Neteja i desinfecció

S'utilitzaran objectes, joguines i materials educatius que es puguen netejar i desinfectar de manera senzilla. Si s'utilitzen joguines o peluixos de tela, s'han de poder llavar a alta temperatura.

126

3

9.- Neteja i desinfecció

Es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús pel personal del centre, tenint la precaució de no deixar-los en un lloc accessible per a l'alumnat menor sense supervisió. El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a l'alumnat per a la realització de la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria. En tot cas es facilitarà l'ús a les mans de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i eixida de l'aula (especialment en les eixides al lavabo).

127

3

11.- Gestió de residus

9.- Neteja i desinfecció

Es disposarà en els diferents espais de l'aula de papereres amb doble bossa i a poder ser amb tapa i pedal que permeten l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres residus potencialment contaminants. Les bosses interiors de les papereres de l'aula i/o lavabos hauran de ser tancades abans de la seua extracció, posteriorment es dipositaran en els residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la neteja i desinfecció diària de les papereres amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental.

128

3

12.- Ventilació

S'hauran de fer tasques de ventilació de manera més freqüent a les aules, i per espais d'almenys 10-15 minuts (a l'inici de la jornada, en finalitzar, durant l’esbarjo i sempre que siga possible entre classes i amb les mesures de prevenció d'accidents necessàries: sempre que les condicions meteorològiques i l'edifici ho permeten, mantindre les finestres obertes el major temps possible intentant no crear corrents forts d'aire; s'haurà d'augmentar el subministrament d'aire fresc i no s'ha d'utilitzar la funció de recirculació d'aire interior. Els ventiladors (d'aspes, dempeus, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de gotícules, per la qual cosa no són recomanables. No obstant això, en el cas que per raons d'augment de temperatura de l'aula siga necessari el seu ús puntual, haurà de ser complementat amb un augment de la ventilació natural, de manera que el flux de l'aire no es dirigisca cap a l'alumnat o cap al personal del centre. Aquest s'utilitzarà a la menor velocitat possible, garantint la menor quantitat de turbulències possible.

129

3

14.- Organitzativa

Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria de l'aula si n'hi haguera: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc.

130

3

14.- Organitzativa

S'organitzarà les entrades i les eixides de les aules de manera escalonada, evitant l'aglomeració del personal. Si l'organització d'entrada i d’eixida de l'aula es realitza mitjançant files es garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat.

131

3

14.- Organitzativa

Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes interiors romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies.

132

3

14.- Organitzativa

5- Senyalització

S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap a les diferents aules, evitant la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estable (GCE).

133

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL

3

2.- Distanciament

9.- Neteja i desinfecció

Durant la migdiada, es recomana col·locar els matalassets distanciats, intercalant la direcció en la qual es col·loca l'alumnat (cap i peus en diferent direcció). Es procurarà que cada alumne o alumna utilitze el mateix matalasset, dispose, en el seu cas, de llençol i coixí propi i es procedisca a la neteja i desinfecció dels matalassets després del seu ús.

134

3

9.- Neteja i desinfecció

Després del canvi de bolquer es desinfectarà el canviador entre l'alumnat, o s'utilitzarà un canviador personal per a cadascú.

135

3

10.- Higiene Personal

Es garantirà que les aules estiguen en adequades condicions higièniques, de manera que s’hi puga menjar respectant la seguretat alimentària.

136

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de sabó en els lavabos de les aules.

137

3

12.- Ventilació

Els lavabos de les aules hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar.

138

MESURES ESPECÍFIQUES AULA EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)

3

10.- Higiene Personal

Es garantirà que les aules estiguen en adequades condicions higièniques, de manera que s'hi puga menjar respectant la seguretat alimentària.

139

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules de manera que no resulte directament accessible per a l’alumnat.

140

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUPS QUE NO SÓN DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

3

2.- Distanciament

L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situarà l'alumnat en taules individuals, de manera que compte amb una separació d'almenys 1,5 metres entre ubicacions fixes.

141

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules de manera que no resulte directament accessible per a l’alumnat. Es recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es tindran en un lloc no accessible a l'alumnat, tenint la precaució de no deixar-los sense supervisió.

142

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’ESO, BATXILLERAT I FP

3

2.- Distanciament

L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situarà l'alumnat en taules individuals, de manera que compte amb una separació d'almenys 1,5 metres entre ubicacions fixes.

143

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules. Es recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es tindrà la precaució de no deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat menor sense supervisió.

144

MESURES ESPECÍFIQUES AULA TALLER / LABORATORI

3

9.- Neteja i desinfecció

En el cas de tallers, laboratoris i aules d’informàtica, es recomana l’ús individualitzat d’eines, equips, màquines i ordinadors garantit en tot moment la neteja i desinfecció d’aquest equipament després de cada ús si ha de ser utilitzat per un altre alumne o una altra alumna de la mateixa classe, o en finalitzar aquesta.

145

MESURES ESPECÍFIQUES PER A FP (PRÀCTIQUES AMB TERCERES PERSONES)

3

6.- Protecció individual

2.- Distanciament

PERRUQUERIA:

- Deixar un espai de 2 metres entre la clientela en la zona tocadors.

