Subvencions per a l’Alumnat d’FP

Conselleria d’Educació convoca subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024 en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Esta actuació esta cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Qui pot sol·licitar les subvencions?

Alumnat que estiga cursant en l’any acadèmic 2023-24 cicles formatius de grau bàsic, mitjà, superior i cursos d’especialització.

Modalitats

Els alumnes del nostre centre podran optar a les modalitats següents:

b) Modalitat de Formació en Empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball (FCT).

c) Modalitat de desplaçament.

Es presentarà una única sol·licitud per cada persona, en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

Quanties de les subvencions

b) Formació en empreses: 400€.

d) Desplaçament: 1.200€.

Les ajudes es concediran per ordre de prelació fins a esgotar el límit de crèdit disponible.

Requisits

b) Formació en empreses.

 • Es desenvoluparà la formació en empreses, siga Dual o el mòdul de FCT en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, amb un mínim de 100 hores.
 • La distància mínima exigible entre el centre docent i el centre de treball serà 14 km.

c) Desplaçament

 • Cursar els estudis d’FP en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.

Terminis de sol·licitud

Del 23 de maig al 5 de juny

Documentació necessària

Formulari de sol·licitud degudament omplit: Modalitat B | Modalitat C

Com presentar la sol·licitud?

A la secretaria del centre.

Més informació

Conselleria | DOGV

Admissió ESO : Consideració duplicitat per a l’alumnat que vaja a cursar ensenyaments reglats de Música i Dansa

Instruccions enviades per Conselleria sobre la consideració de duplicitat en el procediment d’admissió per al curs 2024-25 en el cas d’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments d’Educació Secundària i ensenyaments reglats de Música i Dansa:

Instruccions-No-Duplicitat-Coord-Horaria_val_firmado

Instrucciones-No-Duplicidad-Coord-Horaria_cas_firmado

Admissió : Punt circumstància específica

D’acord amb la normativa d’admissió cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar: La decisió adoptada per unanimitat pel Consell Escolar el passat 2 de maig de 2024 és concedir 1 punt a tots els aspirants que hagen tingut o tinguen familiars de 1r i 2n grau al centre.

nota-informativa

Proves d’accés Cicles Formatius 2024

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació convoca les proves d’accés als cicles de Grau Mitjà i Superior.

Requisits de participació

No reunir els requisits acadèmics d’accés a un cicle formatiu i, a més:

 • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.
 • Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Calendari

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Horari

Lloc de realització

Al propi centre IES Salvador Gadea. En la part específica de les proves d’accés a grau superior només es podrà realitzar a l’IES Salvador Gadea l’opció B (Tecnologia : Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II, Física i Química) i l’opció C (Ciències: Física, Biologia i Ciències de la Terra, Química)

Sol·licitud d’inscripció

Les sol·licituds i la resta de documentació es presentaran al centre:

 • Presencialment: En l’horari de secretaria. Tota la documentació s’haurà de signar a mà.
 • Per correu electrònic: Al correu de secretaria 46016038.secretaria@edu.gva.es . L’assumpte del correu serà les sigles PAC seguides dels cognoms i el nom de la persona sol·licitant, juntament amb la documentació necessària. Tota la documentació s’haurà de signar electrònicament.

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Documentació que cal aportar per fer la sol·licitud d’inscripció

Del 20 de març fins el 28 de març:

 • Model de sol·licitud : Annex III (grau mitjà)
 • Model de sol·licitud : Annex IV (grau superior)
 • Persones de menys de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Persones de més de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
 • Si és el cas, la documentació justificativa dels apartats octau, catorzé i quinzé d’esta resolució que corresponga.

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.

Documentació que cal aportar per sol·licitar l’exempció

Del 20 de març fins el 28 de juny;

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.