Matricula prova específica per a l’accés als Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Mitjà i Grau Superior de Judo i esgrima

D’acord a la RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als cicles de grau mitjà i superior dels ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva per
tanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025, es convoca la matrícula del procediment.

Inscripció

Caldrà presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud d’inscripció per a la realització de la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments esportius de règim especial,
  • Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic corresponent.
  • Certificat mèdic oficial, d’acord amb l’imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de data recent (màxim 2 mesos), i en el qual conste: «que l’alumne o l’alumna no patix cap malaltia queli impedisca presentar-se a esta prova, haurà d’haver rebut la vacuna contra el tètanus, i haurà de comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l’accés a les titulacions de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en la modalitat corresponent».
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva.
  • Certificat acreditatiu de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent.
  • Justificant del pagament de taxes (model 046).

Calendari

El calendari de realització de les proves és el següent:

CALENDARI-PROVES-ACCES-ESPECIFIQUES-ENSENYAMENTS-ESPORTIUS

Normativa

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als cicles de grau mitjà i superior dels ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva pertanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’abril de 2024, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als cicles de grau mitjà i superior dels ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics i centres de formació esportiva pertanyents a les federacions amb conveni amb l’Administració de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2024-2025

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas