Prova d’accés a cicles 2020

Llistat d'admesos

Descarrega el llistat

Dates importants

 • Realització prova d'accés a grau superior: 1 i 2 de juliol.
 • Publicació llistes provisionals qualificacions: 6 de juliol.
 • Reclamació llistes provisionals qualificacions: de el 7 de juliol a el 8 de juliol.
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau superior fins al 8 de juliol.
 • Publicació llistes definitives qualificacions i lliurament de certificats de la prova: 10 de juliol.

Estructura de la Prova

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior serà comú per a tots ells.

La prova s'estructurarà en dos parts:

1. Part comuna: igual en tots els cicles formatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

a) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana).

b) Llengua Estrangera (Anglès).

c) Matemàtiques.

d) Tractament de la informació i Competència Digital.

2. Part específica: que presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cadascuna d'elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen segons el Cicle Formatiu que es vulga realitzar:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries seran Història del món contemporani, Economia de l'Empresa i Geografia.

Opció B. Tecnologia: les matèries seran Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II i Física i Química.

Horari de la Proves

- 1 de juliol:

15: 00-16: 15: Part General: Llengua i Literatura (1 h 15 min). 16: 30-17: 45: Part General: Llengua Estrangera (Anglès) (1 h 15 min).

18: 00-19: 15: Part General: Matemàtiques (1 h 15 min).

19: 30-20: 15: Part General: Tractament de la informació i Competència Digital (45 min).

- 2 de juliol:

16: 00-17: 15: Part Específica: Apartat B1 (1 h 15 min).

17: 30-18: 45: Part Específica: Apartat B2 (1h 15 min).

Lloc de realització

- La seu del CEED (dins del complex de la Misericòrdia) les aules 1.3, 1.4 i 1.5.

Normes a tenir en compte el dia de l'examen

1.- L'alumnat ha d'estar a l'entrada de l'CEED 10 minuts abans de fer l'examen. Si l'alumne està exempt d'algun examen o part no cal que es presente.

2.- L'alumnat ha de venir proveït del DNI o document d'identificació vàlid.

3.- Per complir les mesures de seguretat sanitària el centre ha establert un protocol d'entrada i d’eixida de centre, així com les distàncies mínimes entre persones. L'alumnat ha de portar la seua pròpia màscara, bolígrafs o utensilis permesos per a la realització de la prova. També està permès una ampolla d'aigua, però en cap cas estan permesos els mòbils.

Descarrega tota la informació

 

Proves lliures GES

Tribunal 1_VAL: Divendres, 19 de juny de 2020
C/ Casa de la Misericòrdia, 34 · València

Dia de les proves:

19 juny

Horari

09:30 a 11:30

Processos i Instruments Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

11:30 a 12:00 Descans

12:00 a 14:00

Món del Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00 a 19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

 • Este és el TRIBUNAL 1 de VALÈNCIA. En la ciutat hi ha 5 tribunals més. Comprova abans del dia 19 de juny a quin centre has d’acudir a examinar-te en este enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/VALENCIA_llistes_provisionals_admesos_exclosos_prova_GES_juny_2020.pdf .

 • Per favor, NO ES PRESENTE a les proves si presenta símptomes de Covid-19.

 • És obligatori l’ús de mascareta per a accedir a les proves.

 • No es permetrà l’accés al recinte d’acompanyants. Només podran passar les persones inscrites a les proves.

 • 45 minuts abans de l'inici de la prova es nomenarà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyola), o el seu NIE (altres nacionalitats) - imprescindible que estiguen en vigor.

 • És imprescindible una fotocòpia del seu document d'identificació (DNI, NIE) si no la va aportar en el moment de la matrícula.

 • Si ha fet la inscripció a les proves telemàticament, però no ha aportat la documentació en paper presencialment al PROP, aporte-la en dia de la prova, original i còpia, per tal que el tribunal la consigne. En cas contrari, no serà admés / admesa:

  • 2 exemplars de la instància de sol·licitud (per a l’Administració i per a la persona interessada)

  • Original i còpia del DNI o NIE (en vigor).

  • Altra documentació, si és el cas (convalidacions de mòduls o exempció de Valencià).

 • No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova s'ha realitzar en bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

 • S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció d'aquells que ja es tinga superats i acreditats convenientment. En cas de dubte consulte el Tribunal.

Notes provisionals:

27 juny: consulteu ací.

