Pràctiques alumnat

Alumnes en pràctiques

  • Ompliga el següent quëstionari si la seua empresa està interessada en tindre alumnes del nostre centre en pràctiques.
  • Dades empresa

  • Les dades personals contingudes en aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se'n a qualsevol òrgan per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).