Grau Superior d’Educació Infantil

El títol de Tècnic Superior en Educació Infantil permet al professional exercir la seua activitat en el sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE «EDUCACIÓ INFANTIL»

PRIMER CURS:

 • Didàctica de l’educació infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motor.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés.
SEGON CURS:

 • El joc infantil i la seua metodologia.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors en reg social.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Projecte d’atenció a la infància.

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR:

 • Educador o educadora infantil en primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.