Admissió i matrícula: preparació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

1. Instruccions

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA

Podran participar en la prova d'accés per a majors de 25 anys les persones que no complisquen les condicions necessàries per a l'accés a la universitat i hagen complit els 25 anys d'edat abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en què es realitzen les proves.

ELECCIÓ DE LES ASSIGNATURES

  • Les matèries de la fase comuna són obligatòries.
  • Pots matricular-te en una única opció per a preparar la fase específica: a, B/E, C, D.

Per a preparar esta fase específica que dona accés a la universitat per cadascuna de les branques de coneixement, i tenint en compte l'adjudicació d'assignatures per a cada opció de l'Ordre 27/2010 de 15 d'abril de la Conselleria d'Educació i l'oferta d'assignatures del CEEDCV, les condicions per a l'elecció de matèries en la matrícula seran les següents:

  1. Si vols preparar l'accés a la universitat per la branca A de coneixement, Arts i Humanitats, has de matricular-te en dues matèries a triar entre Dibuix Artístic, Filosofia i Història.
  2. Si vols preparar l'accés a la universitat per la branca B/E de coneixement, Ciències/ Enginyeria i Arquitectura, has de matricular-te en Matemàtiques i Física.
  3. Si vols preparar l'accés a la universitat per la branca C de coneixement, Ciències de la Salut, has de matricular-te en Biologia i Química.
  4. Si vols preparar l'accés a la universitat per la branca D de coneixement, Ciències Socials i Jurídiques, has de matricular-te en dues matèries a triar entre Geografia, Matemàtiques i Història.
2. Documentació i matrícula
3. Places disponibles