Reclamacions:

27 juny-1 juliol:

Notes definitives

2 juliol: consulteu ací:

Recollida de certificats a la secretaria del CEED.

Hackaton en el CEEDCV: Let’s Study

Alumnes de 1r i 2n del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web estan immersos en un Hackaton per a desenvolupar programari lliure relacionat amb l’educació.
Actualment estan desenvolupant “Let’s study”, una aplicació multiplataforma per a gestionar el temps dedicat a l’estudi. L’aplicació pot obtenir-se per a dispositius mòbils Google Play o visitar la seva versió web.

Instruccions Oficials Específiques per al final de curs

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es desenvolupen per al Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) i els centres col·laboradors d’Alacant i Castelló de la Plana, els aspectes regulats a la Resolució de 4 e maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l’inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169889081/CEED+val/39cf1881-c648-4407-a394-93c986686e66

Admissió Cicles Formatius curs 2020/2021

Consulta la informació de la pàgina de la Conselleria fins hui. Quan tinguem tota la informació, la publicarem en la nostra pàgina.

Videoconferència d’orientació a la prova d’accés a cicles formatius: alumne del CEED

El dimarts 12 de maig del 2020 es realitzarà una videoconferència d'orientació a les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional per al nostre alumnat matriculat en els cursos preparatoris.

Per a l'alumnat que es matricule i siga admés per a realitzar la prova en el nostre centre, la videoconferència es farà el dia 22 de juny.

Si vols més informació sobre la prova consulta el següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/46025799/proves-dacces-a-cicles-formatius-gs-opcions-a-i-b-2019/

Proves lliures per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària

Tribunal 1 VAL: divendres, 24 de gener de 2020

Lloc

Pl . Doctor Berenguer Ferrer, 11 València

Horari

9:30-11:30

Processos e INSTRUMENTS Matemàtics

Naturalesa, Ecologia i Salut

Ciència i Tecnologia

  11:30-00:00 Descans

12:00-14:00

Món de l'Treball

Societat, Territoris i Processos Historicoculturals

16:00-19:00

Valencià

Castellà

Llengua Estrangera

Instruccions per a la prova:

 • 15 minuts abans de l'inici de la prova es dirà i identificarà a cada participant, que haurà de mostrar el seu DNI o passaport (nacionalitat espanyol a ), o el seu NIE (altres nacionalitats) - imprescindible que estiguin en vigor.

 • És imprescindible una fotocòpia del seu document d'identificació (DNI, NIE), si no la va aportar en el moment de la matrícula.

 • No es permet l'ús de dispositius mòbils o electrònics, calculadora ni diccionari. La prova ha de realitzar-se bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis.

 • S'ha de realitzar la prova de tots els mòduls, a excepció de aquells i aquelles us que ja es tingui superats i convenientment acreditats. En cas de dubte consulte al Tribunal.

 • En l'avaluació de tots els mòduls es tindrà en consideració la presentació, adequació, coherència, vocabulari, ortografia i puntuació.

 • Segons el Decret 38/2009, les persones que alterin la convivència durant la prova podran ser sancionades amb l'expulsió de la mateixa.

 • Els participants que ho necessitin podran sol·licitar al Tribunal un justificant d'assistència a la prova.

Resultats de les proves

Reclamacions .

Del dia 4 fins al 8 de febrer.

Perquè sigui vàlida és indispensable:

 • Omplir una instància que es podrà recollir i es lliurarà a la Secretaria del CEED - edifici misericòrdia- carrer Casa de la Misericòrdia 34, València .

 • Marcar el o els mòduls que es reclamen i argumentar-ho.

 • Indicar el telèfon mòbil on la persona interessada estarà localitzable durant el període de reclamació.

El tribunal publicarà, al costat de l'acta definitiva de qualificacions, un llistat amb les resolucions de les reclamacions. Aquestes són inapel·lables , de manera que no procedeixen posteriors actuacions.

Certificats de Notes

Des del 20 de febrer , dilluns, de 9 a 12 hores.

En la Secretaria del CEED -Edifici misericòrdia-, carrer Casa de la Misericòrdia, 34 es podrà recollir, bé personalment -amb DNI, NIE o passaport , bé per persona autoritzada mitjançant escrit, signat per la persona interessada, on s'indiqui nom i DNI/NIE de la persona autoritzada.