Subvencions alumnat FP curs 2023-2024

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu. (Mínim 100 hores)

Requisits

 • Disposar de DNI/NIE en vigor en el moment de realitzar la sol·licitud.
 • Estar matriculat en un centre públic o concertat en el curs 2023-24 en règim presencial, amb assistència efectiva a les classes.
 • La distància mínima exigible entre l’empresa on es realitzar la formació i el centre docent serà com a mínim 14 km. Per a determinar les distàncies, s’utilitzarà la calculadora de la Comissió Europea per a les mobilitats d’Erasmus i s’especificarà el mètode de càlcul (adreça d’origen i de destinació) següent: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator
 • Ser resident a la Comunitat Valenciana.

Termini de presentació

Del 23 de maig al 05 de juny de 2024

IMPORTANT: Es presentarà una única sol·licitud per cada persona, en la modalitat
que considere més beneficiosa al seu interés.

Quina documentació s’ha de presentar?

Més informació

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

Instruccions per a la inscripció a les proves d’accés a la universitat (PAU) 2024

A continuació, teniu disponible el document amb les instruccions per la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat 2024:

Podeu descarregar l’imprès d’inscripció al següent enllaç:

L’alumnat haurà de presentar la sol·licitud i tota la documentació que es demana en les instruccions en la secretaria del centre en les següents dates:

 • Convocatòria ordinària de juny:
  • alumnes de batxillerat el 23 i 24 de maig
  • alumnes de cicles el 22 de maig
 • Convocatòria extraordinària de juliol:
  • alumnes de batxillerat el 19 i 20 de juny
  • alumnes de cicles el 18 de juny

Horari de les proves

A continació, es publica l’horari de les proves:

HORARI-PROVES

Tribunals i lloc de realització

Informació sobre els tribunals: TRIBUNAL 21

Tant les proves de JUNY (dies 4, 5 i 6) com els del JULIOL ( dies 2, 3 i 4) tindrán lloc a la E.T.S. INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (CAMPUS CAMINO DE VERA, S/N VALENCIA) Edificis 4A, 4E i 4H.

Llistats DEFINITIUS d’admeses a les PAC

Un cop finalitzat el termini de presentació re reclamacions als llistats provisionals, a continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Grau Mitjà


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC-GM-ADMESES-I-NO-ADMESES

Exempcions:

Grau Superior


Relació definitiva de sol·licituds ADMESES:

PAC_GS_ADMESES-I-NO-ADMESES

Exempcions:

Més informació

Calendari d’admissió i matriculació curs 2024-2025

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió per al curs 2024-2025 per als diferents ensenyaments que s’imparteixen al centre:

ESO i Batxillerat

El calendari d’admissió és el següent:

Anexo-IV-Calendario-RESOLUCIO-Admissio-24-25

Cicles formatius

El calendari d’admissió és el següent:

Cuadro-admision-val

Per més informació sobre el procés d’admissió i matrícula en cicles formatius, consulta la nostra secció “Què fer per estudiar un cicle formatiu?

Oferta educativa IES Conselleria

Consulta l’oferta educativa del centre al següent enllaç:

Informació del centre

A continuació, podeu consultar el projecte educatiu, les normes d’organització, funcionament, convivència i igualtat i altres documents d’interès per al futur alumnat del centre:

Normativa

DECRET 48/2024, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025

Més informació

Llistats PROVISIONALS d’admeses a les PAC

A continuació es poden consultar els llistats de les persones admeses i no admeses a les Proves d’Accés a Cicles (PAC) de grau mitjà i superior, així com la relació d’exempcions. En el cas de no admissió, els motius estan indicats al final del llistat.

Per consultes en relació als llistats, enviar un correu a 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es

Proves d’accés a cicles de Grau Mitjà

Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC-GM-ADM-NOADM-PROV

Exempcions:


Proves d’accés a cicles de Grau Superior


Llistat provisional de persones admeses i no admeses:

PAC-GS-ADM-NOADM-PROV

Exempcions:


Reclamacions

El termini de reclamacions és fins al 26 d’abril, en horari de secretaria.


Més informació

Convocatòria Proves d’Accés a Cicles Formatius 2024

La Conselleria ha publicat la resolució que convoca la realització de les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional per a l’any 2024.

Inscripció

Del 20 al 28 de març.

Documentació a aportar escanejada en el correu electrònic 46022257.secretaria+PAC@edu.gva.es amb el asssumpte “PAC nom i cognoms de la persona aspirant”:

Per exemple, per si la persona sol·licitant es diu Marta López Martí, haurà d’enviar com assumpte del mail “PAC Marta López Martí” amb tota la documentació digitalitzada en els adjunts.

Important: Esta sol·licitud és sols per a realitzar la prova d’accés als cicles formatius.

Calendari i horari de les proves

Atenció a l’alumnat inscrit

Per rebre informació i per la resolució de dubtes en relació al calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitat d’exempció d’aquestes proves, es pot enviar un correu electrònic a amb l’assumpte “Consulta PAC” al correu 46022257+orientacio@edu.gva.es

Normativa

Més informació

Llistats PROVISIONALS d’admisió FP Bàsica

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats provisionals d’alumnat admés per l’FP Bàsica.

El termini de de reclamacions és del 5 al 7 de juliol, a través de la web de telematrícula.

Llistats PROVISIONALS alumnat ADMÉS FP Bàsica

FPB-PROVISIONAL-ADMESES

Llistats PROVISIONALS d’alumnat NO ADMÉS en primera opció

FPB-PROVISIONAL-NO-ADMESES

Nota: Els documents tenen diverses pàgines. Podeu passar la pàgina amb els botons de la barra superior: