Dibuix

Departament de Dibuix

Benvingut al Departament de Dibuix

Ací podrà trobar totes les assignatures del departament

ASSIGNATURES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 • PRIMER ESO - EDUCACIÓ PLASTICA I VISUAL

Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a mitjà d’expressió. Reconèixer les formes geomètriques bàsiques en la natura i en les arts visuals. Reconèixer en la natura i en l’art els colors primaris i els secundaris. Analitzar els elements gràfics del dibuix del natural i la seua sintaxi. Conèixer els traçats geomètrics bàsics. Iniciar-se en el coneixements de les tècniques de representació bidimensional del dibuix del natural, clarobscur i sistemes de representació. Analitzar las distintes tècniques pictòriques.

 • SEGON DE SECUNDARIA - TALLER DE DISSENY

Taller de Disseny és una matèria optativa que es dóna en 2n de la ESO. L’assignatura tracta d’introduir a l’alumnat en el món del disseny, experimentar les seues variants i possibilitats, alhora que comprovar la seua influència en tot allò que ens envolta, des de la pantalla en què veieu aquesta informació fins a la cadira en què sou ara. La matèria està dividida en tres blocs temàtics:  Els processos del disseny. El món del disseny. Les àrees del disseny: gràfic, moda, espai i producte. Els dos primers barregen la teoria amb la pràctica i el tercer és fonamentalment pràctic.

 • TERCER ESO EDUCACIÓ PLASTICA I VISUAL

Observar i interpretar les imatges i les formes de l’entorn més pròxim, apreciant les seues qualitats plàstiques i estètiques. Apreciar el fet artístic como a font de plaer estètic i com part interessant d’un patrimoni cultural. Expressar-se amb actitud creativa utilitzant la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic. Observar i analitzar les relaciones del llenguatge visual i plàstic amb altres llenguatges, seleccionant en el possible el mitjà d’expressió que millor s’adapte al missatge que es vol transmetre. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques plàstiques i visuals. Planificar, individualment o en grup, las fases del procés de creació i realització d’una obra.

 • QUART ESO - EDUCACIÓ PLASTICA I VISUAL

Dibuixar formes geomètriques. Representar amb formes planes sensacions espacials, utilitzant canvis de tamany, superposició i contrast. Relacionar adequadament les dimensiones d’objectes i espais de l’ambient amb les del cos humà, tenint en compte les relacions de proporció i l’aplicació d’escales en qualsevol representació de la realitat. Representar amb formes geomètriques simples, (columnes, plànols verticals, horitzontals i oblics) la sensació de espai en un plànol, utilitzant com recurs gràfic la perspectiva. Conèixer distints mitjans d’expressió gràfics i plàstics. Seleccionar entre els diferents llenguatges gràfics, plàstics i visuals, el mes adequat a les seues necessitats d’expressió. Reconèixer el tipus de suport, el material i instruments adequats a diverses tècniques gràfiques i plàstiques.

ASSIGNATURES DE MODALITAT DE 1r. i 2n. DE BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I ESPECIALITAT D’ARTS.

 • DIDUIX ARTISTIC I de 1r Batxillerat D’Arts

Conèixer i distingir els elements bàsics de la forma, afegint-los en la representació dels objectes del entorn. Entendre la forma dels objectes a representar i saber plasmar gràficament els objectes. Adquirir  el vocabulari de la matèria, així com els materials i procediments adequats. Adequar  el domini de las tècniques al servei de les idees. Saber bases teòriques sobre el color que permeten la seu aplicació plàstica d’una manera raonada i directa. Encaixos, apunts i esbossos. Representar la forma segons diverses intencions expressives i tècniques distintes.

 • DIBUIX TÈCNIC I de 1r Batxillerat de CCTT i Arts

El dibuix és una qüestió important per  la humanitat  per l’elemental necessitat de comunicació, que és la seua funció primària. El Dibuix Tècnic és un mitja d’expressió i comunicació indispensable en el desenvolupament dels processos d’investigació científica, de projectes tecnològics i d’actuacions tècniques, la seua finalitat, seria la creació d’un producte industrial o artístic,  necessari per qualsevol projecte de disseny, fabricació, o construcció d’objectes.

 • CULTURA AUDIOVISUAL de 1r. Batxillerat  D’Arts

Conèixer el funcionament dels diferents mitjans audiovisuals digitals: Imatge, funció i significat, Imatge fitxa i en moviment fotogràfic, storyboard, cinema, vídeo, ràdio, premsa, còmic, publicitat etc. Comprendre i interpretar els elements i característiques dels mitjans audiovisuals, en el seu aspecte tècnic digital, estètic i narratiu. Realitzar produccions audiovisuals curtes amb diverses intencions comunicatives, utilitzant guió literari, rodatge, postproducció, so, i fomentant la creativitat  en les realitzacions personals

 • VOLUM I de 1r Batxillerat  d’Arts

La matèria ha d’introduir a l’alumnat en el estudi i anàlisis de les formes i manifestacions de caràcter tridimensional. Volum a partir d’estructures bidimensionals, relleu, modelatge en argila, buidat, motlles  en guix i ciment, buidat a la cera perduda. Màscares. Escultura exenta, prototipus. Materials, materials i ferramentes escultòriques. Talla, escultura en fil metàl·lic, escultura a partir de materials reciclats. Textures, incidència de la llum  del color, pàtines. Disseny i projecció d’elements tridimensionals.

