Consell Escolar

És l’òrgan representatiu i participatiu de la Comunitat Educativa i exerceix les seues funcions de decisió, dintre del marc legal, respectant els drets de les families, professors/es, alumnat i personal d’administració i serveis.

Està compost per la Directora, la cap d'estudis, la secretària, set mestres elegits pel claustre, dos alumnes de 5é o 6é triats pels seus companys/es de nivell, nou pares/mares (un/a dels/de les quals és designat/ada per l'AMPA), un membre del personal de serveis i un representant de l'Ajuntament de Dénia.

Es reuneix com a mínim una vegada al trimestre, i ací podeu consultar els acords de cadascuna de les convocatòries.

unnamed