Proves d’accés Cicles Formatius 2024

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació convoca les proves d’accés als cicles de Grau Mitjà i Superior.

Requisits de participació

No reunir els requisits acadèmics d’accés a un cicle formatiu i, a més:

 • Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.
 • Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Calendari

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Horari

Lloc de realització

Al propi centre IES Salvador Gadea. En la part específica de les proves d’accés a grau superior només es podrà realitzar a l’IES Salvador Gadea l’opció B (Tecnologia : Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II, Física i Química) i l’opció C (Ciències: Física, Biologia i Ciències de la Terra, Química)

Sol·licitud d’inscripció

Les sol·licituds i la resta de documentació es presentaran al centre:

 • Presencialment: En l’horari de secretaria. Tota la documentació s’haurà de signar a mà.
 • Per correu electrònic: Al correu de secretaria 46016038.secretaria@edu.gva.es . L’assumpte del correu serà les sigles PAC seguides dels cognoms i el nom de la persona sol·licitant, juntament amb la documentació necessària. Tota la documentació s’haurà de signar electrònicament.

IMPORTANT : L’últim dia per fer la inscripció presencial a les proves serà el 27 de març. El 28 de març és festiu i el centre estarà tancat i només es podrà realitzar la inscripció mitjançant correu electrònic.

Documentació que cal aportar per fer la sol·licitud d’inscripció

Del 20 de març fins el 28 de març:

 • Model de sol·licitud : Annex III (grau mitjà)
 • Model de sol·licitud : Annex IV (grau superior)
 • Persones de menys de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Persones de més de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o l’oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
 • Si és el cas, la documentació justificativa dels apartats octau, catorzé i quinzé d’esta resolució que corresponga.

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.

Documentació que cal aportar per sol·licitar l’exempció

Del 20 de març fins el 28 de juny;

La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte a l’efecte de considerar els mèrits o els motius d’exempció indicats.

Adjudicació de vacants en Formació Professional

Tots aquells que no hagen obtingut plaça en les adjudicacions definitives del 20 de juliol i seguisquen interessats a obtindre alguna plaça poden optar al procés d’adjudicacions de places sobrants que es realitzarà al setembre.

Hi haurà tres actes d’adjudicacions:

 • 4 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió i consten en la llista d’espera d’aquest centre.
 • 12 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
 • 18 de setembre : Qualsevol persona interessada.

4 setembre

12 setembre

18 setembre

CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ 2023-2024 ESO I BATXILLERAT

D’acord amb el calendari establert per la disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006 i per la disposició final quarta del Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, a partir del curs acadèmic 2023-2024 l’ordenació i el currículum per als dos cursos de batxillerat es regula d’acord amb la nova normativa. En el nostre àmbit autonòmic es desenvolupa en les normes següents:

 • Decret 108/2022, de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat.
 • Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

A la pàgina web de la secció de Batxillerat del Servei d’Ordenació Acadèmica trobareu tota la normativa (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/normativa), les preguntes freqüents actualitzades (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/faq-preguntas-frecuentes) i els models de procediments que l’alumnat o les famílies, en el seu cas, han de lliurar al centre i que es gestionen directament des del centre educatiu: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments.

A la següent taula s’estableix una relació entre els diferents procediments i la normativa aplicable:

ProcedimentDecret 108/2022Ordre 19/2023
Sol·licitud de canvi de modalitat o via (1)Article 47Articles 40 – 42Annex VIII
Sol·licitud de canvi de llengua estrangera IIArticle 48Articles 43 – 45Annex IX
Sol·licitud per a cursar únicament matèries comunesArticle 51 i disposició addicional 5aArticles 46 – 48Annex X
Sol·licitud de repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs)Article 43Articles 49 – 51Annex XI
Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de dansaArticle 33Articles 52 – 54Annex XII
Sol·licitud de convalidació de matèries per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de músicaArticle 34Articles 55 – 57Annex XIII
Sol·licitud de convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat ValencianaArticle 32Articles 58 – 60Annex XIV

(1)  En el cas del canvi de modalitat o via, depenent del nombre de matèries de l’anterior modalitat o via que tinga superades, diferenciem els següents casos:

1.      Alumnat que té una matèria de l’anterior modalitat o via superada. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar aquesta matèria per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs)

b)     computar aquesta matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs.

2.      Alumnat que té dues matèries de l’anterior modalitat o via superades. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs) i l’altra matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs

b)     computar aquestes matèries per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

3.      Alumnat que té tres matèries de l’anterior modalitat o via superades:

L’alumne o alumna pot computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs), i les altres dues per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

Matrícula : Entrega sobres

Tots els alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat que han optat per fer la matrícula telemàtica amb l’aplicació de Conselleria han de vindre a arreplegar el sobre al centre i portar-lo complimentat tan prompte com es puga. La plaça al centre la tenen ja reservada però el centre necessita documentació no aportada al procediment telemàtic.

Dies per portar la documentació: 27 de juliol, 28 de juliol (fins 12:00), 1 de setembre i 4 de setembre.

Adjudicacions definitives Batxillerat

Els alumnes admesos poden passar a partir del 24 de juliol per consergeria per arreplegar el sobre de matrícula que hauran d’entregar abans del 28 de juliol. Els alumnes que no formalitzen la matricula s’entén que renuncien a la plaça adjudicada.

Admesos

1r Batxillerat “Ciències i Tecnologia”

1o-Bachiller-Ciencias-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

1r Batxillerat “General”

1o-Bachiller-General-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

1r Batxillerat “Humanitats i Ciències Socials”

1o-Bachiller-Humanidades-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

2n Batxillerat “Humanitats i Ciències Socials”

2o-Bachiller-Humanidades-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

No admesos

1o-Bachiller-No-admitidos-ANONIMIZADO

Descarregar

Adjudicacions definitives Cicles Formatius Mitjà i Superior

Els alumnes admesos poden passar a partir del 20 de juliol per consergeria per arreplegar el sobre de matrícula que hauran d’entregar abans del 28 de juliol. Els alumnes que no formalitzen la matricula s’entén que renuncien a la plaça adjudicada.

Família professional Imatge Personal

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS Assessoria imatge personal i corporativa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar / CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (SEMIPRESENCIAL)


Família professional Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGS Automatització i robòtica industrial


Família professional Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFGS Desenrotllament Aplicacions Web

CFGS Desenrotllament Aplicacions Multiplataforma