 • DIBUIX ARTISTIC II de 2n Batxillerat  d’Arts

Estudi de la forma. Representació analítica. Elaboració de esbossos o estudis d’aspectes de l’entorn  mitjançant línia i clarobscur. Distintes organitzacions espacials. Equilibris i tensions. La composició, conceptes i classes. El ritme. Concepte i tipus. Valor expressiu de la llum i el color. Estudi de la composició en obres d’art. Desenvolupament de la capacitat de percepció espacial. Observació, retenció i dibuix posterior de formes de l’entorn mitjançant definicions lineals. Relacions de proporcionalitat. Estudi del moviment en la figura humana. Espais interiors. Espais  naturals.

 • DIBUIX TÉCNIC II de 2n Batxillerat de CCTT i Arts

La funció d’aquesta matèria consisteix en realitzar i vore que s’està dissenyant o creant, així contribueix a proporcionar, des d’uns primers esbossos les possibles solucions, fins a l’ultima fase del desenvolupament on es presenten els resultats en dibuixos acabats. El dibuix es contempla des d’el punt de vista de la lectura i comprensió de idees en projectes d’altres.  L’expressió gràfica, en el seus aspectes instrumental i tècnic, permet representar gràficament idees i comunicar-les. El dominí de les regles del dibuix  és una garantía  per a la competència adequada en el marc laboral i creatiu.

 • DISSENY de 2n. Batxillerat d’Arts

Conèixer els principis que constitueixen l’activitat del disseny, la capacitat d’investigació i imaginació suficients per la creació de formes noves, funcionals i belles. Disseny gràfic, tipografia, cartells, portades de discs, logotips. Aplicació del disseny bidimensional en programes vectorials. Disseny de producte, aplicació de sistemes de representació, composició modular. Desenvolupaments.  Color i textura. Disseny d’interiors, distribució d’espais, incidència de la llum i del color. Valorar els mètodes en el procés de disseny i aplicar-los.

 • TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA I PLÀSTICA de 2n. Batxillerat  d’Arts

Conèixer els materials i les tècniques d’expressió gràficoplàstica  i el comportament dels materials en els seus respectius suports. Tècniques i estils artístics, nous llenguatges en les tècniques artístiques: aerografia, reprografia, ordinador etc...Ús dels diferents materials i suports. Tècniques seques i humides de dibuix. Tècniques pictòriques: suports, pigments, aglutinants etc...Tècniques a l’aigua; aquarel·la, tintes, acrílics, tempera. Ús de l’aerògraf. Tècniques grasses i mixtes: oli, pastís, ceres. Gravat i estampació. La imatge seriada: Monotips, litografia, serigrafia, calcografia. Realització de composicions basades en les tècniques exposades.

ASIGNATURES OPTATIVES del Batxillerat Especialitat d’Arts

 • INFORMÀTICA DE LES ARTS de 1r. Batxillerat  d’Arts

Es evident que la Informàtica està exercint una poderosa influència en el món de l’art, fins al punt que en algunes de les seues expressions, ha canviat de manera radical les seues formes i mètodes. Així mateix han sorgit amb les tecnologies de la informació i la comunicació, noves modalitats de expressió artística i inclús professions directament lligades a estes. Cap destacar el estret marge existent en l’actualitat entre el disseny Web i el disseny gràfic, en aquest camp treballen nombrosos professionals que pertanyen tant a la informàtica como a l’àmbit artístic.

 • TALLERS ARTÍSTICS de 2n Batxillerat d’Arts

Els tallers artístics que els centres poden ofertar es corresponen amb els camps de l’activitat professional pròpia de les diferents professions de les arts plàstiques  el disseny. Aquests talleres, son: Arts aplicades de l’Escultura. Arts aplicades de la Pintura. Arts del Llibre. Ceràmica. Orfebreria i Joiera. Fotografia. Tèxtils. Vidre.

Professorat

Asensio Berlanga, Rosa Maria
Diaz Martinez, Divina Elena
Florido Sanleon, Begoña
Gorris Palacios, Gisela
Pastor Rodriguez Cobacho, Maria Consuelo
Quintanilla Lopez, Javier Guillermo

Cap de departament

Florido Sanleon, Begoña