Educació física

ef4

Educació física

Inmaculada Álvarez Frejo,  Mariano Galvin Pera,  Joan Palacio Ibánez,  Nacho Prieto Guillem

L'Educació Física, a través del desenvolupament de la competència motriu, estableix la integració dels conceptes, procediments i actituds vinculats al cos, al moviment i la seua relació amb l'entorn. L'enfocament d'aquesta matèria, no sols ha de contribuir al desenvolupament motriu, sinó també a l'adquisició de totes aquelles conductes que milloren la salut i amb això el benestar físic, psíquic i emocional de l'alumnat com a persones integrants d'una societat de benestar. D'aquesta manera, l'Educació Física aporta solució a un dels principals problemes de salut de la societat actual, caracteritzada per un alt percentatge d'hàbits sedentaris i desequilibris alimentosos.

QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ FÍSICA?

El concepte actual d'Educació Física va més enllà de l'ensinistrament corporal, de la transmissió d'hàbits, tècniques i usos corporals per al desenvolupament optimitzat de les capacitats físiques de l'home. L'Educació Física és, sobretot, una acció educativa que concerneix a tota la persona , no sols al seu cos. Forma així part del procés educatiu i ha d'orientar-se cap al desenvolupament de les capacitats i habilitats instrumentals que perfeccionen i augmenten les possibilitats de moviment, cap a l'aprofundiment en el coneixement de la conducta motriu com a organitzador significant del comportament humà, assumint actituds, valors i normes amb referència el cos i a la conducta motriu.

OBJECTIUS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

En aqueix sentit, cal considerar en la configuració de l'àrea aspectes disciplinares, psicològics, sociològics i pedagògics, de tal manera que l'alumne deurà:

  1. Conéixer i valorar el seu cos i l'activitat física com mig d'exploració i gaudi de les seues possibilitats motrius, i de relació amb els altres recursos per a organitzar el temps lliure.
  2. Adoptar hàbits d'higiene, d'alimentació, de postures i d'exercici físic manifestant una actitud responsable cap al seu cos i de respecte als altres, relacionant aquests hàbits amb els efectes sobre la salut.
  3. Regular i dosar l'esforç, utilitzant com a criteri fonamental de valoració aquest esforç i no el resultat obtingut.
  4. Participar en jocs i activitats establint relacions equilibrades i constructives amb els altres, evitant la discriminació per característiques personals sexuals i socials.
  5. Utilitzar els recursos expressius del cos i del moviment per a la comunicar sensacions, idees i estats d'ànim, i comprendre missatges expressats d'aquesta manera.

ALGUNES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT

NIEVE 3

NEU

Setmana blanca

Cada any s'organitza la Setmana Blanca durant la qual alumnes de l'IES viatgen a una estació del Pirineu a practicar esquí. Aquesta pràctica esportiva reuneix tot el necessari per a millorar la nostra condició física, treballar en un entorn natural diferent i sens dubte fomentar la diversió, millorant amb això l'ambient de grup i les relacions amb els companys. Pregunta a qualsevol que haja anat, ells seran sempre els que millor et parlen d'aquesta activitat.

VELA

paddle surf, caiac

De la mateixa manera visitem un altre espai de pràctica atractius com és la mar, amb la finalitat de portar a la pràctica diferents modalitats de pràctica en aquest mitjà com són la vela, paddle surf, caiac, etc.

VELA 4
SENDERISMO

SENDERISME

Aprofitem la coordinació amb diferents departaments per al coneixement del medi natural propi de la comunitat mitjançant una activitat física inclusiva com és el senderisme.

BICICLETA

Es fomenta l'ús de la bicicleta com a forma de conscienciació sobre la cura del medi ambient i la realització d'una activitat física saludable. A més d'inculcar mesures de seguretat viària, maneig, manteniment de la bicicleta, etc.

BICICLETA