BÚSTIA DE L'ALUMNAT

L’objectiu d’aquesta bústia és fer arribar a l’equip directiu queixes o suggeriments respecte del funcionament del CEEDCV que, o bé per les seues característiques no poden ser tractades segons el protocol habitual Professor/a -Tutor/a -Direcció d’estudis, o bé es considera que no s’han resolt adequadament seguint el protocol.

L’adreça de correu on es poden remetre aquestes queixes/suggeriments és:
bustia.alumnat@ceedcv.es

Cal fer constar les següents dades:

• Nom I cognoms
• DNI/NIE
• Adreça de correu i telèfon de contacte
• Ensenyament que s’està cursant
• Grup i nom del tutor/a
• Motiu: Suggeriment / Queixa
• Assignatura/mòdul
• Nom i cognoms de les persones amb qui s’ha contactat prèviament
• Exposició o motiu de la queixa o suggeriment

S’intentarà donar resposta, dins del període lectiu, de dilluns a divendres, en un màxim de 48h, sempre que estiguen ben emplenades totes les dades i s’haja complit el protocol de requeriment esmentat anteriorment.

El Centre Específic d'Educació a Distància és l'únic centre públic i gratuït de la Comunitat Valenciana amb una oferta completa d'estudis a distància per a adults.

46025799@edu.gva.es

C/ Casa de la Misericòrdia, 34 46014 València 
Tel. 96 120 69 90 extensió 2