Cicles Formatius

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d’una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 170 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals, en els següents nivells:

  • Cicles de Grau Bàsic*, que condueixen a el títol de Tècnic Bàsic; constitueixen part de l’educació bàsica, d’oferta obligatòria i caràcter gratuït.
  • Cicles de Grau Mitjà, que condueixen a el títol de Tècnic; formen part de l’educació secundària postobligatòria.
  • Cicles de Grau Superior, que condueixen a el títol de Tècnic Superior; formen part de l’educació superior.

Els títols que s’obtenen tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.


L’IES LA NÍA compta amb sis cicles formatius (dos de grau bàsic, dos de grau mitjà i dos de grau superior), tots en horari de vesprada, pertanyents a les següents dues famílies professionals:


*CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC

Els cicles formatius de Grau Bàsic formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu. Formen part de l’educació bàsica del sistema educatiu espanyol, d’oferta obligatòria i caràcter gratuït.

Titulació que s’obté:

  • La superació de la totalitat dels àmbits conduirà a l’obtenció del títol de Graduat en ESO.
  • I el títol de Tècnic Bàsic en l’especialitat corresponent.

Requisits d’accés:

  • Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs.
  • Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.
  • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne a un cicle de grau bàsic; s’acredita mitjançant Certificat del Consell orientador expedit pel director i el tutor de l’alumne.