Batxillerat esportistes d’elit

Batxillerat esportistes d'èlit

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport desenvolupa en l'IES Conselleria de València un projecte educatiu adaptat per a alumnes i alumnes de 1r i 2n de batxillerat en les modalitats d'humanitats, ciències socials i científic-tecnològic, el principal objectiu del qual és compatibilitzar la pràctica esportiva amb els estudis previs a l'accés a la universitat, convençuts a més del fet que no és possible la competició d'alt nivell sense una formació acadèmica de qualitat.
Sabem que els esportistes d'alt rendiment en edat escolar són adolescents que dediquen una quantitat important de temps al dia a la preparació esportiva; temps que altres joves de la mateixa edat dediquen (o poden dedicar) a l'estudi personal, a l'oci i/o a la pràctica d'altres activitats pròpies de l'edat. El grau d'exigència en la preparació tècnic-esportiva es resol per tant en una sobrecàrrega horària i en un perceptible cansament físic.
En aquest sentit i donant resposta a les demandes educatives i esportives anteriorment citades l'equip de professors i professores de l'IES Conselleria vol impulsar un projecte educatiu rigorós i al mateix temps adaptat a les necessitats i dedicació tant esportives com acadèmiques d'aquests esportistes.
L'excepcionalitat en la tipologia del centre i en la composició de l'alumnat no s'ha de traduir ―en cap cas― en una devaluació dels seus estàndards escolars per la via de la rebaixa en el seu nivell d'exigència o grau de dificultat.

Contacte

Coordinador del programa: 

Fernando Díaz Márquez
Telèfon: 659 013 203

Correu electrònic:

46022257+deportistas@edu.gva.es

Admissió curs 2024-2025

Recordar a totes les persones interessades en el programa que la sol·licitud de plaça en el mateix no es regeix pels mateixos criteris que la resta dels centres educatius, per la qual cosa es prega a les interessades que sol·liciten informació del procés al  coordinador del mateix abans de presentar la sol·licitud.

tabla_admision_WEB_2024(2)

¿Com puc accedir a aquests estudis?

Podran sol·licitar l'accés al Centre: Esportistes de la Comunitat Valenciana, que vagen a cursar primer o segon curs de Batxillerat i que reunisquen els següents requisits:

 • Esportistes amb beca en règim d'internat en els Centres de Tecnificació Esportiva de Petxina, Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Pilota i Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme (*).
 • Aparéixer en les llistes d’esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana com a esportista d’Alta Competició o que acrediten resultats esportius per a aquesta qualificació (**).
 • Esportistes que complisquen 16 anys abans del 31 de desembre de l'any a què es referisca el procés d'admissió i que acrediten resultats en la seua categoria durant aquest, dins els rangs establits per a esportista d'Alta Competició (**).
 • Esportistes que acrediten resultats rellevants a nivell nacional en els Campionats d'Espanya de la seua especialitat (***).
 • Esportistes d'elit nivell promoció (****)

(*) Certificat de la Direcció General de l'Esport.

(**)Llesta d'Esportistes d'Elit en el DOCV o certificat de la Direcció General de l'Esport sobre rang de resultats per a cada esport estableix l'Ordre de 10 de diciembre de 2021 (DOGV 9261 de 21.01.2022).

(***)Certificat per la Federació Esportiva Autonòmica amb Vistiplau de la Direcció General de l'Esport.

(****) Publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV

 

Marc regulador del Batxillerat d'elit

Aquest programa educatiu està regulat per diverses lleis i ordenes tant d'àmbit estatal com autonòmic.
En primer lloc es troba regulat pel règim d'ensenyaments generals que queda reflectit en la Llei orgànica d'Educació 2/2006 de 3 de maig (LLOE). Aquesta llei es desenvolupa en l'àmbit de la nostra comunitat a través del decret 102/2008 d'11 de juliol de 2008.
En segon lloc pel Reial decret 971/2007, Decret 13/2006 d'esportistes d'Elit i Reial decret 242/2009, que contempla mesures educatives per als esportistes d'elit i alt rendiment.
A la Comunitat Valenciana partint del decret 13/2006 de 20 de gener de 2006 (DOGV Núm. 5.183 de 24 de gener de 2006), les adaptacions en el sistema educatiu vénen regulades per ordre de 15 de juny de 2009 i l'ordre de 17 de juliol de 2009, en les quals s'estableixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

Mesures educatives específiques d'aquest batxillerat d'esportistes d'elit

 • Compatibilitat amb l'activitat esportiva d'Alt Rendiment que vénen desenvolupant els alumnes/as-Esportistes.
 • Horari en banda horària que permeta activitat esportiva de doble sessió, en horari de demà i de vesprada.
 • Exempció de l'assignatura d'Educació Física i convalidació d'optativa.
 • Coordinació de calendari per a compatibilitzar exàmens amb assistència a competicions oficials i / o concentracions d'entrenament, degudament acreditades mitjançant certificat de la Federació Esportiva.
 • Figura d'un coordinador tant a nivell esportiu com acadèmic que canalitze les incidències per assistències a campionats o concentracions dins del centre educatiu amb professors i fora del mateix amb entrenadors i entitats esportives (clubs i federacions esportives).
 • Atenció individualitzada per part del professorat fora de l'horari de classes en cas de pèrdua de classes i/o exàmens per assistències a campionats o concentracions, degudament acreditades.
 • Justificació de faltes d'assistència per participació en competicions oficials i/o concentracions derivades de la seua activitat esportiva, acreditades mitjançant certificació de la Federació i amb el calendari de proves avalat per la Federació Autonòmica o Espanyola corresponent, fins a un 25% dels límits de permanència establits per la legislació educativa vigent.