- Disposar sempre de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la clientela.

- Facilitar mascaretes si la clientela no la porta.

- Facilitar la resta dels elements per a la realització del servei (bata, capes d’un sol ús, etc.) que la clientela haurà de posar-se.

- Evitar joies a les mans com ara: polseres, anells, arracades,... i portar el cabell recollit.

HOSTALERIA:

- Per evitar la contaminació creuada es recomanable no tocar amb les mans objectes personals (mòbil, orelleres, etc.) durant la jornada laboral.

- Cabells recollit, roba neta i no portar joies, les ungles han d’estar curtes i netes.

- Neteja de mans freqüent i sistemàtica.

- Ús de màscara en la preparació d’aliments de consum en cru i en l’emplatat, quan a la cuina no es puga garantir una distància amb la resta del personal i/o en el servei del menjar.

- Garantir la correcta ventilació dels espais (sala, cuina, etc.)

AUTOMOCIÓ:

- Caldrà desinfectar el vehicle després de cada ús, especialment tiradors, palanca de canvi, volant, etc., utilitzant gel hidroalcohòlic o altres desinfectants

- Llavar la roba de treball una vegada acabada la jornada i no usar la mateixa roba l'endemà. Llavar-la en la llavadora i amb aigua calenta, per assegurar la seua desinfecció.

146

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (FCT)

3

14.- Organitzativa

Caldrà seguir els mateixos protocols i les mateixes mesures de protecció que s'hagen establit per al personal treballador en el centre de treball on es desenvolupe la FCT.

147

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’FPA

3

2.- Distanciament

L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situarà l'alumnat, de manera que compte amb una separació d'almenys 1,5 metres entre ubicacions fixes.

148

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules. Es recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es tindrà la precaució de no deixar-los en un lloc accessible a l'alumnat menor sense supervisió.

149

MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL

3

10.- Higiene Personal

S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules de manera que no resulte directament accessible per a l’alumnat. Es recomana disposar a l'aula de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es tindrà en un lloc no accessible a l'alumnat, tenint la precaució de no deixar-los sense supervisió.

150

MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE MÚSICA

3

6.- Protecció individual

No s'haurà de tocar o projectar el so de cara al personal de la sala.

Vegeu nota 11, per a l'alumnat que utilitze un instrument de vent.

151

3

9.- Neteja i desinfecció

Els instruments propis no seran netejats a la sala. Si aquesta operació no es pot realitzar en el domicili, s'haurà de preveure una sala per a la realització d'aquesta operació.

Material compartit (faristol): Es desinfectarà després de cada manipulació amb una tovalloleta o paper i un producte amb base alcohol (fàcil volatilitat i atac al virus).

Utilització instrumental compartit (Piano i Arpa): higienitzat abans i després de cada ús.

- Piano: Vegeu nota 22.

- Arpa: Vegeu nota 33.

152

3

14.- Organitzativa

Els instrumentistes de vent hauran de desaiguar els seus instruments en recipients habilitats a aquest efecte.

Evitar deixar l'aigua produïda per la condensació sobre el sòl, depositant-la en un contenidor adequat per a eliminar les deixalles.

L'alumnat no haurà de bufar enèrgicament a través de l'instrument per a netejar-lo a la sala de realització de la prova.

153

3

14.- Organitzativa

2.- Distanciament

En els exercicis pràctics dels instrumentistes de vent i els exercicis que impliquen la veu, la projecció del so es realitzarà sempre cap a una direcció on no hi haja persones.

154

MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’INFORMÀTICA

3

1.- Formació/Informació

5.- Senyalització

Es recomana també, el reforç de la neteja i desinfecció després de la utilització de l'aula d'informàtica per l'alumnat (ordinadors compartits: superfície del teclat, del ratolí i de la pantalla).

Per a la desinfecció dels principals components compartits de la PVD (teclat, pantalla i ratolí), es podran utilitzar tovalloletes d'alcohol isopropílic al 70%, lliscant-les sobre la superfície d'aquests elements amb delicadesa, o bé el mateix producte químic amb base alcohol fàcilment evaporable, en esprai o en forma líquida aplicada en un drap de cotó, de microfibra o de qualsevol material que no deixe residus. L'aplicació no serà de manera directa i s'evitarà la humitat en qualsevol clivella.

155

MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O PROVES

3

6.- Protecció individual

2.- Distanciament

3.- Barreres Físiques

Realització d'intervencions o proves orals:

Utilització de màscares tant per a estudiants com per a professorat en tot moment.

Durant la realització de les intervencions o proves orals en les quals no siga possible l'ús de màscara, s'haurà de garantir entre els participants una distància de seguretat ampliada o s'hauran d'utilitzar barreres físiques tipus mampares.

156

3

14.- Organitzativa

Realització d'activitats i proves en paper:

No es podrà compartir material entre l'alumnat o amb el personal docent, per la qual cosa l'alumnat que participa ha d'assegurar-se de disposar de tot el necessari per a la realització de les activitats o proves.

157

3

14.- Organitzativa

El lliurament i devolució de les activitats o proves escrites haurà d'organitzar-se de manera que es limite el contacte directe per part de l'alumnat amb el personal empleat públic.

Rentada de mans o ús de gels hidroalcohòlics després de la manipulació de folis. En cas de no tindre aquesta possibilitat, es disposarà de guants de protecció.

ANEXO II GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS

Grups vulnerables

Patologia controlada

Patologia descompensada

Comorbiditat ≥ 2 aspectes

Exposició laboral

NR1

NR2

NR3

NR4

NR1

NR2

NR3

NR4

NR1

NR2

NR3

NR4

Malaltia cardiovascular/HTA

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Diabetis

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Malaltia pulmonar crònica

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Malaltia hepàtica crònica severa

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Insuficiència renal crònica

1

1

2

2

1

3

3

3

1

3

3

3

Immunodeficiència

1

3

3

3

1

4

4

4

1

4

4

4

Càncer en tractament actiu

1

4

4

4

1

4

4

4

1

4

4

4

Majors de 60 anys

Sense patologia

Patologia controlada

Patologia descompensada

1

1

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

Obesitat mòrbida (IMC>40)

Sense patologia afegida

Patologia afegida controlada

Patologia afegida descompensada

1

1

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

Embaràs

Sense complicacions ni comorbiditats

Amb complicacions o comorbiditats

1

3

3

3

1

4

4

4

NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques.

NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles.

NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI adequat i sense mantindre la distància de seguretat.

NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres generadores d'aerosols a persones COVID+, com per exemple RCP.

1

No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual.

2

Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a persones simptomàtiques amb EPIs adequats.

3

Pot continuar activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si impossibilitat, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible.

4

Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible.

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs lactància.

ANNEX III

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMIENT DELS REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que s’hi descriuen

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’anar al centre educatiu

Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’anar al centre educatiu

Nom i cognoms de la persona responsable

Data __ /__ /____

Signatura

1 Nota 1: En el cas dels instrumentistes de vent, no hi ha ara per ara estudis, segons el nostre coneixement, que mesuren la càrrega viral en l'aire que expulsen en tocar. No obstant això, és conegut que l'execució d'un instrument de vent produeix un intercanvi d'aire molt intens entre els pulmons i les vies respiratòries, amb, en part, una pressió d'aire elevada. No és clar fins i tot si la càrrega viral de l'aire es redueix en el camí a través de l'instrument. Es pot deduir que la descàrrega de l'aire de l'intèrpret en l'ambient pot comportar càrrega viral. No obstant això, i segons les últimes investigacions, l'aerosol que es produeix en tocar un instrument de vent no es propaga en l'ambient més intensament que el produït durant la respiració normal.

2 Nota 2: Neteja i desinfecció del piano, complementària a la diària i establida pel fabricant, per a evitar la propagació del virus.

El piano és un instrument format per materials de diversa naturalesa: fusta, acrílic, metall, ivori, etc. No tots els materials es poden netejar amb els mateixos productes, ja que alguns són més delicats que uns altres.

No s'han d'utilitzar productes abrasius. Les substàncies com el clor, el lleixiu, poden danyar la fusta i altres parts de l'instrument. El més adequat, en termes generals per al teclat, és emprar desinfectants amb base d'alcohol. S'evaporen ràpidament i tenen la capacitat de desactivar la càrrega vírica que es puga haver depositat en la superfície.

Es pot emprar una tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó per a rebutjar-ho en el contenidor adequat. L'exterior del piano, si és un acabat polièster d'alta lluentor, es pot netejar amb una baieta de microfibra, humitejada lleument amb aigua i una mica d'alcohol diluït però realment no es recomana utilitzar cap producte que no siga específic per a pianos. S'aconsella comprovar prèviament en una xicoteta part.

En superfícies xicotetes com el faristol, es pot usar el mateix desinfectant amb base d'alcohol que hem utilitzat per a les tecles.

Els experts aconsellen que no s'ha d'utilitzar vapor per a netejar les tecles ni part alguna part del piano, ja que l'aigua pot penetrar a l'interior causant un desastre en el nostre piano, bombant la fusta i oxidant el mecanisme i altres components metàl·lics, filtres, cuirs, etc. Realment, on hauria de ser més important incidir és en la part que està en contacte amb les nostres mans i possibles gotícules: sobretot el teclat, la tapa del teclat, el faristol i la banqueta.

3 Nota 3: Neteja i desinfecció de l'arpa, complementària a la diària i establida pel fabricant, per a evitar la propagació del virus.

L'arpa és un instrument format per diversos materials de diversa naturalesa (el triangle de l'arpa: de diferents fustes, la caixa de ressonància: de fusta, la placa corbada, discos, pedals i mecanismes interns: de llautó, entenimentades: niló, alpaca, coure, etc.)

Els experts recomanen netejar els instruments de corda de la mateixa manera que el piano (tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó amb desinfectant en base alcohol). Sempre que el fabricant ho permeta.

No obstant això també recomanen la utilització d'aerosols desinfectants formulats per a instruments musicals. Posteriorment i si fora necessari, utilitzar tovalloleta de paper d'un sol ús o cotó per a posterior rebuig.