Punt circunstància específica procés d’admissió

Segons l’acordat en el Consell Escolar de data 17 d’abril de 2024, el punt de circumstància específica per al procés d’admissió s’atorgarà d’acord als següents criteris (sols es puntuarà per una de les dos circumstàncies):

Circumstància 1

  • Alumnat que el codi postal del centre de procedència estiga entre els següents: 46009, 46015, 46018 i 46025.
  • Documentació a aportar: Es tindrà en compte l’adreça del centre del requisit acadèmic.

Circumstància 2

  • Alumnat que el codi postal del domicili familiar estiga entre els següents: 46009, 46015, 46018 i 46025.
  • Documentació a aportar: Còpia del DNI del respresentant legal de l’alumne o alumna en el que conste el domicili i un rebut recent d’aigua o llum. En cas de no estar el DNI actualitzat, certificat d’empadronament recent. PEr altres circunstàncies, s’atendra al que disposa l’article 31 de l’ORDRE 8/2024.

Normativa

DECRET 48/2024, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, a la Comunitat Valenciana.

ORDE 8/2024, de 24 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025